1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv 25 mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó Sntäm sU-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv 25 mw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó Sntäm sU-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ. bpIv-a \m-j-Wð F-Iv-kn-Iyq-«n-hv sa-¼-dm-Wv Sn-täm. hn-hm-l-Pn-h-¯n-se 25 hÀ-jw ]n-ón-Sp-ó Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iwk-I-tfm-sS kp-lr-¯p-¡-fpw _-Ôp-¡fpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category