1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

acn-¡m-¯ Hm-À-½-I-fp-am-bn A-e³; H-ómw NÀ-a-hmÀjn-I Zn-\-¯nð P-ò-\m-«nð ss_-_nÄ I¬-h³-j³

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-e³ \-½nð \n-óv kzÀ-K-Xo-c-§-fn-te-bv-¡v Nn-d-I-Sn-¨n-«v Cu 27\v H-cp h-À-jw Xn-I-bpw. I-gn-ª \-hw-_-dnð bp-sI a-e-bm-fnI-sf G-ä-hp-a-[n-Iw th-Z-\n-¸n-¨ kw-`-h-§-f-n-sem-óm-bn-cp-óp A-e³ sN-dn-bm³ Fó bp-h-kp-hn-ti-j-I-sâ B-I-kvan-I \n-cym-Ww. skln-tbm-³ an-\n-kv-{S-bnð Aw-K-am-bn-cp-ó Ae³, sshZn-I ]T-\-¯n-\m-bn \m-«n-te-bv-¡v t]m-hp-I-bpw, ]T-\-Im-eb-f-hnð ImÀ B-Iv-kn-Uânð a-c-W-s¸-Sp-I-bpw B-Wv D-ïm-b-Xv.
 
P-ò-\m-«nð aq-óv Znh-kw \o-fpó ss_-_nÄ I¬-sh³-j³ \ð-In-s¡m-ïm-W-v kzÀKw Cu Po-hnX-s¯ _-lp-am-\n-¡p-óXv. sk-ln-tbm³ Snw \-bn-¡p-ó {XnZn-\ I¬-sh³-j³ A-cn¡p-g skâv sk-_m-Ìy³-kv ]-Ån-bnð C-óp-ap-Xð B-cw-`n-¡pw. I¬-sh-³j³ eventskerala.com/live/airkuyahachurch Im-Wm³ km-[n-¡pw

X-sâ A-hkm-\ t^-kv-_p-¡v t]-Pnð Rm³ {In-kv-Xp-hn-\p-th-ïn Po-hn¡pw F-óp F-gpXn-b Ae³ Cu I¬-sh³-j-\n-eq-sS A-t\-Iw bp-h-Xn-bp-hm-¡Ä-¡v \n-Xy-X-bv-¡p-th-ïn hn-ip-²n-bnð X§-sf Xsó-X k-aÀ-¸n-¡p-hm³ {]-tNm-Z-\-am-hp-I-bmWv. Ae-sâ a-c-W-ti-jw A-t\-Iw ip-{iq-jm th-Zn-I-fnð sN-dn-bm³ {_-Z-dnsâ (Ae-sâ ]n-Xmhv) km-£yhpw ip-{iq-j-Ifpw \q-dp-I-W-¡n-\v Ip-Spw-_-§Ä-¡v {]-Xym-ibpw A-`n-tj-Ihpw ]-IÀ-óp \ð-Ipóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam