1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

D-®n-Ir-jv-W³þ en-kn Z-¼-Xn-I-fp-sS 25þmw hn-hm-l hmÀ-jnIm-tLm-jw {]u-V-Kw-`o-c-ambn

Britishmalayali
kz´wteJI³

t{K-bv-kv sa-tem-Unbkv HmÀ-¡-kv-{S-bp-sS \m-b-I\pw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-sâ Cuhâv U-b-d-Î-dpam-b lmw-]v-sj-b-dnse D-®n-Ir-jv-W³ \-mb-cp-tSbpw A-½ Nm-cn-än-bp-sS ap³\n-c {]-hÀ-¯-I-\pam-b en-kn D-®n-Ir-jv-W-tâ-bpw 25þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw {]u-V Kw-`o-c-am-bn B-tLm-jn¨p. Cóse ssh-In-«v G-gp a-Wn ap-Xð cm-{Xn ]-¯ph-sc sl-Uv-Pv F³-Uv hn-tñ-Pv lm-fnð \-S-ó B-tLm-j-§Ä-¡v tI-¡p ap-dn-¨m-Wv XpS-¡w Ip-dn-¨Xv. kp-lr-¯p-¡fpw _-Ôp-an-{Xm-Zn-I-fp-am-bn apóq-tdm-fw t]-cm-Wv B-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¯Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category