1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨ A-óbv-¡v B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cu-am-kw A-ôn-\v aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn¨ A-óm tPmÀ-Ön-\v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A¸m, A-½, tN-«³ B-ZÀ-iv F-ón-hÀ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam