1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

C-t¸mgpw \n-§Ä bm-lp C-sa-bnð D-]-tbm-Kn-¡p-óp-sï-¦nð Hópw ]-d-bm-\nñ; Fñm C-S-]m-Sp-Im-cp-sSbpw hn-h-c-§Ä tNmÀ-ó-pshóv Xp-d-óp- k-½-Xn-¨v A-ta-cn-¡³ I¼-\n

Britishmalayali
kz´wteJI³

N-cn-{X-¯n-se G-ähpw h-enb ssk-_À B-{I-a-W-§-fn-sem-óv aq-óp-hÀ-jw ap-¼v t\-cn-«-Xm-bn bm-l-p-hn-sâ sh-fn-s¸-Sp-¯ð. 2013 Hm-K-kv-än-epïm-b B-{I-a-W-¯nð \qdp-tIm-Sn-bn-te-sd bm-lp C-sa-bnð D-]-t`m-àm-¡-fp-sS hn-h-c-§Ä tNmÀóp-t]m-b-Xm-bm-Wv sh-fn-s¸-Sp-¯ð. 50 tIm-Sn-bn-te-sd B-fp-I-fp-sS hn-h-c-§Ä tNmÀ-ó-Xm-bn sk-]v-äw-_-dnð bm-lp sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. C-t¸mg-s¯ sh-fn-s¸-Sp-¯-en-\v A-Xp-am-bn _-Ô-an-sñ-óv A-[n-Ir-XÀ hy-à-am-¡n-b-tXmsS, bm-lp C-sa-bnð D-]-tbm-Kn-¡p-ó H-«p-an-¡-h-cp-sSbpw hn-h-c-§Ä lm-¡À-am-cp-sS ssI-I-fn-se-¯n-b-Xm-bm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv.

bm-lp-hn-s\ 480 tIm-Sn tUm-f-À sIm-Sp-¯v shcn-tkm¬ G-sä-Sp-¡m³ \nð-¡p-ó-Xn-\n-sS-bmWv Cu sh-fn-s¸-Sp¯ð. C-tXmsS, shcn-tkm-Wn-sâ \n-e-]m-Snð am-ä-ap-ïmIptam F-ó-Im-cy-hpw NÀ-¨ sN-¿-s¸-Sp-ópïv. C-sa-bnð A-{U-ÊpIÄ, t]-cp-IÄ, t^m¬ \-¼-cpIÄ, P-\-\-¯o-b-XnIÄ, kpc-£m tNm-Zy-§fpw D-¯-c-§-fpw Xp-S-§nb-h-sbm-s¡ lm-¡À-amÀ tNmÀ-¯n-bn-«p-ïm-Im-sa-óm-Wv bm-lp sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

F-ómð, _m-¦v A-¡u-ïv hn-hc-§tfm s{I-Unäv, sU-_n-äv I-mÀ-Uv hn-hc-§tfm \-ã-s¸-«n-«n-sñ-óm-Wv bm-lp hn-e-bn-cp-¯p-óXv. hn-h-c-§Ä tNmÀ-¯n-bh-sc I-sï-¯m-\p-Å {i-a-§Ä Xp-S-cp-I-bm-sWópw A-[n-Ir-XÀ hy-à-am-¡n-bn-«pïv. F-ómð, \qdp-tIm-Sn-bn-te-sd D-]-t`m-àm-¡-fp-sS hn-h-c-§Ä F-§-s\-bm-Wv tNmÀ-¯n-b-sX-óv I-sï-¯m³ C-tXh-sc km-[n-¨n-«n-sñ-óv bm-lp-hn-sâ No-^v C³-^À-ta-j³ sk-Iyq-cnän Hm-^o-kÀ t_m-_v temÀ-Uv ]-dªp. F-ómð, kpc-£m ap³-I-cp-X-ep-IÄ Im-cy-am-sb-Sp-¡m-Xn-cp-ó-Xn-sâ hn-e-bm-Wv bm-lp \ð-tI-ïn-h-ó-sX-óv {]-ikv-X CâÀ-s\-äv sk-Iyq-cn-än hn-Z-Kv-[³ {_q-kv jv-\o-bÀ ]-dªp.

sk-]v-äw-_-dnð 50 tIm-Sn-bn-te-sd-t¸-cp-sS hn-h-c-§Ä tNmÀ-ó-Xm-bn bm-lp sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cpóp. H-cp C-sa-bnð I-¼-\n-bnð \-S-ó G-ähpw henb ssk-_À B-{I-a-W-am-Wv A-sX-óm-Wv I-cp-Xn-bn-cp-óXv. F-ómð, C-t¸mg-s¯ sh-fn-s¸-Sp-¯ð A-Xnepw henb ssk-_À B-{Ia-Ww t\c-s¯ \-S-ón-«p-sï-óv sh-fn-s¸-Sp-¯póp. D-]-t`m-àm-¡-tfm-Sv ]m-kv-th-Up-Ifpw sk-Iyq-cn-än tNm-Zy-§fpw D-¯-c-§fpw am-äm\pw bm-lp B-h-iy-s¸-«n-«pïv. hy-àn-hn-h-c-§Ä tNm-Zn-¡p-ó sa-bn-ep-IÄ-¡v a-dp]-Sn \ð-Im-Xn-cn-¡p-I, kw-i-b-I-cam-b en-¦p-I-fnð ¢n-¡v sN-¿m-Xn-cn¡p-I Xp-S§n-b \nÀ-tZ-i-§fpw bm-lp \nÀ-tZ-in-¨n-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category