1 GBP = 93.20 INR                       

BREAKING NEWS

t\ms«móp amdphm³... (\À½ Ihn-X)

Britishmalayali
F.kn. tPmÀPv

(\hw_À F«n\v Nne C´y³ dp¸n t\m«v d±m¡n Nhdm¡nbXns\ B[mcam¡n Hcev]w \À½¯nð Nmens¨gpXm³ Hcp {iaw \S¯pIbmWnhnsS)

t\ms«móp amdphm³....]¨ t\m«p amdphm³...F«nsâ ]Wn....
C´y³ t\ms«móp amäphm³... ls¿m.. F«nsâ ]Wn...
t\m«n\mbv.... F«nsâ ]Wnbmbv... s\t«m«tamSptómtc.....
t\m«p Xcq..]tg t\m«p Xcq..Id¸n¡mw..tamZnbmbv..shfp¸n¡mw....

sh«n¯nf§pw..tamZnbmw...tamlamw...Ia\obamw..t\m«pame Xcmw..
t\m«nð Xpónb kzÀ®¡khpÅ...tamZnbmw...s]mómS Xcmw....
t\ms«móp... amäphm³...]¨ t\m«p amdphm³.... F«nsâ ]Wn ....
IŸW¯n\pw..F«nsâ...]Wnsbóv..tamZnbmw...tamZn....

tamZn tamZnbmbv F´p DcsNmðInepw....
F«nsâ... ]Wn...GgIfmw..tImac...Zcn{ZhmknIÄ¡v....
Aªqdnsâ t\m«pamdpw Aªqdm\ñm...R§Ä....
Bbnc¯nsâ t\m«pamdpw Bbnc¯nsemcph\ñm....
shdpw hbsdm«nb.... Fñp´nb....GgmwIqenbmw....

GtgsS hbä¯Sn¡tñ tamUo..ssI...sXmgmw......
tamUoizcm.. hmgv--¯n sXmgmw....]mSmw.. hocKmYIÄ..
Hópw Xóntñepw...hbä¯Sn¡sñ...ssI...sXmgmw..
sN¡nñ.... s{IUnäv ImÀUnñ, A£cm`ymkanñ....
t\m«psImïv sh«n¯nf§pw s]mómSbWnªv....

DeIw Npäpw sXmÅXpd¡pw I¿Snt\Spw...hnñmfnhocm....
tamUo.... DeI\mYm.... I\nbtW.... c£n¡tW..
F«nsâ...t\m«p]Wnsbmópta...GipInñm...IŸW¡mÀ¡v...
kz´w t\ms«móp In«phm³ AWn...AWnbmbv...\nc...\ncbmbv
\nð¡Ww..tamZambv...tamZnbmbv...sdUnbmbv...]cn£nWoXcmbn....
F´phómepw.. cmPyt£a¯n\mbv..kln¡Ww...Ahitc...

tamZnbmbv tamZtamsS Fcns]mcn shbnenð sse\mbn \nóntSWw....
_nhtdPv sse\nð.. Iyq.. ]men¡pw elcntam´nItf..Ahitc...
Cu.. F«nsâ t\m«pamässe³.... F´p taml\w.... at\mlcw....
]p¯\¨n \oï sse\nð N¯mse´v, s]ämse´v....
tamZnbmbv .. tamZnbmbv.... ]qa¦ XqIpw aqUnð....
sse\Sn¨v Ipänt]mse.... abnðIpän t]mse....
\nóoSnð ... _m¦ntem...FänF½ntem... e`yamw....

]pXp]p¯³... hmk\bpÅ t\m«pIÄ... \ñ]¨ t\m«pIÄ....
DeIw Npäpw hmen_\mw tamZn... DeI...\mbI³....
\mWamhpw..ta\nt\mhpw.. ]mÀesaânð Dua\mw..tamZn....
ssaXm\nbnð sXmÅXpd¸³...Gssg tXmg³ sNmñpw IYIf\h[n....
A«lkn¡pw Iymjv--eÊv kaql¯n\mbv....
A£cm`ymk..tei..taim¯..iX..tImSnIfmw....
GgIfmw... C´y³ am\h tImac§sf...]«nWn tImac§sf.
t\m¡n ]pOn¨«lkn¡pw.... KÀPn¡pw.. Iymjv--sekv......
\msf.... \½tX.... \ñ Iymjv--sekv.... \msf.... \½tX....
C¯cw A`n\h Xp¥¡ns\.... XSbnSm\mcpïnhnsS....
Idp¸p...]W¡msc...]nSn¨p... sI«m\mcpïnhnsS....
KXnsI«.... Bibä.... ]Xn\mbnc§sf.... DWcq....
thm«nsâ....F«nsâ....]Wn \ðIn....A`n\h Xp¥¡pIsf....
Xqs¯dnbq.. `mcX P\m[n]Xyta DWcq.... DWcq....

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam