1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-kn-bp-sS Po-hn-Xw \½-sf Fs´-¦nepw ]Tn-¸n-¡p-óp-tïm? \msf Cu Xm-fp-I-fnð Ip-dn-¡-s¸-Spó-Xv \-½nð H-cm-fp-sS N-c-a Ip-dn-¸-sñ-óv B-cv Iïp? Cu km-[-mc-W-¡m-cnbm-b a-e-bm-fn \-gv-kv A-h-ti-jn-¸n-¨v t]m-b-Xnð \nópw F-´m-Wv \-½Ä HmÀ-¯v sh-bv-t¡-ï-Xv?

Britishmalayali
F-Un-täm-dnbð

Un-kw-_À aq-óp h-sc tPm-kn Bâ-Wn F-ó a-e-bm-fn \-gv-kns\ Cu temI-¯v A-dn-bm-hpó-Xv hf-sc Ipd-¨v t]À-¡v am{Xw B-bn-cp-óp. Bdp-sImñ-w bp-sI-bnð Po-hn¨ tPm-kn-sb A-hÄ tPm-en sNbv-X Ø-e-§-fnð D-Å-h-cpw, _-Ôp-¡fpw kp-lr-¯p-¡-fpw am-{X-sa A-dn-bp-am-bn-cp-óp-Åq. Imc-Ww A-h-fp-sS Po-hn-Xw A-{X-tað km-[m-c-W-am-bn-cpóp. tPm-en sN-bv-Xv ]-Ww D-ïm-¡n Ip-Spw-_w \-S¯p-I am-{X-am-bn-cp-óp A-h-fp-sS Pohn-X e-£yw. A-´-Êpw, B-`n-Pm-Xyhpw Im-¯v kq-£n-¨v A-hÄ Ip-Spw-_-¯n-\v th-ïn Po-hn¨p.

A-{]-Xo-£n-X-am-bn tPm-kn H-cp Znh-kw a-c-W-¯n-\v Io-g-S§n. B Po-hn-Xw sIm-ïv \-ãw D-ïmb-Xv A-hÄ BÀ-¡p thïn-sbm-s¡ Po-hnt¨m A-hÀ-¡p am-{X-amWv. H-cn-¡ð F-¦nepw Ah-sf ]-cn-N-b-s¸-«n-«p-Å-hscm-s¡ B kp-µ-cam-b ]p-ôn-cn A-b-hn-d-¡n-s¡m-tï-bn-cn-¡póp. C-\n A-h-fpsS HmÀ-½-IÄ ]-Xn-sb ]-Xn-sb am-bpw. `À-¯m-hn\pw ho-«p-Im-À¡pw H-s¡ am-{X-am-bn Ip-d-¨p-Im-ew Iq-Sn AXv A-h-ti-jn-¡pw. Im-ew sNñp-t¼mÄ B HmÀ-½-Ifpw am-bpw. `À-¯m-hn\pw ho-«p-ImÀ¡pw H-s¡ am-{X-am-bn Ipd-¨v Im-ew Iq-Sn A-X-h-ti-jn-¡pw. Im-ew sNñp-t¼mÄ B HmÀ-½-Ifpw am-bpw. ssZ-hw a-\p-jy-\v \ðIn-b G-ähpw hen-b I-gn-hv a-d-hn-bm-bn-cn-¡pó-Xv C-Xp-sIm-sïm-s¡ X-só-bmWv.

Bcpw A-dn-bm-¯ H-cp km-[m-c-W Po-hn-Xw \-bn-¨ Cu s]¬-Ip-«n-¡v a-c-W-¯n-eq-sS ssZ-hw a-lXzw \ðIn. bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-lw H-cp-an-¨v I®o-scm-gp-¡n A-h-fpsS HmÀ-½--bv-¡v ap-¼nð {]-Wm-aw AÀ-¸n-¨p. sh-dpw 5000 ]u-ïnð Xm-sg B-h-iy-ap-Å-t¸mÄ A-hÀ 35,000 t¯m-fw ]u-ïv \ð-In B Ip-Spw-_-¯n-\v B-izm-kw \ðIn. A-´y hn-{i-a-¯n-\v Iñ-d-bn-te-bv-¡v F-Sp-¡-s¸-«-t¸mÄ A-h-fp-sS apJ-¯v I-ï kp-µ-c-am-b im-´-X \-½Ä \ðIn-b Cu kv-t\-l-¯n-sâ A-S-bm-f-am-bn-cp-óp.
]-{X-§-fn-se N-c-a-t¡m-f-¯nð H-cp tIm-fw hmÀ-¯-bnð A-h-km-\n-t¡-ï Cu Po-hn-Xw F-´p-sIm-ïm-Wv \½-sf A-{X-tb-sd kzm-[o-\n-¨Xv? A-hÄ shdpw H-cp km-[m-c-W-¡m-cnbm-b \-gv-km-bn-cp-óp F-ó-Xp-X-só A-Xn-\v Im-cWw. \-½-fn-ð an-¡-h-scbpw t]m-se km-[m-c-W Ip-Spw-_-¯nð P-\n-¨p. \-sñm-cp `m-hn-¡v th-ïn am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS _p-²n-ap-«p-IÄ-¡n-S-bnð \nópw ]Tn¨p. bp-sI-bnð F-¯n-bmð Fñmw B-bn F-óp I-cp-Xn I-Sw ta-Sn-¨v C-hn-sS-sb-¯n Fñp-ap-dn-sb ]-Wn-sb-Sp¯p. ]-t£ hn-[n A-h-tfm-sSm-¸w B-bn-cp-ónñ. A-Xp-sIm-ïv A-hÄ-¡v tPm-en t]mepw Øn-c-s¸-Sp-¯m-\m-bnñ. A-Xn-\v ap-¼v ac-Ww hn-fn-¨-Xn-\mð C-\n `À-¯m-hn\pw Ip-ªn\pw t]mepw C-t§m-«v F-¯m\pw I-gn-sª-óp h-cnñ.

C-{Xbpw Im-cy-§Ä a-Xn A-h-fp-sS Po-hn-Xw \-ap-¡v B-th-i-I-c-am-Im³. A-h-fp-sS hn-[n \m-sf \-½-fnð a-säm-cmÄ-¡v h-cmw. C-Xv F-gp-Xn-s¡m-ïn-cn-¡p-ó Rm-t\m, hm-bn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-ó \n-§tfm Bhmw \m-sf C-tX Xm-fp-I-fnð C§-s\ hmÀ-¯-bm-bn {]-Xy-£-s¸-Sp-óXv. Aópw C-hn-sS I-®o-cpw, I-cp-Wbpw H-gn-Ipw. Rm³ A-sñ-¦nð \n-§Ä H-gn-sI Fñm-hcpw C-Xv hm-bn-¡pw. A-h-cmð I-gn-bpó t]m-se k-lm-bn-¡pw. \-ap-¡v am{Xw F-´v ]-äp-sa-óv Hcp Du-l-hp-anñ. kzÀ-¤-¯n-te-bv-¡v A-sñ-¦nð ip-²oI-c-W Ø-e-t¯-bv-¡v ]d-óp t]m-tb-¡mw. A-sñ-¦nð a-säm-cp a-\p-jy-\m-bn F-hn-sS-sb-¦nepw ]p-\À-P-\n-t¨-¡mw. C-sXm-s¡ k-¦-ð¸n-¡m-s\ ]äq.

A-t¸mgpw H-cp tNmZyw _m-¡n-bm-hp-I-bmWv. C-{X \n-Êm-cam-b Cu Po-hn-X-¯n-\v th-ïn \-½Ä th-ï H-cp-¡-§Ä \-S-¯p-óp-tïm? Øm-]-\-§-fp-sS a-Xnð-s¡-«p-IÄ XoÀ-¯v \-½Ä C§-s\ Po-hn-¡p-t¼mÄ s]-s«-óv A-§v \ne-¨v t]m-bmð \-½p-sS B-ßm-hn-\v H-cp A`-bw thtï? H-cp-]m-Sv {]mÀ-°n-¡p-I-bpw ]-Ån-bnð t]m-hp-Ibpw \-ò sN-¿p-Ibpw H-s¡ sN¿p-óp-ïm-hmw. \ñXv. F-¦nepw A{X-sbm-s¡ aXn-tbm? G-Xm\pw hÀ-j-§Ä-¡v ap-¼v \-½Ä F-hn-sS B-bn-cpóp. C-t¸mÄ F-hn-sS-bmWv. C-hn-tS-bv-¡p-Å Cu bm-{X F§-s\ kw-`-hn¨p? Nn-´n-¡p-óptïm C-sXms¡?

F-¦nð \-ap-s¡m-cp I-S-a-bp-ïv. \-ap-¡v ssZ-hw \ðIn-b `mKyw e-`n-¡m-sX t]m-b A-t\-Iw t]-cp-ïv \-½p-sS Np-äpw. \-½-tf-¡mÄ ]-Xn-òS-§v {]-Xn-`-bp-Å A-t\-Iw t]-cp-ïv. tem-Iw C-§-s\-bm-Wv. Fñm-hcpw Htc-t]m-se B-bn-cn-¡nñ. `m-Ky-hpw, k-¼-¯pw, hn-`-h-§-fpw H-s¡ Ipd-¨v t]À-¡v am-{X-am-bn-cn-¡pw. Fñm-h-scbpw k-lm-bn-¡m-\pw \-ap-¡v ]-änñ. ]t£, \-½p-sS ap-¼nð h-óp ssI \o-«pó-h-tcm-sS-¦nepw Icp-W Im-t«tï? Cu {In-kv-a-kn-\v H-cm-fp-sS F-¦nepw A-ð]w I-®p\ocp- Xp-S-bv-¡m³ \-ap-¡v _m-[y-X-bntñ?

F-¦nð \m-sf ap-Xð R-§-Ä A-h-X-cn-¸n-¡p-ó Cu \nÀ-`mKyw sNbv-X P-ò§-fp-sS I-®p-\oÀ A-I-äm³ H-cp ssI k-lm-bw sN-¿p-I. tPm-kn A-¸o-en-\v ap-¼m-bn-cp-óp R-§Ä A-t]-£ \-S-¯n-bXv. G-Xm-ïv \q-tdm-fw t]-cm-Wv A-t]-£ \ð-In-bXv. A-Xnð ]m-Xn-tbm-fw t]À-¡v k-lm-bw B-hiyw Dïv. F-ómð tPm-kn A-¸oð I-gn-ª-tX-bp-Åqsh-óXp-sIm-ïv ]-c-amh-[n Ip-d-¨p-t]-sc k-lm-bn-¡m³ B-Wv {i-an-¡p-óXv. ]-¯v t]-sc-bm-Wv sX-c-sª-Sp-¯Xv. hm-b-\-¡m-cp-sS {]-Xn-Ic-Ww A-\p-k-cn-¨v am-{X-amWv ]-¯v t]-cp-sSbpw I-Y A-h-X-cn-¸n¡q.

\n-§-fp-sS k-lm-bw th-Ww. Cu {In-kv-a-kn-\v \n-§Ä \ð-Ip-ó H-cp Xp-I. F-{X-sb-¦n-ep-am-h-s«. tPm-kn-sb k-lm-bn-¡m³ B-{K-ln-¨n-«v km-[n-¡m-sX t]m-b-hÀ-¡v BZyw \ð-Imw. k-lm-bn-¨-h-cpw k-lm-bn-¡p-I. \n-§Ä \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïn\pw I-W-¡pïv. \n-§Ä \ð-Ip-ó Hmtcm ]u-ïpw H-tó-Imð ]u-ïm-bn Z-cn-{Z-cp-sS ssI-I-fnð F-¯pw. \n-§-fp-sS H-cp t\c-s¯ `£-Ww th-ïm-óv sh-t¨m, {In-kva-kv B-tLm-jw D-t]-£-nt¨m k-lm-bn-¡p-I. \m-sf ap-Xð R§Ä Cu Zpcn-X _m-[n-X-cp-sS I-Y ]-d-bpw. \n-§Ä \ð-Ip-ó ]-W-¯n-sâ IW-¡v A-h-X-cn-¸n-¡pw. F-ómð \m-f-t¯-bv-¡v Im-¯p-\nð-t¡ï. C-t¸mÄ X-só ]-Ww \ð-In Xp-S-§p-I. ssZ-h-¯n-sâ ssI-IÄ \n-§-fp-sS tað A-\p-{K-l-ambn D-ïm-Ipw. Rm³ `n-£-¡m-c-\m-bn \n-§-fp-sS ap-¼nð h-ó-t¸mÄ \n-§Ä F´p-sIm-ïv k-lm-bn-¨nñ F-óp ssZ-hw tNm-Zn-¡m-Xn-cn-¡m³ I-®v Xp-d-¡pI.

Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ðIm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I

Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Christmas Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category