1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS

{inb tamÄ-¡v \memw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv \memw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó {inb tamÄ-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cpóp. kv-täm¡v Hm¬ s{Sân-ð Xm-a-kn-¡p-ó {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow AwKw {io-Ip-amÀ Iñn-«-Xnen-sâ a-I-fm-Wv {inb.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam