1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

P-bv-¡v tam-\v Aômw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv Aômw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó P-bv-¡v tPmÀ-Ön\v B-iw-k-IÄ...

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam