1 GBP = 94.70 INR                       

BREAKING NEWS

\ne¡m¯ NncnIfnð \ndªp t\m«n§vlmw; _n-Kv _Päv tjmIÄ Iïp aSp¯hÀ ]dªp CXmWv bYmÀ° tÌPv tjm

Britishmalayali
ssj-\p s¢-bÀ am-Xyqkv

\ne¡m¯ I¿Snbpw s]m«n¨ncnbpw Bbncpóp Cóse t\m«n§vlm-an-se sdjven^v tejÀ skâdnð \-SóXv. sNdn-b _Pänð F¯nb Hcp tÌPv tjm C{Xb[nIw I¿Sn t\Snb asämcp A\p`hw bpsIbnð Dïmbn«nñ Fó ]dbmw. A{Xtbsd kt´mjt¯msSbmWv ImWnIÄ aS§nbXv. XpS¡w apXð HSp¡w hsc NncnbpsS amkvacnI temIhpw kwKoX¯nsâ tX³ hoW a\Êpw \ndª tjm ASns]mfn-sbóv Im-WnIÄ ]-dª-Xv Häs¡«mbmWv.

ssh-In-«v B-dp-aWn-tbm-sS-bm-Wv hÀ-Wm-`-am-b lm-ky kwKo-X ]-cn-]m-Sn-¡v XpS-¡w I-p-dn-¨Xv. \n-dª ssI-t¿mSn-tbm-sS B-cw-`n¨ tjm-bnð XpS-¡w ap-X-te lmÄ Xn-§n \n-d-ªn-cp-óp. lm-fn-sâ C-cp-h-i-§-fnepw \nd-ªp \n-ó Im-Wn-IÄ lm-ky k-Ôy-bv-¡v h³ B-th-i-am-Wv ]-IÀ-ó-Xv. 400t]À-¡v C-cp-¡m-\p-Å Ø-e-am-Wv lm-fnð H-cp-¡n-b-sX-¦nepw A-ªq-dnð ]-cw Bfp-I-fm-Wv ]-cn-]m-Sn-bn-te-¡v F-¯n-t¨À-ó-Xv.

s^bdn sÌ]vkv XrÈq-cnsâ cwK ]qP \r¯-t¯m-sS-bm-Wv th-Zn-tbbpw k-Z-kn-t\bpw Cu-iz-c-t\bpw Kp-cp-¡-òm-tcbpw h-W-§n kwKo-X lm-ky k-Ôy 2017\v Hu-tZymKn-I XpS-¡w Ip-dn-¨Xv. tUm. ssj\n km\p, km{µ km\p, tZhn IrjvW, A\p{iq ]nF-kv, `mhy kn Hma-\-¡p-«³, Aw_nI (kn\n BÀ«n-Ìv) F-ón-hÀ H-cp-an-¨v th-Zn-bn-se¯n-b cw-K]q-P hcm-\n-cn-¡p-ó Zr-iy hn-kv-a-b-§-fp-sS am-kv-acnI {]u-Vn hn-fn-t¨m-Xp-ó-Xm-bn-cp-óp.

th-Zn-bnð I-em-hn-kv-a-b-§Ä A-h-X-cn-¸n-¡pó Hmtcm I-em-Im-c-òm-tcbpw Im-Wn-IÄ-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯m-\m-bn I-em-`-h³ Zn-eo-]m-Wv cw-K-]q-P-bv-¡p ti-jw th-Zn-bn-se-¯n-bXv. X-sâ kz-X kn-²am-b lm-ky ssi-en-bnð Iem-`-h³ Zneo]v Hmtcm BÀ«n-Ìn-s\bpw thZn-bn-te¡v B\-bn-¨-t¸mÄ B-Ëm-Z-¯mð a-Xn-a-d-ó Im-WnIÄ lÀjm-c-h-t¯m-sS-bm-Wv I-em-Im-c-òm-sc th-Zn-bn-te-¡v kzo-I-cn-¨-Xv. ITn-\ ]-cn-io-e-\-§Ä¡pw ]-cn-{i-a-§Ä-¡pw ti-jw th-Zn-bn-se¯n-b I-em-Im-c-òmÀ-¡v e-`n-¨ A-Xn-Kw`o-c kzo-I-c-W-¯nð A-hcpw a-Xn-a-d-óp-sh-óv X-só ]-d-bmw.

tI-c-f-¯n-tebpw ]p-dw-\m-Sp-I-fn-tebpw bp-hXzw ap-gp-h³ s\-ôn-teän-b ]pXn-b Km-\-hp-am-bm-Wv In-j³ hnF-kv F-ó C-½n-Wn _-ey I-em-Im-c³ th-Zn-bn-se-¯n-bXv. Rm\pw Rm-\p-saâmfpw F-ó ]q-a-c-¯n-se Km\w sdjven^v tejÀ skâdnð A-e-b-Sn-¨-t¸mÄ Im-Wn-Ifpw In-j-s\m-¸w tNÀ-óp ]mSn. tÌ-Pnð I-tk-c-bn-«n-cp-óv I¿n-sem-cp Kn-äm-dp-am-bn In-j³ Km-\w B-e-]n-¨p Xp-S-§n-b-t¸mÄ Im-Wn-IÄ H-¸w tN-Àóp. {]m-bw a-Xn-ad-óv In-j-s\m-¸w ]mSnb bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS a-\-knð C-t¸mgpw bp-hXzw \n-e-\nð-¡p-óp-sh-ó-Xn-sâ B-Zy A-S-bm-f-am-bn C-Xv am-dn. H¸w, Cu Km-\w a-e-bm-fn a-\-kp-I-fnð F-{X-t¯m-fw B-g-¯nð ]-Xn-ªp-sh-ó-Xn-tâbpw D-Zm-l-c-W-am-hp-I-bmbncp-óp Cu A-h-X-cWw.
a-e-bm-f Km-\-§Ä-s¡m-¸w X-só a-e-bm-fnIÄ G-sd B-kz-Zn-¡p-ó-Xm-Wv X-an-gn-sâ kw-Ko-X-hpw. In-j-\p-tijw X-an-gv sae-Un Km-\-hp-am-bn th-Zn-bn-se¯n-b kp-[o-jv X-sâ \r-¯-¨p-h-Sp-I-fn-eq-sS I-mWn-IÄ-¡n-S-bn-te-¡v C-d-§n-s¨ñp-I-bm-bn-cp-óp. sFUn-b ÌmÀ knw-K-dn-eq-sS a-ebm-f kn-\n-am Km-\-cw-K-t¯-¡v F¯n-b kp-[o-jv \-sñm-cp Um³-k-dm-sW-óp Iq-Sn sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-bn-cpóp Cu thZn. ssa-¡nÄ Pm-Ivk-sW A-\p-I-cn-¨v Np-h-Sp-IÄ h-¨ kp-[ojn-s\m-¸w Im-Wn-Ifpw H-¯p-t¨Àóp. B-Zy c-ïp Km-\-§Ä-¡p ti-jw {X-kn-¸n-¡p-ó Np-h-Sp-I-fp-am-bn A-ar-Xbpw kw-L-hp-am-Wv th-Zn-bn-se-¯n-bXv.
shdpw 13 hbÊv am-{X-apÅ Bene apcfn Fó sIm¨p Km-bn-I 'hn-P-\-kpc-`o hm-Sn-I-bnð' F-ó kq-¸À ln-äv Km-\-hp-ambm-Wv th-Zn-bn-se-¯n-b-Xv. kp-[ojpw B-en-ebpw tNÀ-óv Km-\w B-e-]n-¨-t¸mÄ H¸w s^bdn sÌ]vkv Um³-tkÀkpw _m-¡v-{Ku-ïnð \r¯-¨p-h-Sp-IÄ h-¨p. Pm³-kn F-ó Km-bn-Ibpw In-fn-tb F-ó Km-\-hp-am-bn A-c-§n-se¯n.

bp-sI a-e-bm-fn-IÄ Im-¯n-cp-ó s\ð-k-Wn-tâbpw tPm-_n-bp-tSbpw lm-ky hn-cp-ón-\m-Wv ]n-óo-Sv km£yw h-ln-¨Xv. k-Z-knð Nn-cn-bp-sS am-e-¸-S-¡-¯n-\v Xncn-sIm-fp¯n-b s\ð-kWpw tPm-_n-bpw sRm-Sn-bn-S-bn-em-Wv Im-WnI-sf I-¿n-se-Sp¯-Xv ap-tó-dn-b-Xv. B-Zyw s\ð-k-Wpw Aw-_n-I-bp-am-Wv F-¯n-bXv. Xp-SÀ-óv a-e-bm-fnI-sf Ip-Sp-Ip-sS Nn-cn-¸n-¨ A-½-¨n-sb-ó Iym-c-Î-dn-eq-sS X-só th-Zn-bn-se¯nb tPm-_n Im-Wn-I-fp-sS lrZ-bw X-IÀ-¯p hmcn. s\ðk¬ Xsâ amÌÀ ]okmb IÅp-Ip-Sn-b³ th-j-hpw A-c-§n-se-¯n¨p. AtXm-sSm-¸w anan-{In-bpsS kuïv A\p-I-c-W§-fpw Im-Wn-I-Ä Ccp-ssI¿pw \o-«n kzo-I--cn-¨p.
bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v H-cn-¡epw a-d-¡m³ km-[n-¡m-¯ I-em-`-h³ a-Wn-sb-ó A-\-iz-c I-em-Im-c-sâ a-[p-c kv-a-c-W-IÄ IrjvW-Ip-am-dn-eqsS ho-ïpw A-c-§n-se-¯n. a-Wn-bp-sS \-\p-¯ HmÀ-½-IÄ a-\-knð X-§n-\nð-¡p-ó bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS I-®pI-sf H-cp \n-anjw Cu-d-\-Wn-bn¨p-sIm-ïmWv Cu I-em-Imc-sâ iÐw sdjven^v tejÀ skâ-dnð D-bÀ-ó-Xv. th-j-hn-[m-\-¯nepw kw-km-c-¯nepw I-em-`-h³ a-Wn-sb AXp-t]m-se A-\p-kv-a-cn-¸n-¡p-ó IrjvW-Ip-am-dn-sâ- A-h-X-c-W-¯n-\v \n-dª ssI-¿-Sn-bm-Wv Im-Wn-IÄ \ð-In-b-Xv. a-e-bm-fn-IÄ Fópw C-ã-s¸-«n-cpó a-Wn-bp-sS \-m-S³ ]m-«p-I-Ä ]m-Snbm-Wv Ir-jv-W-Ip-amÀ Im-WnI-sf ho-gv-¯n-bXv. k-Z-kn-te-¡v C-d-§nh-óv Im-Wn-IÄ-s¡m-¸w Np-h-Sph-¨v ]m-Sp-ó a-Wn-bp-sS AtX-ssi-en ]-I-À-¯n-sb-Sp-¯v Ir-jv-W-Ip-amdpw B-e-]n-¨-t¸mÄ H-cp \n-an-jw a-Wn X-sóbmtWm X-§Ä-¡p ap³-]nð \nð-¡p-ó-sXóv Hm-tcm Im-Wn-IÄ¡pw tXm-ón. \m-S³ ]m-«n-sâ io-ep-IÄ-s¡m¸w kv{Xo ]pcp-j t`-Z-a-t\y B-Sn-]mSn.

Xp-SÀ-óv A-Sn-s]m-fn Km-\-§fpw X-\n-¡n-W-§p-sa-óv sX-fn-bn-¨p In-j³ hoïpw th-Zn-bn-se-¯n. \m-S³ ]m-«p-I-fpw kp-[o-jn-sâbpw B-en-b-bp-tSbpw hnhn-[ kn-\n-am Km-\-§fpw Ir-jv-W-Ip-am-dn-sâ Km-\-hpw tPm-_n-bp-tSbpw kw-L-¯n-tâbpw sd-t¡mÀ-U-Uv kvInäpw A-h-X-cn-¸n-¨p. Iâw-]d-dn Um³-kv sF-ä-hp-am-bn th-Zn-bn-se¯n-b s^d-dn Um³-kv {Kq-¸n-sâ \r-¯-hn-kv-abw Is®-Sp-¡m-sX-bm-Wv B-fpIÄ t\m¡n C-cp-ó-Xv. ]-cn-]m-Sn k-am-]-\ L-«-¯n-te-¡v \o-§p-ó th-f-bnð s\ð-kWpw tPm-_nbpw Zn-eo]pw tNÀ-óv kwKo-X lm-ky k-Ôy-bv-¡v I-em-i-s¡m-«p \-S¯n.

Xp-SÀ-óv kv-t]m-¬tk-gv-kv F³-{Snbpw \-Sóp. aq¬ sseäv CâÀ\mjW-en\p thïn _nPp ta\-t¨-cn, Pntâm, jn\p amXyqkv F-ón-hcpw th-Zn-bnð k-ón-ln-X-cm-bn-cpóp. ]nóoSv kvt]m¬tkÀkv Bb AsseUv ^n\m³jyensâ dm^nÄ Sn¡äv hnó-dns\ s\ð-k¬ {]-Jym-]n-¨p. Fñm I-em-Im-c-òmcpw A-Wn-\n-c-ó sN-bn³ tkmw-Kn-s\m-¸w Im-Wn-IÄ B-Sn-X-IÀ-¯p. A-§s\ bpsI IïXnð h¨v Gähpw at\m-l-c-amb Hcp tjm-bv¡v t\m-«nw-Kv-lm-an-ð Xn-cÈo-e ho-Wp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category