1 GBP = 95.70 INR                       

BREAKING NEWS

C§s\ Hcp tjm CXp-hsc bpsI ae-bm-fn-IÄ Iïn-«nñ; _Àan-Mvlm-anse bpsIsIknF lm-fnse¯n-bXv 700ð A[nIw t]À; s\ðkWpw tPm_nbpw bpsI ae-bm-fn-I-fpsS lotdm-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

h³ Xmc-§sf Cd¡n \S-¯pó tÌPv tjmIÄ bpsI-bnð ]Xn-hm-sW-¦nepw Hcp tem _UvPäv tjm C{Xbpw lnäm-bXv Ncn-{X-¯nð BZy-am-Imw. dnan tSmanbpw ]njm-c-Snbpw Aôp hÀjw ap³]v bpsI-bnse ae-bm-fn-I-fpsS a\Êv Iog-S-¡nb AtX {]Xo-Xn-bmWv tPm_nbpw s\ðkWpw AS-§pó Iem-Im-c-òmÀ krjvSn-¨n-cn-¡p-ó-Xv. Cóse _Àan-Mvlm-anse bpsI-sIknF lmfnð \Só tjmbnse \ne-¡m¯ I¿-Sn-IÄ am{Xw aXn Cu hnP-b-¯nsâ amäv sXfn-bn-¡m³.

\ne¡m¯ I¿Snbpw s]m«n¨ncnbpw \nd-ªp \nó _Àan-Mvlm-anse bpsIsIknF lmfnð \nópw B-Ëm-Zm-ch-§-tfm-sS-bm-Wv Im-Wn-IÄ a-S-§n-b-Xv. XpS¡w apXð HSp¡w hsc NncnbpsS amkvacnI temIhpw kwKoX¯nsâ tX³ hoW a\Êpw \ndª tjm ASns]mfn-sbóv Im-WnIÄ Häs¡-«m-bn ]-d-bp-I-bm-bn-cp-óp. C-¯-c¯n-sem-cp tjm C-\nbpw kw-L-Sn-¸n-¡-W-saópw ]-d-ª-hcpw H-«-\h-[n D-ïm-bn-cp-óp. t_mÄ«-Wnse ssj\p s¢bÀ amXyq-kv, t\m«n-§vlm-anse ss_Pp, amô-Ì-dnse Pntâm tPmkv Fón-hÀ tNÀóv XpS-§nb aq¬sseäv CâÀ\m-j-Wð BWv tjm bpsI-bnð F¯n-¨-Xv. l-ïnw§vS¬ ae-bmfn Atkm-kn-tb-j³ BWv _Àan-Mvlm-anð tjm \S-¯n-b-Xv.

ssh-In-«v G-gp-aWn-tbm-sS XpS-¡w Ip-dn¨ hÀ-Wm-`-am-b lm-ky kwKo-X ]-cn-]m-Sn-¡v XpS-¡w ap-X-te lmÄ Xn-§n \n-d-ªn-cp-óp. lm-fn-sâ C-cp-h-i-§-fnepw \nd-ªp \n-ó Im-Wn-IÄ lm-ky k-Ôy-bv-¡v h³ B-th-i-am-Wv ]-IÀ-ó-Xv. s^bdn sÌ]vkv XrÈq-cnsâ cwK ]qP \r¯-t¯m-sS-bm-Wv th-Zn-tbbpw k-Z-kn-t\bpw Cu-iz-c-t\bpw Kp-cp-¡-òm-tcbpw h-W-§n kwKo-X lm-ky k-Ôy 2017\v Hu-tZymKn-I XpS-¡w Ip-dn-¨Xv. tUm. ssj\n km\p, km{µ km\p, tZhn IrjvW, A\p{iq ]nF-kv, `mhy kn Hma-\-¡p-«³, Aw_nI (kn\n BÀ«n-Ìv) F-ón-hÀ H-cp-an-¨v th-Zn-bn-se¯n-b cw-K]q-P hcm-\n-cn-¡p-ó Zr-iy hn-kv-a-b-§-fp-sS am-kv-acnI {]u-Vn hn-fn-t¨m-Xp-ó-Xm-bn-cp-óp.

tI-c-f-¯n-tebpw ]p-dw-\m-Sp-I-fn-tebpw bp-hXzw ap-gp-h³ s\-ôn-teän-b Rm\pw Rm-\p-saâmfpw Fó ]pXn-b Km-\-hp-am-bm-Wv In-j³ hnF-kv th-Zn-bn-se¯n-bXv. In-j-\p-tijw X-an-gv sae-Un Km-\-hp-am-bn th-Zn-bn-se¯n-b kp-[o-jv X-sâ \r-¯-¨p-h-Sp-I-fn-eq-sS I-mWn-IÄ-¡n-S-bn-te-¡v C-d-§n-s¨ñpI-bm-bn-cp-óp. shdpw 13 hbÊv am-{X-apÅ Bene apcfn Fó sIm¨p Km-bn-I 'hn-P-\-kpc-`o hm-Sn-I-bnð' F-ó kq-¸À ln-äv Km-\-hp-ambm-Wv th-Zn-bn-se-¯n-b-Xv.

lm-ky-¯n-sâ hk-´-sam-cp¡n s\-ð-kWpw tPm-_n ]m-embpw A-c-§p hm-Wp. Nn-cn- A-S¡m³ ]m-Sp-s]-Spó Im-Wn-I-sf-bm-bn-cp-óp tjm-bn-se-¼mSpw Im-Wp-hm³ km-[n-¨-Xv. k-Z-knð Nn-cn-bp-sS am-e-¸-S-¡-¯n-\v Xncn-sIm-fp¯n-b s\ð-kWpw tPm-_n-bpw sRm-Sn-bn-S-bn-em-Wv Im-WnI-sf I-¿n-se-Sp¯-Xv ap-tó-dn-b-Xv. a-e-bm-fnI-sf Ip-Sp-Ip-sS Nn-cn-¸n-¨ A-½-¨n-sb-ó Iym-c-Î-dn-eq-sS X-só th-Zn-bn-se¯nb tPm-_n Im-Wn-I-fp-sS lrZ-bw X-IÀ-¯p hm-cn. {]-Xo-£n-¨-Xn-e-[n-Iw Im-Wn-I-sf¯nb tjm-bv-¡v h³-thð-¸p X-só-bm-Wv e-`n-¨-Xv. B-Ëm-Z-¯mð a-Xn-a-d-ó Im-WnIÄ lÀjm-c-h-t¯m-sS-bm-Wv F-ñm I-em-Im-c-òm-scbpw kzo-I-cn-¨-Xv.

bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v H-cn-¡epw a-d-¡m³ km-[n-¡m-¯ I-em-`-h³ a-Wn-sb-ó A-\-iz-c I-em-Im-c-sâ a-[p-c kv-a-c-W-IÄ IrjvW-Ip-am-dneqsS ho-ïpw A-c-§n-se-¯n. a-Wn-bp-sS \-\p-¯ HmÀ-½-IÄ a-\-knð X-§n-\nð-¡p-ó bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS I-®pI-sf H-cp \n-anjw Cu-d-\-Wn-bn¨p-sIm-ïmWv Cu I-em-Imc-sâ i-Ðw bp-sI-sIkn-F lm-fnð \n-d-ªXv. th-j-hn-[m-\-¯nepw kw-km-c-¯nepw I-em-`-h³ a-Wn-sb AXp-t]m-se A-\p-kv-a-cn-¸n-¡p-ó IrjvW-Ip-am-dn-sâ- A-h-X-c-W-¯n-\v \n-dª ssI-¿-Sn-bm-Wv Im-Wn-IÄ \ð-In-b-Xv. a-e-bm-fn-IÄ Fópw C-ã-s¸-«n-cpó a-Wn-bp-sS \-m-S³ ]m-«p-I-Ä ]m-Snbm-Wv Ir-jv-W-Ip-amÀ Im-WnI-sf ho-gv-¯n-bXv.

Iâw-]d-dn Um³-kv sF-ä-hp-am-bn th-Zn-bn-se¯n-b s^d-dn Um³-kv {Kq-¸n-sâ \r-¯-hn-kv-a-bw Im-Wn-I-fp-sS ap-à IWvT {]-iw-k G-äp-hm-§n. ]-cn-]m-Sn k-am-]-\ L-«-¯n-te-¡v \o-§p-ó th-f-bnð s\ð-kWpw tPm-_nbpw Zn-eo]pw tNÀ-óv kwKo-X lm-ky k-Ôy-bv-¡v Xn-cio-e C«p.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category