1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó en-kn D-®n-¡r-jvW\v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó ku-¯mw-]v-S-Wn-epÅ en-kn D-®n-¡r-jvW\v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sImïv I-em-lmw-]v-sj-bÀ Ip-Spw-_mw-K-§-Ä... {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv Châv U-b-d-ÎÀ D-®n-¡r-jvW-sâ `m-cy-bm-Wv enkn. en-kn-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâbpw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam