1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

tkm-Wn Nm-t¡m-bv-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Có-se ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¨ am-ô-k-ä-dnse tkm-Wn Nm-t¡m-bv-¡v {_n-«o-jv- a-e-bm-fn So-ansâ ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-Ìn Aw-K-am-Wv tkm-Wn Nm-t¡m.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam