1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

1250 ]u-ïv \ðIn- {]o-Xn F-ó A-Úm-Xbm-b hm-b-\-¡m-cn; 250 ]u-ïv ho-Xw c-ïp t]cpw \ð-In: A-hkm-\ Zn-h-kw 3000 I-S-ó-t¸mÄ ]-¯v t]À¡pw bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS {In-kva-kv k-½m-\w H-cp e-£-¯nð Iq-Sp-Xð

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð

{]o-Xn F-óm-Wv B hm-b-\-¡m-cn-bp-sS t]-sc-óv hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦nð \n-ópwhy-à-amWv. F-hn-Sp-¯p-Im-cn B-Wv Ftóm F-´m-Wv sN-¿p-ó-sXtóm t]mepw BÀ¡pw A-dn-bnñ. A-hÄ ]-t£ Có-se {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-sâ {In-kva-kv A-¸o-en-te-bv-¡v \ð-In-b-Xv 1250 ]u-ïmWv. {]o-Xn \ð-In-b 1000 ]u-ïn-\v Kn-^v-äv F-bv-Uv B-bn e-`n-¨ 250 ]u-ïv Iq-Sn tNÀ-¯-t¸m-gm-Wv 1250 ]u-ïm-bXv. AXp-t]m-se enñn-¡p-«n tPmÀÖv, ^n-en-¸v F-óo c-ïv hm-b-\-¡mÀ Kn-^v-äv F-bv-Uv A-S-¡w 312.50 ]u-ïv Iq-Sn \ð-Ip-I-bp-ïmbn. Un-kn F-óp am{Xw F-gpXn-b a-säm-cp hm-b-\-¡m-c³ \ð-In-b-Xv 218.75 ]u-ïm-bn-cp-óp.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {In-kva-kv A-¸oð A-h-km-\n-¨ Có-se C§-s\ F-¯n tNÀ-ó-Xv 3000ð A-[n-Iw ]u-ïm-Wv. 12,000 ]u-ïm-¡n Xcptam F-óp bm-Nn-¨v R-§Ä hmÀ-¯ F-gp-Xn-b-t¸mÄ H-ä-b-Sn-¡v 14,091.75 ]u-ïm-¡n-bmWv Cu A-¸oð hm-b-\-¡mÀ D-bÀ-¯n-b-Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn-bn-te-bv-¡v Kn-^v-äv F-bv-Uv A-S¡w 11,883.75 ]uïv In-«n-b-t¸mÄ _m-¦n-te-bv-¡v t\-cn-«v Xó-Xv 2544 ]u-ïmWv. A-km-[m-c-Wam-b Cu a-\p-jy kv-t\-l-¯n-\v ap-¼nð Iq¸pssI \o-«m-\ñm-sX R-§Ä-¡v th-sd h-gn-IÄ Hópw A-dn-bnñ.

Fñm-hcpw H-cp e-£w cq-] ho-Xw e-`n-¡p-ó X-c-¯nð ]-Ww ho-Xn-¡m³ B-bn-cp-óp B-Zy ]-²Xn. F-ómð Iq-Sp-Xð ]-Ww F-¯n-b-tXmsS Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw km-l-N-cy-§Ä {]-tXy-Iw ]-cn-K-Wn-¨v hy-Xy-kv-X-am-bn ]-Ww ho-Xn-¡m³ Có-se tNÀ-ó {S-Ìn-am-cp-sS tbm-Kw Xo-cpam-\n¨p. C-X-\p-k-cn-¨v ]-Ww \ð-tI-ï ]-¯v t]-sc aq-óv {Kq-¸p-I-fm-bn Xn-cn¨p. Hómw {Kq-¸nð s]-«-hÀ-¡v 1650 ]u-ïpw, cïmw {Kq-¸nð s]-«-hÀ-¡v 1400 ]u-ïpw, aqómw {Kq-¸nð s]-«-hÀ-¡v 1300 ]uïpw ho-Xw k-lm-bw \ð-Ipw. Hmtcm {Kq-¸nepw k-lm-b-¯n-\v AÀ-l-cm-b-h-cp-sS en-Ìm-Wv Nph-sS sIm-Sp-¡p-ó-Xv.

1650 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-ó-hÀþ càmÀ_p-Z Nn-In-Õ--bv-¡m-bn k-lm-bw tX-Snb sImñw Pnñbnse ]¯\m]pc¯pÅ hSt¡¡c ]ômb¯nse Ings¡egnI¯p kXojv _m_phnsâ aIÄ kvt\-l-, {_bn\n\pÅnse kv--äwknð Iym³kÀ _m-[n-¨ tNÀ¯e, AÔImc\mgn Kpcp\nebw ho«nð kmPp-tam³þ_nµp Z¼XnIfp-sS C-f-b-a-IÄ A-cp-Wn-a F-óo c-ïp t]À-¡m-Wv 1650 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-ó-Xv.

1400 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-ó-hÀþ c-ïp In-Uv-\n-bpw X-I-cm-dn-em-b s]-cp-¼m-hq-cn-se \-gv-km-b en-b k®n, In-Uv-\n tcm-Kw aq-ew h-e-bpó \mð¸s¯«pImc\mb Xncph\´]pcw Ipó¯pae kztZin sI. cmw-\m-Yv, In-Uv\n tcm-Kw _m-[n¨ Xr-iqÀ Pnñ-bnse s]m§m\wImSv, ]\bv-¡ð ho«nð B³kn Bâ-Wn-sbó 29Im-cn F-óo aq-óp t]À-¡m-Wv 1400 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-ó-Xv.

1300 ]u-ïv ho-Xw \ð-Ip-óhÀþ \-s«ñn\pw kv-ss]-\ð tIm-Un\pw R-c-¼p-IÄ¡pw £-X-ta-äv F-gp-tóð-¡m-\m-hm-sX In-S-¡-bnð Pohn-Xw X-Ån-\o-¡pó hÀ¡e HäqÀ ]ôm-b-¯n-se A-\nð Ip-am-À, cïp InUv\nIfpw \ãambn Bip]{Xn hmk¯nð Ign-bp-ó añ¸Ånbnse InfncqÀ]d¼v ho-«nse kt´m-jv am-Xyp, Im³-kÀ tcm-K-¯mð h-e-bp-ó I®qÀ Pnñbnse F¨qÀ \ñmônbnð \n-óp-Å \n-Jnð, X-e-t¨m-dn-s\ _m-[n-¡p-ó sa-\-ssô-än-kv aq-ew I-ã-X A-\p-`-hn-¡p-ó, ap¯-Èn am{Xw Iq-«n-\pÅ sImñw ISbv¡ense kRvPp `-h-\nð Ir-jv-W-\p-®n-, In-Uv-\n tcm-Kw _m-[n¨ XrÈqÀ Pnñbnse hS¡mtôcn InÅnawKew kztZin-\n Igp¯mSnbnð ho«nð jm-Pn F-óo A-ôp-t]À-¡m-Wv 1300 ]u-ïv ho-Xw \ð-IpI.

{_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sSbpw Nm-cn-än ^u-tï-j-s\-bpw hn-iz-kn-¡p-Ibpw B-{i-bn-¡p-I-bpw sN-¿p-ó Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw lr-Z-b-¯n-sâ `m-j-bnð R-§Ä \-µn ]-d-bp-I-bmWv. {]o-Xn-am-sc-t¸m-se-bp-Å-h-cp-sS \ñ a\-kv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ am-Xr-I-bm-¡n F-Sp¡-s« F-óm-Wv {]mÀ°-\. {]o-Xn¡pw Cu A-¸o-en-te-bv-¡v ]-Ww \ðIn-b Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw ssZ-hw B-bpkpw B-tcm-Kyhpw \ð-In A-\p-{K-ln¡-s« F-óp {]-tXy-I-am-bn {]mÀ-°n-¡p-I-bmWv. Cu am-kw X-só AÀ-lcm-b ]-¯p-t]À¡pw sN-¡p-IÄ ssI-am-dpw.

{In-kva-kv A-¸o-en-se ap-gp-h³ _m-¦v tÌ-äv-saâp-Ifpw Nph-sS sIm-Sp-¡póp

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category