1 GBP = 98.50INR                       

BREAKING NEWS

sse-hv Sn-hn ]-cn-]m-Sn-bnð I-®p-sI«n-b kpµ-cn B-kz-Zn-¨v Np-ïnð Npw-_n¨-Xv ]-¯v bp-hm-¡sf; b-YmÀ-° {]-Wbw tX-Sn-bp-Å bm-{X A-h-km-\n¨-Xv ap³-Im-ap-I-\nð; hoUntbm dn-t¸mÀ-«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

b-YmÀ-Y {]-W-bn-sb-t¯-Sn-bm-Wv Um-\n kmhv-I C-d-§n-bXv. I-®p-sI«n-b Um-\n X-sâ lrZ-bw I-hÀ-ó-bm-sf I-sï-¯p-ó-Xn-\m-bn Np-tïm-Sp-Np-ïv Npw-_n¨-Xv ]-¯p-bp-hm-¡sf. H-Sp-hnð, Npw-_-\-¯n-sâ am-[p-cy-ta-dnb-Xv ap³-Im-apI-sâ A[-cw \p-IÀ-ó-t¸mÄ. A-ta-cn-¡-bn-se {]-i-kv-Xam-b dn-bð-än ]-cn-]m-Sn In-kv _m-Mv e-hn-em-bn-óp 25þIm-cn-bm-b Um-\n-bp-sS Npw-_-\-bm{X.

Um-\n-bp-sS am-{Xañ, ]-¯v bp-hm-¡-fp-sSbpw I-®v sI-«n-bn-cpóp. AXp-sIm-ïv {]W-bw Xn-cn-¨-dn-bm-\p-Å GI t]mwh-gn Npw_-\w am-{X-am-bn-cpóp. Hm-tcm-cp-¯-cp-am-bp-Å Npw-_-\-¯n-sâ NqSpw Xo-{h-Xbpw Um-\n hn-e-bn-cp¯n. H-Sp-hnð H-cp cm{Xn sN-e-hn-Sm³ X-¡ {]W-bw tXmón-b c-ïp-t]-sc Um-\n ]-¯p-t]-cnð-\n-óv Xn-c-sª-Sp¯p. I-®p Xpd-óp t\m-¡n-b-t¸mÄ, AXn-sem-cmÄ A-h-cp-sS ap³-Im-ap-I³ Xsó.

Um-\n Npw-_n-¨-h-sc-sbñmw {]-tXy-Iw kv-{Io³ sS-Ìn-eq-sS-bm-Wv Xn-c-sª-Sp-¯Xv. F-ómð, C¯-c-sam-cp ]-cn-]m-Sn-¡p-th-ïn-bm-Wv Xn-c-sª-Sp-¯-sX-óv Um-\n-bvt¡m C-Xnð ]-s¦-Sp-¯-hÀ-t¡m ap³-[m-c-W-bp-ïm-bn-cp-ónñ. jq-«n-Mv k-a-b-¯p-am-{X-am-Wv A-Xv sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óXv. F-«p-am-k-am-bn Xm-³ X-\n-¨m-sWópw X-sâ Im-ap-I³ X-só hn«p-t]m-sb-óp-ap-Å ap-J-hp-c-tbm-sS-bm-Wv Um-\n dn-bð-än tjm-bn-se Npw-_-\-¯n-\v H-cp-§n-bXv.

Nn-e-cp-sS Npw_-\w A-Xn-cp-hn-s«ópw Um-\n ]n-óo-Sv ]-cm-Xn-s¸«p. F-ómð, 34þIm-c\m-b Ìo-hn-sâ Npw-_-\-am-Wv ]-¯nð ]-¯p-amÀ¡pw t\-Sn-bXv. C-cp-hcpw X-½n-ep-Å sI-an-kv{Sn A-{X-tað Xo-{h-am-bn-cp-óp-sh-óv hn-[n-IÀ-¯m-¡Ä I-sï¯n. F-ómð, kv-äo-hn-s\ Um-\n kzo-I-cn-¨nñ. ap³-Im-ap-I\m-b Um-\n-tb-em-bn-cp-óp Um-\n-bp-sS lrZ-bw I-hÀ-óXv. cm{Xn ]-¦n-Sm-hp-ó X-c-¯n-ep-Å A-Sp-¸w tXm-ón-bXpw Um-\n-tben-t\m-Sp-Xsó. C-c-p-hcpw X-½n-epÅ ssh-Im-cn-Iam-b A-Sp-¸w Npw-_-\-¯nð {]-I-S-am-bn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category