1 GBP = 98.20INR                       

BREAKING NEWS

s_ónþ sP-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v C-cp-]-¯n-b-ômw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-cp-]-¯n-b-ômw hnhm-l hmÀjn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó S¬-{_n-Uv-Pv shð-knse s_ónþ sP-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv a-¡fmb sÌ^n, sÌ-_n³ F-ónhÀ. k-lr-Z-b sh-Ìv sIâv tI-c-ssf-äv-kv tPm-bnâv sk-{I-«-dn-bmWv s_ón.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category