1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

J¯dnepw bp-F-C-bn-epw 80 i-X-am-\w P-\-§Ä Ip-Sn-tb-ä-¡mÀ; C-´y³ {]-hm-kn-I-fp-sS 20 i-X-am-\hpw bp-F-C-bnð; bp-F-C-bn-se 28e£w C-´y-¡mÀ tem-I Ip-Sn-tb-ä ]-«n-I-bnð c-ïm-a-Xv; 1.56 tIm-Sn B-fp-I-fp-am-bn {]-hm-kn-I-fp-sS ]-«n-I-bnð C-´y-¡mÀ H-óma-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

KÄ-^n-te-¡p-Å C-´y-¡m-cp-sS Ip-Sn-tb-äw ]-Xn-äm-ïp-IÄ-¡v ap-¼v Xp-S-§n-b-XmWv. C-´y-bnð-\nóv bp.F.C-bn-te-¡p-Å Ip-Sn-tb-ä C-S-\m-gn 2015þse temIs¯ c-ïma-s¯ h-enb Ip-Sn-tb-ä C-S-\m-gn-bm-sWóv HmÀ-K-ss\-tk-j³ t^mÀ C-¡-tWm-an-Iv tImþHm-¸-td-j³ B³-Uv U-h-e-]v-saâv hy-à-am-¡póp. Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS F-®-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð sa-Iv-kn-t¡m-bnð-\nóv A-ta-cn-¡-bn-te-¡p-Å Ip-Sn-tb-ä-am-Wv tem-I-t¯-ähpw ap-ónð.

C-´y-bnð-\n-óp-Å Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS {]n-b-s¸-« e-£y-§-fn-se-m-óm-Wv bp-F-C. 1995þ\pw 2015þ\pw C-S-bv-¡v C-´y-bnð-\n-óv bp-F-C-bn-se¯n-b Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS F-®w 28 e-£-amWv. C-tX Im-e-b-f-hnð sa-Iv-kn-t¡m-bnð-\n-óv A-ta-cn-¡-bn-te-¡v Ip-Sn-tb-dn-b-hÀ 55 e-£-hpw. 2015þse I-W-¡-\p-k-cn-¨v C-´y-bnð-\n-óv hn-tZ-i-t¯-bv-¡v t]m-bn A-hn-sS {]hm-k Po-hn-Xw \-bn-¡p-ó-h-cp-sS F®w 1.56 tIm-Sn-bmWv. tem-I-t¯-ähpw hen-b {]hm-k k-aq-l-am-Wv C-´y-¡m-cp-tSXv.

P-ò-cm-Py-¯n-\v ]pd-¯v Po-hn-Xw \-bn-¡p-ó-h-cp-sS F®w tem-I-¯m-I-am-\-am-bn 24.3 tIm-Sn-bm-sW-óv H-C-kn-Un-bp-sS I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡póp. tem-I P-\-kw-Jy-bpsS 3.3 i-X-am-\w h-cp-anXv. I-gn-ª 20 hÀ-j-¯n-\n-sS {]-hm-kn-I-fp-sS F-®-¯nð hen-b hy-Xym-k-ap-ïm-bn-«p-ïv. 1995þð tem-I P-\-kw-Jy-bpsS 2.7 i-X-am-\-am-am-bn-cp-óp {]-hm-kn-I-fp-sS P-\-kw-Jy.

2005þ\pw 2010þ\pw C-S-bv-¡v bp.F.C-bnð Xm-a-kn-¡p-ó C-´y-¡m-cp-sS F-®-¯nð 126 i-X-am-\w hÀ-[-\-bp-ïm-bn. 2015þse I-W-¡-\p-k-cn-¨v B-tKm-f-X-e-¯nð C-´y³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS kw-Jy- 20 i-X-am-\-am-Wv. 1995þð C-Xv shdpw H¼-Xv i-X-am-\-am-bn-cpóp. KÄ-^v cm-Py-§-fn-em-Wv Ip-Sn-tb-ä-¡m-cp-sS F-®w A-\n-b-{´n-Xam-b X-c-¯nð D-bÀ-ón-«p-Å-Xv. Ip-ssh-äv P-\-kw-Jy-bp-sS 70 i-X-am-\-¯n-te-sdbpw J-¯-dn-sâbpw bp.F.C.bp-sSbpw P-\-kw-Jy-bnð 80 i-X-am-\-¯n-te-sdbpw Ip-Sn-tb-ä-¡m-cm-sWópw I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡p-óp.

A-ta-cn-¡-bnð sa-Iv-kn-t¡m-¡mÀ I-gn-ªmð G-ähpw hen-b {]hm-k k-aq-lw C-´y-¡m-cp-tS-Xm-Wv. 4.13 tIm-Sn hn-tZ-i-hw-i-P-cm-Wv A-ta-cn-¡-bn-ep-ÅXv. A-Xnð 4.13 i-X-am-\w C-´y-¡m-cm-Wv. 2000þ\p-ti-j-am-Wv C-´y³-{]-hm-kn-I-fn-te-sdbpw A-ta-cn-¡-bn-se-¯n-b-Xv. C-´y³ Ip-Sn-tb-ä-¡m-cnð 51 i-X-am-\-hpw Cu Im-e-b-f-hnð A-ta-cn-¡-bn-se¯n-b-h-cm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category