1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv ]n-d-ómÄ BtLmjn¡pó {Inkv tXmakn-\v P-ò-Zn-\m-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv ]n-d-ómÄ BtLmjn¡pó am-ô-Ì-À HmÄUv--lm-anse {Inkv tXmakn\v BiwkIÄ t\cpóp. H¯ncn kvt\lt¯msS ]¸m, A½, Pnt\m, s_ón A¦nÄ PnPn Bân, dqs_³ en-tbm-W H-¸w Fñm Iq«pImcpw _Ôp¡-fpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam