1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

a\p-jyÀ Po-hn-¡m-³ ]Tn¨-Xv ar-K-§-fnð-\n-só-óv XoÀ-¨; hm-fp-]-tbm-Kn-¨v a-cw-ap-dn-¡m³ t]mepw A-hÀ-¡-dn-bmw; _n-_n-kn ]-IÀ¯nb A-hn-iz-k-\o-bam-b Cu hoUntbm Im-gv-N-IÄ Iïp-t\m-¡q

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-\p-jy-cp-sS ]nd-hn Ip-c-§p-I-fnð-\n-óm-sW-ó NmÄ-kv UmÀ-hn-sâ ]-cn-Wm-a-kn-²m-´w Cópw hn-iz-kn-¡m-¯-h-cp-ïm-Imw. F-ómð, B-Zn-a a-\p-jy-\pw ar-K-§fpw X-½nð A-{X A-I-e-ap-ïm-bn-cp-ón-sñ-óv sX-fn-bn-¡p-ó-XmWv Cu hoUn-tbm. Nn-e a-\p-jy-sc-¡mÄ \-óm-bn a-\p-jyÀ sN-¿pó tPm-en-IÄ A-\p-I-cn-¡m³ A-hÀ-¡m-Ip-saóv Cu hoUntbm I-ïmð-t¯m-ópw. hm-fp-]-tbm-Kn-¨v a-cw-ap-dn-¡pó-Xv I-ïv ]Tn-¨ s]¬ H-dm-§p-«m³ A-Xv A-\m-bm-kw sN-¿p-ó-XmWv Cu hoUn-tbm-bn-ep-Å-Xv.

_n-_n-kn-bp-sS ]pXn-b {]-Ir-Xn ]-c-¼-cbm-b kvss] C³ Z sshð-Uv Fó tUm-Iyp-saâ-dn-bn-emWv Cu Zr-iyw. a-c-¡-jv-Ww h-eXp-ssI-bnð ]n-Sn¨vv ]-cn-N-b-k-¼-ó\mb sXm-gn-em-fn-sb-t¸m-se-bmWv Cu ar-Kw a-cw ap-dn-¡m³ {i-an-¡p-óXv. ap-dn-¡p-ó-Xn-\v ap-¼m-bn hm-fn-sâ aqÀ-¨-bp-Å `m-K-ta-sX-óv sXm«p-t\m-¡p-óXp-t]m-ep-apïv. t_mÀWn-tbm-bnð-\n-óm-Wv A-Ûp-X-I-c-§fm-b Cu Zr-iy-§Ä ]-IÀ-¯n-b-Xv.

H-dm-§p-«m³ tdm-t_m«pw C-tX hoUn-tbm-bnð {]-Xy-£-s¸-Sp-ópïv. tdm-t_m-«v sN-¿pó-Xv Im-ap-t¼mÄ Iq-Sp-Xð a-Õ-c-£-a-X-tbm-sS A-¡m-cyw B-hÀ-¯n-¡m\pw Cu H-dm-§p-«m-\v I-gn-bpóp. F-§-s\-bm-Wv C-{X-th-Kw tPm-e-n-IÄ I-ïp-]Tn-¡m³ C-h-bv-¡m-hp-ó-sXó-Xv A-Ûp-X-I-cam-b Im-gv-N-bm-sW-óv ]-cn-]m-Sn-bp-sS h-àm-hv ]-d-bp-óp.

Ip-c-§p- hn-`m-K-¯nð G-ähpw Iq-Sp-Xð _p-²n-bp-Å Po-hn -hÀ-K-am-bm-Wv H-dm-§p-«m³-amÀ ]-cn-K-Wn-¡-s¸-Sp-ó-Xv. a-\p-jy-cp-tS-Xp-ambn 97 i-X-am-\-t¯m-fw Un-F³-F km-Zriyw C-h-bv-¡p-sï-óv I-sï-¯n-bn-cp-óp. F-ómð, a-\p-jy-cp-am-bn G-ä-hpw A-Sp-¸-ap-Å Po-hn-hÀ-Kw Nnw-]³-kn-I-fm-Wv. 99 i-X-am-\w UnF³-F km-Zriyw C-h-bv-¡p-ïv.

a-\p-jyÀ sN-¿p-ó tPm-en-IÄ I-ïp-a-\-Ên-em-¡n AXp-t]m-se sN-¿p-ó-Xnð H-dm-§p-«m-\p-IÄ an-Sp-¡-cmWv. tkm-¸p-]-tbm-Kn-¨v ssI-I-gp-Ip-óXp-t]m-se-bp-Å tPm-en-IÄ t_mÀWn-tbm-bn-se H-dm-§p-«m-\pIÄ 40 hÀ-jw ap-s¼ sN-bv-Xn-cp-ó-Xm-bn X-t±-i-hm-kn-IÄ ]-d-bpóp. X-Sn-bp-sS ]-ibpw D-an-\ocpw tNÀ-¯v tkm-¸p]-X-t]m-sem-óv kr-ãn¡p-I Cu Po-hn-I-fp-sS {]-tXy-I-X-bmWv. tkm-¸p-tX-bv-¡p-óXpw C-Xp-am-bp-Å km-Zr-iy-amImw Ah-sb A-Xv s]-s«-óv ]Tn-¸n-¨-sX-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category