1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

hn-i-¸-S-¡m³ ]-Ww tNm-Zn-¨-t¸mÄ ]-cm-[o-\-X-IÄ Fñmw a-d-óp hoïpw bp-sI a-e-bm-fnIÄ; H-ä Znh-kw In-«n-b-Xv 813 ]uïv; ]m-tem-s« ]m-h-§Ä-¡v `£-Ww \ð-Im³ C-óv Iq-Sn am{Xw A-hk-cw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xp-SÀ-¨bm-b aq-óv A-¸o-ep-IÄ-¡p ti-jw a-säm-cp A-¸o-en-\v C-d-t§-ï F-ó Xo-cp-am-\w F-Sp-¯ ti-jw hm-b-\-¡mÀ-¡v Xmð-]cyw D-sï-¦nð \-ð-Im-s\-óv I-cp-Xn- shdpw c-ïp Zn-h-k-t¯-¡v B-cw-`n-¨ ]m-en-tb-äo-hv sI-bÀ A-¸o-en\pw hm-b-\-¡mÀ-¡n-S-bnð an-I-¨ {]-Xn-I-cWw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 1250 ]u-ïv \ð-Ip-t¼mÄ Iq-sS tNÀ-¡m³ hñXpw X-cm-\ptïm F-óm-bn-cp-óp R-§Ä tNm-Zn-¨Xv. H-ä Znh-kw X-só 813.75 ]u-ïv \ð-In hm-b-\-¡mÀ R-§-fp-sS B-h-iy-t¯m-Sp {]-Xn-I-cn¨p.

Xmð-¡men-I A-¸oð F-ó- \n-e-bnð C-óv AÀ-²-cm-{Xn-tbm-sS Cu A-¸oð t¢m-kv sN-¿p-I-bmWv. \m-sf cm-hn-se B-dpa-Wn h-sc In-«p-ó ]-Whpw P-\-dð ^-ïnð \nópw \ð-Ip-ó 1250 ]uïpw A-S§n-b Xp-I B-bn-cn¡pw ]m-tem-s« ]m-h-s¸-«-hÀ-¡v H-cp t\c-s¯ `-£-W-¯n-\m-bn \ð-IpI. 813.75 ]u-ïm-Wv C-Xph-sc e-`n-¨-Xv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v B-dp-t]À tNÀ-óv 170 ]uïpw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te-¡v Kn-^v-äv F-bv-Uv AS¡w 643.75 ]u-ïp-w e-`n-¨-tXm-sSbm-Wv B-sI XpI 813.75 ]u-ïm-b-Xv. \n§-fpsS I¿nð Ccn-¡pó {]tXy-In¨v Bhiyw Hópw Cñm¯ Atôm ]t¯m ]uïv hgn \n§Ä Adn-bmsX Ipd¨v t]cpsS ]«nWn amdpw Fóp tXmón-bmð Ct¸mÄ Xsó \ð-IpI. hnÀPn³ aWn hgn \ðIn-bmð Kn^väv FbnUpw sImSp-¡mw. Kn^väv FbnUv \ðIm\pÅ A\p-aXn Sn¡v sN¿m\pw ad-¡-cp-Xv.
Xncph-\-´-]pcw Pnñ-bnse \µn-tbmSv {Kmaw Fó ]ôm-b-¯n\v Io-gn-ð {]-hÀ-¯n-¡pó ]mtemSv kÀ¡mÀ Bip-]{Xn-bpsS ]men-tb-äohv sIbÀ t{]m-P-Înte-¡v k-lm-b-§Ä A-`yÀ-°n¨p-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ Có-se B-cw-`n-¨ A-¸o-enð C-Xph-sc e-`n-¨Xv 813.75 ]u-ïv. \µn-tbm-Sv ]-ôm-b-¯nse Im³-kÀ h-óp InS-óp t]m-bhÀ, B-cp-anñm-sX In-S-¸n-em-bhÀ, a-äp tcm-K-§Ä aq-ew h-e-bpó B-{i-bn-¡m³ B-cp-anñm-¯-hÀ Xp-S-§n-b- 225 t]cm-Wv k-lm-bw tX-Sp-óXv.

]mtemSv kÀ¡mÀ Bip-]{Xn-bn-se sa-Un¡ð Hm-^o-kdm-b Zn-hy-bp-tSbpw kw-L-¯n-tâbpw t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv ]cn-tim-[-\-Ifpw k-lm-b-§-fp-sañmw C-t¸m-Ä \ð-In h-cp-ó-Xv. Hcp ]men-tb-äohv sIbÀ t\gvkns\ \nb-an¨p ]ôm-b-¯nse InS¸p tcmKn-Isf ]äpó t]mse Hs¡ ip{iq-jn-t¡ï Npa-X-esb Znhy-¡p-ïm-bn-cp-óp-Åq-sh-¦n-epw H-cp t\c-s¯ hn-i-¸-S-¡m³ t]mepw I-ã-s¸-Spó ]-ôm-b-¯n-se \nÀ-[-\cmb tcm-Kn-I-fp-sS \n-Ê-lm-bm-h-Ø-bm-Wv Zn-hy-sb {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-¡v F-¯n-¨Xv.

C¯-cw tcm-KnIsf klm-bn-¡m³ kÀ¡mÀ \ð-Ipó ]Ww IrXy-ambn hnX-cWw sNbvXp ]mtemSv Bip-]-{Xn-bnse kwLw ]men-tb-äohv sIbÀ t{]mPIvSv `wKn-bmbn \S¯n hcp-óp-sï-¦nepw Cu ]-Ww C-h-cp-sS hn-i-¸-I-äp-hm³ D-]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bnñ. A-Xp sIm-Sp-¡m³ kÀ-¡m-dn-\v h-Ip-¸n-ñ. km-´zm-\m Nn-In-Õm ^-ïv a-cp-ón\pw Nn-In-Õ-bv¡pw am-{X-sa D-]-tbm-Kn-¡m-\mhq. `-£-W-¯n-\v sIm-Sp-¯mð tI-kp-am-hpw, A-gn-a-Xn-¡m-cn-bp-am-hpw.
A-§-s\-bm-Wv Zn-hybpw kw-Lhpw \m-«p-Im-cp-sS k-lm-bw tX-Sm³ t]m-b-Xv. \m-«p-Iq-«-§-fnepw kw-L-S-\-I-tfbpw a-äpw `-£-W-¯n-\p th-ïn k-ao-]n¨p. A-hÀ \ð-Ip-ó ]-Ww D]-tbm-Kn-¨v A-t\-Iw ho-Sp-I-fnð `£-Ww sImïp-sIm-Sp¯p. "\-ap-¡v hn-iz-kn-¡m³ I-gn-bp-I-bnñ. `£-Ww Cñm-¯Xp-sIm-ïv am{Xw ]-«n-Wn In-S-¡p-ó A-t\-Iw t]-sc R-§Ä I-ïp ap«n. A-hÀ-¡p a-cp-óv e-`n-¡p-ó-Xn-t\-¡mÄ B-th-iw `£-Ww In-«p-ó-Xn-\m-Wv. hni-¸v am-dp-t¼mÄ B-Wv A-hÀ k-t´m-jn-¡p-óXv". Zn-hybpw kw-Lhpw C-§-s\-bm-Wv C-Xn-s\ Ip-dn-¨v ]-d-bp-ó-Xv.

C§s\ ]Ww tXSn-bpÅ bm{X-¡n-S-bn-emWv ssa{Xn {]kmZv Fó kmaq-ln-I {]hÀ¯-Isb tUm. Znhy ]cn-N-b-s¸-«-Xv. FIvÌÀ bqWn-th-gvknän {]_Ôw Ah-X-cn-¸n¡m³ hó-t¸mÄ {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-js\ Ipdn¨p tI« ssa{Xn-bmWv bpsI-bnse \ñ-h-cmb ae-bm-fn-Isf ]cn-N-b-s¸-Sp¯n-b-Xv. C-h-cp-sS Z-b-\o-bm-h-Ø t\-cn-«v I-ïp t_m-[y-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀ-ómWv hm-b-\-¡m-sc _p-²n-ap-«n-¡m-sX, Nm-cn-än ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 1250 ]u-ïv sIm-Sp-¡m³ Xo-cp-am-\-am-bXv. B Xo-cp-am-\w R-§Ä Zn-hy-sb A-dn-bn-¨-t¸mÄ X-só \-½Ä \ð-Ip-ó H-cp e-£w cq-] F§-s\ sN-e-h-gn¡-Ww F-ó ]²-Xn t]mepw A-hÀ X-¿m-dm-¡n I-gn-ªp. P-\p-h-cn 26\v B ]-²-Xn-bv-¡v Xp-S-¡hpw C-«p.

Nmcnän ^utï-j³ \ðIpó Hcp e£w cq] \mep ]«n-Wn-¡mÀ¡v `£Ww \ðIm³ thïn-bmWv {][m\ambpw D]-tbm-Kn-¡p-ó-Xv. Hcp Znhkw A³]Xv tcmKn-bpsS `£Ww ChÀ¡v Hcp hÀjw \ðIpw. H¸w 16 ]mh-s¸« tcmKn-IÄ¡v Bip-]-{Xn-bnð t]mIm-\pÅ Bw_p-e³kv kuIcyw Hcp-¡m\pw aäp-ambn D]-tbm-Kn-¡p-I-bm-Wv. Cu ]Ww ssIamdpw ap³]v hmb-\-¡m-tcmSv Imcyw ]dbmw Fóp Icp-Xn. GsX-¦nepw Hcp hmb-\-¡m-c³ CXp hmbn-¨n«p Cu ]mh-s¸-«-hÀ¡v `£Ww \ðIm-\pÅ al-¯mb ]²-Xn-bn-te¡v Fs´-¦nepw \ðIm³ Ign-ªmð AXpw IqSn DÄs¸-Sp-¯m³ thïn-bmWv Cu A¸oð \S-¯p-ó-Xv.
Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ðIm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Palliative Care Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
_m-¦v A-¡u-ïv kv-tä-äv-saân-sâ hn-h-c-§Ä Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category