1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

1250 ]u-ïv \ð-Im-sa-óv hm-¡v \ð-In; ssI-am-dp-ó-Xv 3088 ]uïv; bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS I-cp-W-bnð \meñ, \mð]-Xv ]m-h-§Ä-¡v H-cp hÀ-jw ]-«n-Wn-bnñm-sX I-gnbmw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Xp-SÀ-¨bm-b A-¸o-eq-I-fn-eq-sS hm-b-\-¡m-sc hn-j-an-¸n-¡m-Xn-cn-¡m³ P-\-dð ]-ïnð \n-ópw 1250 ]u-ïv \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¨ H-cp \ñ Imcyw C-t¸mÄ F-¯n \-nð-¡p-ó-Xv 3088 ]u-ïnð. ]m-tem-Sv kÀ-¡mÀ B-ip-]-{Xn-bp-sS `m-K-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó ]m-en-tb-äo-hv sI-bÀ ]-²-Xn-¡v 1250 ]u-ïv \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¨ {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ B hnh-cw hm-b-\-¡m-sc A-dn-bn-¨-t¸mÄ B-Wv A-hc-Xv 3087 ]u-ïv D-bÀ-¯n-¡m-«n-bXv. tUm. Zn-hy F-ó sa-Un¡ð Hm-^o-kÀ¡v Cu Bgv-N X-só 3087.55 Xp-I-bp-sS sN-¡v ssI-am-dpw.

kÀ-¡mÀ ]²-Xn km-t¦Xn-I sI-«p-]m-Sp-IÄ-¡v ]p-d-t¯-bv-¡v hym-]n-¸n-¨v sN-¿m-\p-Å {i-aw km-¼¯n-I _p-²n-ap«p- aq-ew X-S-Ê-s¸-«p \nð-¡p-t¼mÄ B-Wv {_n-«o-jv a-e-bm-fn klm-b hm-Kv-Zm-\-hp-am-bn sNñp-ó-Xv. a-cp-ón\pw Nn-In-Õ-bv¡pw kÀ-¡mÀ ]-Ww \ð-Ip-sa-¦nepw hn-i-¸-I-äm³ ]-W-anñm-¯-Xn-\mð \-c-In-¡p-ó H-cp Iq-«w Po-hn-X-§-fp-sS I-Y-bm-Wv R-§Ä ]-¦p-sh-¨Xv. A-hÀ-¡v th-ïn \ð-Ip-ó 1250 ]u-ïv tSm-¸v sN-¿m³ Xm-ð-]cyw Dtïm Fó tNm-Zy-¯n-\v hm-b-\-¡mÀ \ð-Inb-Xv A-km-[m-c-Wam-b ]-cn-lm-cw B-bn-cp-óp.

shdpw c-ïv Znh-kw am{Xw \o-ïp \n-ó Cu A-¸oð sam-¯w e-`n-¨-Xv 1838 ]u-ïmWv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 1,305 ]u-ïpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-bv-¡v 570 ]u-ïp-amWv e-`n-¨Xv. hnÀ-Pn³ a-Wn I-½o-j-\m-bn 37 ]u-ïv Ip-d-¨ ti-jw P-\-dð ^-ïm-b 1250 ]u-ïv Iq-Sn tNÀ-¯v 3088 ]u-ïn-sâ sN-¡m-Wv ssI-am-äw sN-¿p-óXv. C-Xv \m-eñ, \m-ð]-Xv ]m-h-§-fp-sS ]-«n-Wn-b-I-äm³ k-lm-bn-¡p-sa-ó {]-Xo-£-bn-em-Wv Zn-hyhpw Iq-«p-Im-cpw.
k-lm-b-§Ä A-`yÀ-°n¨p-sIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ Có-se B-cw-`n-¨ A-¸o-enð C-Xph-sc e-`n-¨Xv 813.75 ]u-ïv. \µn-tbm-Sv ]-ôm-b-¯nse Im³-kÀ h-óp InS-óp t]m-bhÀ, B-cp-anñm-sX In-S-¸n-em-bhÀ, a-äp tcm-K-§Ä aq-ew h-e-bpó B-{i-bn-¡m³ B-cp-anñm-¯-hÀ Xp-S-§n-b- 225 t]cm-Wv k-lm-bw tX-Sp-ó-Xv.

Xncph-\-´-]pcw Pnñ-bnse \µn-tbmSv {Kmaw Fó ]ôm-b-¯n\v Io-gn-ð {]-hÀ-¯n-¡pó ]mtemSv kÀ-¡mÀ Bip-]{Xn-bn-se sa-Un¡ð Hm-^o-kdm-b Zn-hy-bp-tSbpw kw-L-¯n-tâbpw t\-Xr-Xz-¯n-em-Wv \nÀ-[-\cmb tcm-Kn-I-Ä-¡v ]cn-tim-[-\-Ifpw k-lm-b-§-fp-sañmw C-t¸m-Ä \ð-In h-cp-ó-Xv. Hcp ]men-tb-äohv sIbÀ t\gvkns\ \nb-an¨p ]ôm-b-¯nse InS¸p tcmKn-Isf ]äpó t]mse Hs¡ ip{iq-jn-t¡ï Npa-X-esb Znhy-¡p-ïm-bn-cp-óp-Åq-sh-¦n-epw H-cp t\c-s¯ hn-i-¸-S-¡m³ t]mepw I-ã-s¸-Spó ]-ôm-b-¯n-se \nÀ-[-\cmb tcm-Kn-I-fp-sS \n-Ê-lm-bm-h-Ø-bm-Wv Zn-hy-sb {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-¡v F-¯n-¨Xv.

C¯-cw tcm-KnIsf klm-bn-¡m³ kÀ¡mÀ \ð-Ipó ]Ww IrXy-ambn hnX-cWw sNbvXp ]mtemSv Bip-]-{Xn-bnse kwLw ]men-tb-äohv sIbÀ t{]mPIvSv `wKn-bmbn \S¯n hcp-óp-sï-¦nepw Cu ]-Ww C-h-cp-sS hn-i-¸-I-äp-hm³ D-]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bnñ. A-Xp sIm-Sp-¡m³ kÀ-¡m-dn-\v h-Ip-¸n-ñ. km-´zm-\m Nn-In-Õm ^-ïv a-cp-ón\pw Nn-In-Õ-bv¡pw am-{X-sa D-]-tbm-Kn-¡m-\mhq. `-£-W-¯n-\v sIm-Sp-¯mð tI-kp-am-hpw, A-gn-a-Xn-¡m-cn-bp-am-hpw.

A-§-s\-bm-Wv Zn-hybpw kw-Lhpw \m-«p-Im-cp-sS k-lm-bw tX-Sm³ t]m-b-Xv. \m-«p-Iq-«-§-fnepw kw-L-S-\-I-tfbpw a-äpw `-£-W-¯n-\p th-ïn k-ao-]n¨p. A-hÀ \ð-Ip-ó ]-Ww D]-tbm-Kn-¨v A-t\-Iw ho-Sp-I-fnð `£-Ww sImïp-sIm-Sp¯p. "\-ap-¡v hn-iz-kn-¡m³ I-gn-bp-I-bnñ. `£-Ww Cñm-¯Xp-sIm-ïv am{Xw ]-«n-Wn In-S-¡p-ó A-t\-Iw t]-sc R-§Ä I-ïp ap«n. A-hÀ-¡p a-cp-óv e-`n-¡p-ó-Xn-t\-¡mÄ B-th-iw `£-Ww In-«p-ó-Xn-\m-Wv. hni-¸v am-dp-t¼mÄ B-Wv A-hÀ k-t´m-jn-¡p-óXv". Zn-hybpw kw-Lhpw C-§-s\-bm-Wv C-Xn-s\ Ip-dn-¨v ]-d-bp-ó-Xv.
 
C§s\ ]Ww tXSn-bpÅ bm{X-¡n-S-bn-emWv ssa{Xn {]kmZv Fó kmaq-ln-I {]hÀ¯-Isb tUm. Znhy ]cn-N-b-s¸-«-Xv. FIvÌÀ bqWn-th-gvknän {]_Ôw Ah-X-cn-¸n¡m³ hó-t¸mÄ {_n«ojv ae-bmfn Nmcnän ^utï-js\ Ipdn¨p tI« ssa{Xn-bmWv bpsI-bnse \ñ-h-cmb ae-bm-fn-Isf ]cn-N-b-s¸-Sp¯n-b-Xv. C-h-cp-sS Z-b-\o-bm-h-Ø t\-cn-«v I-ïp t_m-[y-s¸-«-Xn-s\ Xp-SÀ-ómWv hm-b-\-¡m-sc _p-²n-ap-«n-¡m-sX, Nm-cn-än ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð \n-ópw 1250 ]u-ïv sIm-Sp-¡m³ Xo-cp-am-\-am-bXv. B Xo-cp-am-\w R-§Ä Zn-hy-sb A-dn-bn-¨-t¸mÄ X-só \-½Ä \ð-Ip-ó H-cp e-£w cq-] F§-s\ sN-e-h-gn¡-Ww F-ó ]²-Xn t]mepw A-hÀ X-¿m-dm-¡n I-gn-ªp. P-\p-h-cn 26\v B ]-²-Xn-bv-¡v Xp-S-¡hpw C-«p.
{_n-«o-j-v a-e-bmfn Nmcnän ^utï-j³ \ð-Ip-ó ]Ww \mep ]«n-Wn-¡mÀ¡v `£Ww \ðIm³ thïn-bmWv {][m\ambpw D]-tbm-Kn-¡p-ó-Xv. Hcp Znhkw A³]Xv tcmKn-bpsS `£Ww ChÀ¡v Hcp hÀjw \ðIpw. H¸w 16 ]mh-s¸« tcmKn-IÄ¡v Bip-]-{Xn-bnð t]mIm-\pÅ Bw_p-e³kv kuIcyw Hcp-¡m\pw aäp-ambn D]-tbm-Kn-¡p-I-bm-Wv. Cu ]Ww ssIamdpw ap³]v hmb-\-¡m-tcmSv Imcyw ]dbmw Fóp Icp-Xn. GsX-¦nepw Hcp hmb-\-¡m-c³ CXp hmbn-¨n«p Cu ]mh-s¸-«-hÀ¡v `£Ww \ðIm-\pÅ al-¯mb ]²-Xn-bn-te¡v Fs´-¦nepw \ðIm³ Ign-ªmð AXpw IqSn DÄs¸-Sp-¯m³ thïn-bmWv Cu A¸oð \-S-¯nb-Xv.
ap-gph³ _m-¦v A-¡u-ïv tÌ-äp-saâp-Ifpw Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡póp

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category