1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

GXp-\n-an-jhpw C-Sn-¡m³ ]än-b Iq-ä³ £p-{Z-{K-lw `q-an-¡v Npäpw I-d-§p-ó-Xm-bn \m-k; \n-ch-[n X-h-W H-gnªp-t]m-b B-Lm-Xw F-t¸mÄ th-W-sa-¦n-epw D-ïmImw

Britishmalayali
kz´wteJI³

`q-a-n-bp-sS {`-a-W-]-Y-¯nð I-b-dnbpw A-Xn-\p-]p-d-¯p-am-bn I-d-§p-ó £p-{Z-{K-l-§-tf-sd-bmWv. CXn-sem-óv G-Xp-\n-an-jhpw `q-an-bnð-h-ón-Sn-¡m-hp-ó X-c-¯nð I-d-§p-I-bm-sW-óv A-ta-cn-¡³ _-ln-cmIm-i K-th-j-W tI-{µam-b \m-k ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp. ]-e X-h-W H-gnªp-t]m-b A-]-I-S-w G-Xp-\n-an-jhpw D-ïm-tb-¡m-saópw im-kv-{X-ÚÀ `-b-¡póp.

200 ao-äÀ ho-Xn-bpw 400 ao-äÀ \o-f-hp-ap-Å Iq-ä³ ]m-d-¡ñmWv Cu £p-{Z-{K-lw. 2015_n-F³509 F-óm-Wv C-Xn-\v im-kv-{X-Im-c-òmÀ t]-cn-«n-cn-¡p-óXv. a-Wn-¡q-dnð 70,000 In-tem-ao-ä-dn-te-sd th-K-¯n-em-Wv C-Xv `q-an-sb I-Sóp-t]m-Ip-óXv. `q-anbpw N-{µ-\p-am-bp-Å A-I-e-¯n-sâ 14 a-S-t§m-fw A-Sp-¯ph-sc £p-{Z-{K-lw H-cpX-h-W F-¯n-b-Xmbpw K-th-j-IÀ I-sï¯n.

A-sdknt_m H-_v-kÀ-th-ä-dn-bmWv Cu £p-{Z-{Kl-s¯ BZyw I-sï-¯n-b-Xv. Cu £p-{Z-{Kl-s¯ hf-sc I-cp-X-tem-sS I-cp-Xn-bn-cn-¡-W-saóv ]yq-À-t«m-dn-t¡m-bn-se kv-s]-bv-kv dn-kÀ-¨v A-tkm-kn-tb-j-\n-se tUm.F-Uv-KmÀ-Uv dn-th-sd h-se-ssâ-³ A-`n-{]m-b-s¸-Spóp. A-sdknt_m H-_v-kÀ-thädn Cu £p-{Z-{K-l-¯n-sâ N-e-\-§Ä Xp-SÀ-¨-bm-bn \n-co-£n-¡p-ópïv.

`qan-tbm-Sv A-Sp-¯v I-Sóp-t]m-Ip-ó C-¯-cw £p-{Z-{K-l§-sf {]Xn-tcm-[n-¡p-ó-Xn-\m-bn ¹m-\ä-dn Un-^³-kv Un-¸mÀ-«v-saân-\v I-gn-ª-hÀ-jw \m-k XpS-¡w Ip-dn-¨n-cpóp. Hm-tcm-hÀ-jhpw C-¯-c-¯n-ep-Å ]p-Xn-b 1500þHm-fw £p-{Z-{K-l-§-sf-bm-Wv I-sï¯p-ó-Xv. H-cp In-tem-ao-ä-dn-te-sd h-en-¸-ap-Å \n-bÀ FÀ-¯v H-_v-P-Îp-I-fnð 90 i-X-am-\-¯n-te-sdbpw I-sï¯n-b \m-k-bp-sS hnhn-[ Zq-c-ZÀ-in-\n-I-fm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category