1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

amkw 200 ]u-ïv ho-Xw \ð-In-bmð ]p-¯³ ImÀ hm-§m³ ]äp-tam? ImÀ hm-§p-t¼mÄ e-`n-¡m-hp-ó an-I-¨ ImÀ tem-Wp-IÄ C-h-sbm-s¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

s{_-Iv-kn-äv thm-s«-Sp-¸n-\p-ti-jw {_n-«-\nð ImÀ-hn-e-bnð h³-tXm-Xn-ep-Å hÀ-[-\-bp-ïm-bm-Xm-bn dn-t¸mÀ«v. s{_-Iv-kn-än-\p-ti-jw ImÀ hm§n-b {_n-«o-jv D-]-t`m-àm-¡-fnð-\n-óv hnhn-[ ImÀ I-¼-\nIÄ Cu-Sm-¡nb-Xv c-ïv _n-ey¬ ]u-ïn-te-sd-bm-sW-óv hm-l-\ cwK-s¯ K-th-j-W Øm-]-\am-b hm-«v-ImÀ sh-fn-s¸-Sp-¯póp.

i-cmi-cn ImÀ-hn-e-bnð s{_-Iv-kn-än-\p-ti-j-apïm-b hÀ[-\ 5.2 i-X-am-\-amWv. F-ómð, Nn-e X-cw Im-dp-I-fp-sS hn-e-bnð C¯-c-sam-cp hÀ-[-\ {]-I-S-hp-am-bn-«nñ. B-Vw-_-c Im-dp-I-fp-sS hn-e-bnð 2015 Pq-Wn-te-Xn-s\-¡mÄ 0.2 i-X-am-\w hn-e-¡p-d-hp-ïm-b-n. C-S¯-cw Im-dp-I-fp-sS hn-e-bnð 0.8 i-X-am-\w am-{X-am-Wv hn-e-hÀ-[-\-bp-ïm-bXv. F-ómð, a-äp Nn-e hn-`m-Kw Im-dp-I-fp-sS hn-e-bnð 8.4 i-X-am-\w hÀ-[-\-bp-ïmbn. hen-b F-kv.bp.hn-I-fp-sS hn-e-bnð 12.3 i-X-am-\-am-Wv hn-e-hÀ[-\.

s{_-Iv-kn-äv thm-s«-Sp-¸n-s\-¯p-SÀ-óv ]u-ïn-sâ hn-e-bn-epïm-b C-Sn-hm-Wv ImÀ-hn-e-bnð hÀ-[-\-bp-ïm-¡n-bXv. C-d-¡pa-Xn sN-¿p-\v Im-dp-I-fp-sS-bpw A-\p-_-Ô D-]-I-c-W-§-fp-sSbpw hn-e-bnð hen-b hÀ-[-\-hm-Wv C-Xp-ïm-¡n-bXv. hm-l-\ \nÀ-am-Xm-¡Ä Un-kv-Iu-ïp-IÄ Ip-d-¨Xpw ]-en-i-\n-c-¡nð Cf-hv \ð-Im-¯Xpw hn-e D-bÀ-óp-\nð-¡m-\n-S-bmbn.

am-kw 200 ]u-ïnð-¡pd-hv A-S-bv-t¡-ï hm-l-\§Ä 9.9 i-X-am-\w am-{X-am-Wv hn-]-Wn-bn-ep-ÅXv. G-gp-am-kw ap-¼v C¯-cw hm-l-\-§Ä 13 i-X-am-\-am-bn-cpóp. {_n-«-\nð e-`n-¡m-hp-ó G-ähpw an-I-¨ ImÀ hm-bv-]-I-fp-sS ]-«n-I-bm-Wv hm-«v-ImÀ ]p-d-¯n-d-¡n-bn-«p-ÅXv. s{_-Iv-kn-än-\p-ti-j-ap-Å Øn-Xn-K-Xn-IÄ ]Tn-¨-ti-j-amWv Cu ]«n-I X-¿m-dm-¡n-bn-«p-Å-sX-óv hm-«v-ImÀ F-Un-äÀ Ìo-hv l-ïnMv-t^mÀ-Uv ]-d-bpóp. ]«n-I C-tXm-sSm¸w.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category