1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

tIw{_nUvPv apXð Xmtgm«p Xsó Pohn-¡-Wsaóp F-´mWv \nÀ_Ôw? Ipd¨p am{Xw tamÀ«vtKPv A-S¨p Pohn¡m³ \Kcw amdpI; \gv--kpamÀ¡v FhnsS sNómepw tPmen DÅt¸mÄ F´psImïv ]co-£n-¨qSm?

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnse aebmfn kaql¯nð ap¡mð `mKhpw Xmakn¡póXv tIw{_nUvPv apXð ]qÄ hscbpÅ CS§fnemWv. Fw 25 \p AI¯v XsóbmWv GXmïv ]mXntbmfw aebmfnIfpw Xmakn¡póXv. eï³ \Kc¯nð Ct¸mgpw Hä apdnbnð Xmakn¡pó At\Iw aebmfn IpSpw_§Ä Dïv. Chcnð ]ecpw C\nbpw hoSp hm§nbn«nñ. eï\nð Hcp apdn hoSn\p \ðIpó hmSI tamÀ«vtKPv Bbn AS¨mð hS¡³ Cw¥ïnð \mep apdnbpÅ _w¥mhnð Xmakn¡mw. Fón«pw F´n\mWv \½Ä Cw¥ïnð Xsó Xmakn¡p-óXv?

eï³ am{Xañ tIw{_nUvPv hscbpÅ an¡ Øs¯bpw ØnXn CXp XsóbmWv. t\gv--kpamcmbn tPmen sN¿póhcmsW¦nð XoÀ¨bmbpw amdpóXns\ Ipdn¨p Nn´n¡Ww. {]tXyIn¨v CXphsc kz´w hoSp hm§nbn«nñm¯hÀ. Hcp e£tam HtóImð e£tam ]uïv sImSp¯mð aqóv s_Uv--dqw hoSp In«pó At\Iw \Kc§Ä {_n«\nð Dïv. t\gv--kpamÀ¡v FhnsS sNómepw At¸mÄ Xsó tPmenbpw In«psaóncns¡ F´n\mWv \ãw kln¡póXv? seÌÀ, Ih³{Sn, _ÀanMvlmw, tÌm¡v Hm¬ s{Sâv XpS§nb Øe§Ä CXn\p ]änbXmWv.

F´mbmepw bpsIbnse hoSp hne hÀ²\hnsâ IrXyamb IW¡v shfnbnð hcpt¼mÄ CXnsâ {]m[m\yw hyàamIpIbmWv. ho-Sp-hn-ebpw i-cmi-cn th-X-\hpw X-½n-ep-Å- hy-Xym-kw 2008þs\ A-t]-£n-¨v K-Wyam-b hÀ-[n-¨p-sh-óm-Wv ]pXn-b dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-d-bp-óXv. tem-bv-Uv _m-¦n-sâ I-W-¡p-IÄ {]-Imcw Cu A-´cw 7.2 a-S-§m-bn am-dn-bn-cn-¡póp. cm-Py-s¯ ]-e `m-K-§-fnepw ho-Sp-hm-§p-I-sbó-Xv km-[m-c-W i-¼-f-¡m-sc-s¡m-ïv A-km-[y-am-bn-cn-¡p-óp-sh-óv C-Xv hy-à-am-¡póp.

ho-Sp-hn-e-bnð K-Wyam-b hÀ-[-\hm-W D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. 2012þð 169,966 ]u-ïm-bn-cp-ó-Xv 2017 B-b-t¸m-Ä 227,926 B-bn hÀ-[n-¨p. 32 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ[-\. th-X-\hpw ho-Sp-hn-e-bp-am-bp-Å hy-Xym-kw G-ähpw Iq-SpXð Hm-Iv-kv-^-Un-em-Wv. th-X-\-¯n-sâ 10.7 a-S-§m-bn i-cmi-cn ho-Sphn-e am-dn-bn-cn-¡póp. e-ï-\n-epw hn³-sN-kv-ä-dnepw 10.5 a-S§pw tIw-{_n-Uv-Pnð 10.3 a-S-§p-amWv. Nn-sN-ÌÀ (10 a-S-§v), {_n-«³ B³-Uv tlm-hv (9.6), _m-¯v (9.3), km-en-kv-_-dn (9.2), k-Xmw-]v-S¬ (9.2), ImâÀ-_-dn (8.7) Xp-S§n-b \-K-c-tI-{µ-§-fn-sem-s¡ ho-Sp-hm-§ð A-km-[y-am-bn am-dn-¡-gnªp.

F-ómð, C-t¸mgpw ho-Sphn-e Xm-§m-\m-hp-ó \n-e-bn-ep-Å Ø-e-§Ä th-sd-bpïv. kv-änÀ-en-§nð th-X-\-¯nsâ 3.7 a-S-§p-am-{X-ta C-t¸m-gp i-cmi-cn ho-Sp-hn-e D-bÀ-ón-«pÅq. e-ï³ sU-dn (3.8), s_ð-^m-Ìv (4.6), k-ïÀ-e³-Uv (4.9) {_m-Uv-^-Uv (4.4), en-kv-_¬ (4.8), sl-bÀ-^-Uv (4.7), kzm³-kn (5.2), ¥mkv-tKm (5.2), Up-dw (5.0) Xp-S-§nb-h-sbm-s¡ ho-Sp-hm-§n-Xm-a-kn-¡m³ ]än-b tI-{µ-§-fm-Wv. tPm-en km-[y-X-bp-Å-t¸mÄ, h³In-S \-K-c-§-fnð th-X-\-¯n-sâ \-sñm-cp]-¦v hm-SI sIm-Sp-¯v Po-hn-¡p-ó-Xnepw \ñ-Xv sN-e-hp-Ip-d-ª Ø-e-§-fn-te-¡v am-dn ho-Sp-hm-§p-ó-Xm-sW-óv hn-Z-Kv-[À Nq-ï-n-¡m-«p-óp.

{_n-«-\n-se 61 \-K-c-§-fn-se ho-Sphn-e ]-cn-K-Wn-¨m-Wv tem-bv-Uv _m¦v Cu dn-t¸mÀ-«v X-¿m-dm-¡n-bn-«p-Å-Xv.. C-X-\p-k-cn-¨v G-ä-hpw D-bÀ-ó ho-Sphn-e DÅXv Hm-Iv-kv-^-Un-em-Wv. 385,372 ]u-ïm-Wv C-hn-Sp-s¯ i-cmi-cn ho-Sp-hn-e. \-K-c-¯nð Xm-a-kn-¡p-ó H-cm-fp-sS i-cmi-cn hmÀjn-I i-¼-f-am-I-s« 36,033 ]u-ïpw. ]Xn-s\m-óv a-S-t§m-fw Iq-Sp-X-em-Wv i-cmi-cn ho-Sp-hn-e-sb-óv tem-bv-Uv _m-¦v hn-Z-Kv-[À ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category