1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó dn-bm³ k-Rv-Pp-hn-\v H-cm-bn-cw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

\m-sf \memw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó dn-bm³ k-Rv-Pp-hn-\v H-cm-bn-cw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\cp-óp-. H-cp-]m-Sv kv-t\-l-t¯m-sS Um-Unbpw a-½bpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam