1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

em]v-tSm-¸v \n-§Ä hr-¯n-bm-¡m-dp-tïm? h-f-c e-fn-X-am-bn em]v-tSm-]v hr-¯n-bm-¡m-\p-Å aq-óp-h-gn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Io-t_mÀ-Un-epw kv-{Io-\nepw s]m-Sn-]n-Sn-¨v em]v-tSm-¸p-IÄ \-in-¡pó-Xv kÀ-h-km-[m-c-W-amWv. F-ómð, Ir-Xy-am-bn hr-¯n-bm-¡n kq-£n-¨mð A-Xn-\v B-bp-Êv Iq-Sp-Ibpw sN-¿pw. em-]v tSm-]v hr-¯n-bm-¡m-\p-Å aq-óv F-fp-¸-h-gn-I-fm-Wnh.

Io-t_mÀ-Uv hr-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\v Un-kv-änð-Uv hm-«À D-]-tbm-Kn-¡mw. Iq-Sp-Xð A-gp¡pw s]m-Sn-bp-ap-sï-¦nð hn-\m-Kn-cnbpw sh-Åhpw tNÀ-¯ an-{in-Xw D-]-tbm-Kn-¡mw. Bð-¡-tlmtfm A-tam-Wn-btbm D-]-tbm-Kn-¡-cpXv.

Cu an-{in-Xw X-¿m-dm-¡n-b-ti-jw A-sXm-cp kvt{] I-sï-bv-\-dnð \n-d-bvv-¡pI.. F-ón-«v Io t_mÀ-Un-\pw kv-{Io-\n\pw t\-sc ap-I-fnð-\n-óv Xm-tg-bv-¡v No-än-¡pI.. sNdn-b sh-Å-¯p-Ån-I-fm-bn an-{in-Xw Io-t_mÀ-Unð ho-gp-ó-Xn-\m-Wn-Xv.

ar-Zp-hm-b Xp-Wn-bp-]-tbm-Kn-¨v ]-Xp-s¡ Xp-S-bv-¡p-I. ar-Zphm-b Xp-Wn D-]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ kv-{Io-\nð hn-c-e-S-bm-fw ]-Xn-bnñ. kv-{Io³ Xp-S-bv-¡p-t¼mÄ hr-¯m-Ir-Xn-bnð Xp-S-bv-¡p-I. ap-gp-h³ kv-{Io\pw Xp-S-¨p-Xo-cp-ó-Xph-sc A-Xv Xp-S-cpI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category