1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

`qanbpw sNm-Æbpw D-ïmb-Xv G-Xm-ïv H-tc k-ab-¯v H-tc kw-`-h-¯n-eq-sS; 420 tIm-Sn hÀ-jw ap-¼v Po-h³ D-ïm-b-Xm-bn kqN-\; `q-an-¡-¸p-dw Po-h-\p-sï-óv im-kv{X-tem-Iw

Britishmalayali
kz´wteJI³

`q-an-¡-¸p-dw Po-h-\p-sï-ó hn-izm-k-¯n-em-Wv im-kv{X-temIw. sNm-Æ-bpÄ-s¸-sS A-\y-{K-l-§-fnð a-\p-jyÀ tX-Sp-óXpw Poh-sâ ]pXn-b cq-]-s¯-bmWv. H-cv km-l-N-cy-¯nð ]n-d-hn-sb-Sp-¯ `q-an-bnepw sNm-Æ-bnepw k-am-\am-b km-l-N-cy-am-sWópw `q-an-bn-teXp-t]m-se Po-h³ sNm-Æ-bn-ep-ap-ïm-Ip-sa-óp-am-Wv im-kv{X-tem-I-¯n-sâ {]-Xo-£.

`q-anbpw sNm-Æ-bp-ap-ïmb-Xv H-tc k-a-b-¯m-sW-óm-Wv I-W-¡p-Iq-«p-óXv. c-ïv {K-l-§-fp-sSbpw ]n-d-hn-¡v h-gn-sX-fn-¨Xv, {]-]-N-ô-¯n-se H-tc Iq-«n-bn-Sn-bm-sWópw I-cp-X-s¸-Spóp. `q-an-bnð BZyw Po-h-\p-ïm-b-Xv 420 tIm-Sn hÀ-j-§Ä-¡p-ap-¼m-sW-óm-Wv ]p-Xn-b I-sï¯ð. C-t¸mÄ I-cp-X-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ \q-dp-I-W-¡n-\v e-£w hÀ-j-§Ä-¡v ap-¼p-ïm-bn-cp-ó _m-Îo-cn-b-bp-sS t^m-kn-em-Wv I-sï-¯n-bn-«p-f-f-Xnð-sh-t¨-ä-hpw ]-g-b Po-h-km-ón-[yw.

ap-Sn-\m-cn-g-sb-¡mÄ sNdnb ssa-t{Imkv-tIm-¸n-Iv _m-Îo-cn-b-bp-sS t^m-kn-em-Wv I-sï-¯n-bn-«p-ÅXv. Im-\-U-bn-se Iyp-s_-¡nð-\n-óm-Wv im-kv-{X-ÚÀ¡v Cu t^m-knð In-«n-bXv. Nq-tSdn-b k-ap-Z-¯nð Im-W-s¸-«n-cpv-\ _m-Îo-cn-b-bmIpw C-sX-ópw im-kv-{X-ÚÀ I-cp-Xpóp. Cu t^m-kn-en-sâ I-sï-¯-em-Wv sNm-Æ-bnepw Poh-sâ I-Wn-I-bp-ïm-Ip-sa-ó hm-Z-¯n-\v i-àn-]-I-cp-óXv.

C-tX Im-e-b-f-hnð sN-m-Æ-bnepw k-ap-{Z-§fpw A-´-co-£-hp-ap-ïm-bn-cp-óp-sh-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. A-§-s\-sb-¦nð `q-an-¡v k-am-\am-b km-l-N-cy-¯nð Po-h\pw A-hn-sS D-ïm-bn-cp-ón-cn-¡Ww. C¯-cw sNdnb t^m-kn-ep-IÄ-¡p-th-ïn-bp-Å ]-cy-thj-Ww sNm-Æ-bnð \-S-¯m-\m-bmð, A-Xv Poh-sâ I-sï-¯-em-bn am-dp-sa-óv e-ï³ bq-Wn-th-gv-kn-än tIm-tf-Pn-se K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

B-Zn-a-Ime-¯v `q-anbpw sNm-Æ-bpw- H-tc t]m-ep-Å {K-§-fm-bn-cpóp. AXp-sIm-ïpX-só c-ïnepw Po-h-\p-ïm-Im-\p-ïm-bn-cp-ó km-[y-Xbpw H-cp-t]m-se-bm-sW-óv K-th-j-W-¯n-\v t\-XrXzw \ð-Ip-ó amXyp tUm-Uv ]-d-ªp. `q-an-bnð Po-h³ hn-I-kn-¨Xp-t]m-sebpw ]-cn-Wm-a-¯n-\v ]m-{X-am-bXp-t]m-sebpw sNm-Æ-bnð kw-`-hn-¨n-cn¡-Ww F-ónñ. F-ómð, C-cp {K-l-§-fnepw k-ap-{Z-§-fpw A-´-co-£-hp-ap-ïm-bn-cp-ó km-l-N-cy-¯nð Po-h³ D-Û-hn-¨n-cn-¡m-sa-óp-X-só-bm-Wv I-cp-tX-ï-sXópw A-t±-lw ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category