1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

F´p-hm-§m³ tXm-ón-bmepw aq-óp-Znh-kw Im-¯n-cn-¡p-I; F-ón«pw A-Xv hm-§m³ tXm-ón-bmð am{Xw hm-§p-I; {Xo tU dqÄ \n-§-fp-sS Im-enbmb t]m¡-äv F§-s\ hoïpw k-¼-ó-\m¡pw F-ó-dnbm-tam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Sw hm-§n-bm-sW-¦nepw B-{K-ln-¡p-ó-sXm-s¡ kz-´-am-¡p-ó io-ew Nn-eÀ-¡pïv. A-h-cp-sS t]m¡-äv Im-en-bm-¡p-ó io-e-am-WXv. C-Xn-s\ a-dn-I-S-¡m³ e-fn-Xam-sbm-cp kq-{X-hn-Zy-bpïv. F-´p-hm-§m³ tXm-ón-bmepw A-Xn-\v aq-óp-Znh-kw Im-¯n-cn-¡p-I F-ó-Xm-Wv B \n-baw. aq-óp-Znh-kw I-gn-ªn«pw \n-§Ä¡-Xv hm-§-W-sa-óv tXm-ón-bmð am{Xw hm-§p-I.

B-{K-ln-¡p-ó-sXm-s¡ hm-§n ]m-¸cm-b Pm-an dm-¸-t¸mÀ-«v F-ó bp-h-Xn-bmWv Cu Xn-b-dn-bp-sS {]-Nmc-I. {Xo tU dqÄ F-óm-Wv Pm-an C-Xn-\v t]-cn-«n-cn-¡p-óXv. X-sâ h-chpw sN-ehpw Iq-«n-ap-«n-¡m-\m-Im-sX I-ã-s¸-« Pm-an H-cp L-«-¯nð IÀ-i-\am-b kz-bw \n-b-{´-W-¯n-te-¡v t]m-hp-I-bm-bn-cpóp. F-´p-hm-§-W-sa-óv tXm-ón-bm-epw, A-Xn-t¸mÄ C-ã-s¸-« Im-¸n-bm-sW-¦nð-¡q-Sn A-X-n-\m-bn aq-óp-Znh-kw Im-¯p-\nð-¡m³ A-hÀ Xo-cp-am-\n¨p.

aq-óp-Znh-kw I-gnªpw A-Xp-hm-§-W-sa-ó B-{K-lw I-e-i-em-sW-¦nð A-Xv hm-§p-I-sb-ó-Xm-Wv Pm-an-bp-sS coXn. ]-e km-[\-§-tfm-Sp-ap-Å ]qXn Cu aq-óv Zn-h-k-¯n-\p-Ånð \-ã-s¸-Sp-sa-óv A-\p-`-h-¯nð-\n-óv Pm-an ]-d-bpóp. A-{X-bv-¡v A-Xym-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä am-{Xta, aq-óp-Znh-kw I-gnªpw a-\-Ên-ep-ïmhq. A-t¸mg-Xv hm-§p-ó-Xnð sX-äp-anñ.

H-cp-hÀ-j-am-bn Xp-S-§n-b- Cu io-ew Pm-an-bp-sS t]m-¡-änð hoïpw ]-Ww _m-¡n-bm-¡m³ Xp-S§n. k-¼m-Zy-io-ew Iq-Sn Xp-S-§n-b-tXm-sS C-t¸mÄ I-S-anñm-sX Po-hn-¡m-sa-ó Øn-Xn-bmbn. s{I-Un-äv ImÀ-Unð _m-e³-kv h-óp. X-sâ A-½-bnð-\n-ómWv Cu D-]-tZ-iw e-`n-¨-sX-óv Pm-an ]-d-bp-óp. Xp-S-¡-¯nð C-Xv \-S-¸n-em-¡m³ hf-sc {]-bm-k-am-bn-cpóp. F-ómð, IÀ-i-\am-b B-ß-\n-b-{´-W-¯n-eq-sS A-Xn-s\ a-dn-I-S-¡m³ Pm-an-¡m-bn.
 
th-sdbpw Nn-e Sn-¸p-IÄ-Iq-Sn Pm-an-¡v \ð-Im-\pïv. ]p-d-¯p-\n-óv B-lm-cw I-gn-¡m-sX A-Xv ho-«nð D-ïm-¡n I-gn-¡m³ {i-an-¡p-I-bm-Wv AXn-semóv. sNe-hv Ip-d-ªn-cn-¡p-sa-óv am-{Xañ, A-Xv H-ón-te-sd X-h-W I-gn-¡m-\p-am-Ipw. tSm-bve-äv t]-¸-dS-¡w \n-tXym-]-tbm-K km-[-\-§Ä A-Xn-\v hn-e-¡p-d-hp-Å-t¸mÄ H-ón-¨v hm-§p-I. tIm-^n-bm-sW-¦nepw ho-«n-ep-ïm-¡n Ip-Sn-¡p-I. Pm-an-sb-t¸m-se-bm-hm³ \-ap-¡p C-óp-ap-Xð {i-an-¨p-X-p-S-§mw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category