1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

Bßhnizmkw Dsï¦nð _m knðUWnð _m³Uv 8F \gv--kmImw; eq«Wnð t^md³knIv tkmjyð hÀ¡dpsS Hgnhv; F³F¨vFkpIfnð _m³Uv 5 \gv--kpamÀ¡v Ahkcw; ImÀUn-^nð \gv--kpamÀ¡pw sIbdÀ amÀ¡pw GP³kn Ahkc§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

sNehv Npcp¡ensâ `mKambn GP³knIfpsS tað ]nSn apdp¡nb F³F¨vFkv D¯chmZnXzt¯msS tIm¬{SmIväv \ðInbncn¡pó A]qÀÆw Øm]\§fnð Hómb eï\nse aebmfn Øm]\amb shmsÌ¡v bpsIbnð At§mfpw Ct§mfpw At\Iw aebmfn t\gv--kpamsc dn{Iq«v sN¿póp. GP³kn I½oj³ CñmsX ]qÀ®ambpw kuP\yambmWv \nba\w. _m³Uv ss^hv \gv--kpamÀ, _m³Uv 6 tkmjyð hÀ¡À Fón§s\bmWv {][m\ HgnhpIÄ F¦nepw _mknðU¬ F³F¨vFkv tlmkv]näente¡v _m³Uv 8 F \gv--kns\bpw \nban¡pópïv. IqSmsX ImÀUn^nte¡v t\gv--kpamÀ sIbdÀamÀ Fónhsc GP³kn Ìm^mbpw Bhiyapïv. bpsIbnse GXp Øe¯p tPmen thïsa¦nepw thsdbpw HgnhpIÄ Dsïóv shmsÌ¡v {_n«ojv aebmfnsb Adnbn¨p.

NphsS sImSp¯ncn¡pó XkvXnIIfnð BWv Ct¸mÄ ASnb´ncambn \nba\w \S¡póXv.
 • Basildon MHU Clinical Psychologist Band 8a
 • Robin Pinto Unit, Luton Staff Nurse Band 5
 • Robin Pinto Unit, Luton Forensic Social Worker Band 6
 • Sankey House, Pitsea Custody Liaison Nurse 5
 • Willow Ward, Rochford Paediatric Community Nurse Band 6
 • CIC Southend General RGN Staff Nurse Band 5
 • West Essex and Bedfordshire District Nursing Band 5
 • St Margarets Hospital, Epping RGN Staff Nurse Band 5
 • St Margarets Hospital, Epping Occupational Therapist Band 5
 • Saffron Walden Communtiy Hospital , Saffron Walden, Essex, CB11 3HY Registered General Nurse Band 5
 • ST Margarets Hospital, The Plain, Epping, Essex, CM16 6TN
 • EPPING ICCT Loughton District Nurses, Rectory Lane Health Centre, Rectory Lane, Essex, IG10 3RU District Nurses Band 5
 • Harlow ICCT, Harlow District Nurses, 2nd Floor Latton Bush Centre, Southern Way, Harlow, CM18 7BL District Nurses Band 5
 • Cumberledge ICC, Pantile Avenue, Southend On Sea, Essex, SS2 4BD Registered General Nurse Band 5
Cw-¥-ïn-se ap-gp-h³ F³-F-¨vF-kv {S-Ìv B-ip-]-{Xn-IÄ¡pw \-gv-kp-amcpw tUm-ÎÀ-am-scbpw A-S-§p-ó {][m-\ X-kv-Xn-I-I-fnð \n-b-an-¡m³ A-\pa-Xn e-`n-¨ hn-c-enð F-®m-hp-ó Øm-]-\-§-fnð H-óm-Wv thm-kv-sä-¡v CâÀ-\m-j-Wð dn-{Iq-«v-saâv. _m³-Uv 2 ap-Xð 8 h-sc-bp-Å Fñm tPm-en-IÄ¡pw Øn-cw \n-ba-\tam ]mÀ-«v ssSw \n-ba-\tam \-S-¯m-\pw F³-F-¨v-F-kn-te-¡p-Å \n-b-a-\-§-fnð a-e-bm-fn-IÄ-¡v ap³K-W-\ \ð-Ip-ó-Xn\pw thm-kv-sä-¡n-\v km-[n-¡p-ó-Xm-Wv. \n-e-hnð bp-sI-bnð D-Å-h-cpw, bp-sI-bv-¡p sh-fn-bnð D-Å-hÀ¡pw H-s¡ thm-kv-sä-¡n-eq-sS \n-ba-\w D-d-¸n-¡mw.

bp-sI-bnð ]n³ \-¼-cp-Å G-Xv \-gv-kn-\pw thm-kv-sä-¡v h-gn C-ã-ap-Å Øm-]-\-¯n-te-bv-¡v tPm-en am-dmw. bp-sI-bn-se G-Xv Øm-]-\-¯nð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡pw G-Xp Øm-]-\-¯n-te-bv-¡p am-dm³ ku-P-\y-am-bn thm-kv-sä-¡v A-hk-cw H-cp-¡pw. AXp-t]m-se C-t¸mÄ tPm-en sN-¿p-ó-Xn-sâ Iq-sS G-P-³-kn kv-äm-^m-bn a-säm-cp Øm-]-\-¯nð tPm-en sN-¿m³ B-{K-lw D-Å-hÀ¡pw thm-kv-sä-¡n-sâ k-lm-bw t\-Smw. ]mÀ-«v ssSw tPm-en-I-tfm, ^p-Ä ssSw tPm-en-Itfm H-s¡ \n-§Ä¡pw C-ã-ap-Å Øe-¯v e-`y-am-sW-ó-Xpw, CXn-s\mópw thm-kv-sä-¡v ^okv Cu-Sm-¡p-ónñ F-ó-Xp-am-Wv {]-[m-\-s¸-« Im-cyw. hÀ-¡v s]À-an-äv am-äw Xp-S§n-b Im-cy-§Ä B-h-iy-sa-¦nð tlmw Hm-^o-knð \ð-tI-ïn h-tó-¡mw.

bp-sI-bv-¡p sh-fn-bnð D-Å-hÀ-¡pw thm-kv-sä-¡v h-gn bp-sI-bnð F-¯mw. F-ómð sF-C-Fð-Sn-Fkv, I-¼yq-«À t_-bv-kv-Uv sS-Ìv F-ón-h ]m-km-bn F³-Fw-kn ]n³-\-¼À \ð-Im-\pÅ tbmKy-X D-Å-hÀ-¡p am-{X-sa A-Xn-\v km-[n¡q. C¯-cw Im-cy-§-fnð hn-«p-ho-gv-N-bp-ïv Fóp ]d-ªv B-cp k-ao-]n-¨mepw hn-iz-kn-¡-cpXv. F³-Fw-kn-bp-sS am-\-Z-Þ-§Ä-¡v A-\p-k-cn-¨v ]n³-\-¼À e-`n-¨mð am{Xw bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿m³ ]äq. tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿m\pw \n-_-Ô-\-IÄ Dïv. F-ómð Cu I-S-¼-IÄ hn-P-bn-¡m-\p-Å k-lm-b-§fpw thm-kv-sä-¡v \ð-Ip-ó-XmWv. \n-§-fpsS sF-C-Fð-SnF-kv ]-co-£, I-¼yq-«À ]-co-£, F³-Fw-kn c-Pn-kv-t{S-j³ F-ón-h-sbñmw sN-bv-Xp k-lm-bn-¡m³ Cu Øm-]-\-¯n-\v ]-äpw.

\m-ev hÀ-j-t¯-bv-¡m-Wv thm-kv-sä-¡n\v C-t¸mÄ A-\pa-Xn e-`n-¨n-cn-¡p-óXv. tPm-bmkv, sk-_m-kv-äy³ F-óo c-ïv a-e-bm-fn-I-fmWv Cu Øm-]-\-¯n-\v t\-XrXzw \ð-Ip-ó-Xv. e-ï-\n-se _-¡n-Mvlmw ]m-e-kn-\v k-ao-]-am-Wv C-h-cpsS Hm-^okv. I-gn-ª ]-Xn\-ôp hÀ-j-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó Cu G-P³-kn C-tóh-sc ]-cm-Xn-IÄ-¡p C-Sw \ð-Im-sX-bm-Wv {]-hÀ-¯n-¨n-«p-ÅXv.
\n-§-fp-sS _-tbm-Um-ä A-b-t¡-ï hn-emkw
Iq-Sp-Xð A-t\z-j-W-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category