1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS

Hóp-Xn-cnªmtem Nn-cn¨mtem tIm-Sn-IÄ ho-gp-ó jm-cq-Jv Jm-\v hm-S-I In-«p-ó-Xn-sâ \n-Ip-Xn sIm-Sp-¡m³ t]m-epw aSn; Zp-_m-bn-se hnñ-I-fnð-\n-óp-Å hm-S-I-bv-¡v \-nIp-Xn A-S-¡m³ D-¯-c-hn-«v B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-¸v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIm-Sn-IÄ {]-Xn-^-ew-]-äp-ó kn-\n-am-Xm-c-§Ä¡pw {In¡-äv Xm-c-§Ä-¡p-am-Wv C-´y-bnð \n-Ip-Xn-b-S-¡m³ aSn. km-[m-c-W-¡m-cnð-\n-óv Ir-Xy-am-bn \n-Ip-Xn ]n-cn-s¨-Sp-¡p-ó B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-¸n-\pw h-¼-òm-sc sXm-Sm³ a-Sn-bm-bn-cpóp. F-ómð, B \n-e-bv-¡v am-äw h-cn-I-bm-Wv. Zp-_m-bn-se hnñ-IÄ-¡v t_m-fn-hp-Uv Xm-cw jm-cq-Jv Jm-\nð-\n-óv \n-IpXn-b Cu-Sm-¡m³ B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip-¸v A-¸-te-äv {Sn-_yq-Wð D-¯-c-hn«p.

Zp-_m-bnð hm-S-I-bv-¡v sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hnñ-IÄ-¡v C-´y-bnð \n-Ip-Xn A-S-bv-t¡-ï-Xn-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-bn-cp-óp jm-cq-Jv Jm³. C-´ybpw bp.F.C-bp-am-bp-Å \n-Ip-Xn I-cmÀ A-\p-k-cn-¨v Zp-_m-bn-se h-kv-Xp-h-I-IÄ-¡v A-hn-sS \n-Ip-Xn sIm-Sp-¯mð a-Xn-sb-óm-bn-cp-óp jm-cq-Jn-sâ hmZw. F-ómð, Cu hm-Zw {Sn-_yq-Wð Aw-Ko-I-cn-¨nñ.

bp.F.C-bnð jm-cq-Jv Jm³ \n-Ip-Xn A-S-¨n-«p-sï-¦nð A-Xv In-gn-¨p-X-cp-sa-óv {Sn-_yq-Wð Xo-cp-am-\w hy-à-am-¡n-s¡m-ïv Aw-K-§fm-b A-an-Xv ip-¢-bpw Pn.Fkv. ]-óphpw ]-dªp. jm-cq-Jv A-S-bv-¡m-\p-Å \n-Ip-Xn Ir-Xy-am-bn I-W-¡p-Iq-«m³ B-Zm-b-\n-Ip-Xn h-Ip¸n-t\m-Spw {Sn-_yq-Wð B-h-iy-s¸«p. hm-S-I-bv¡p-sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó ho-«nð-\n-óp-Å h-cp-am-\w F-ó \n-e-bv-¡mIpw C-Xnð-\n-óv \n-IpXn Cu-Sm-¡p-I.

C-´y-bn-te-Xn-\v ]p-dsa, hn-tZ-i-¯pw kz-´-am-bn ho-Sp-Å-hÀ-¡m-sI _m-[-I-am-Ip-ó-Xm-Wv {Sn-_yq-Wð Xo-cp-am\w. {]-tXn-In-¨v {Sn-_yq-Wð apwss_ s_-ôn-\v Io-gnð h-cp-ó Xm-a-k-¡mÀ¡v. hn-tZ-i-¯p-Å ho-«nð-\n-óp-Å hm-S-I-h-cp-am-\-¯n\pw \n-Ip-Xn A-S-bv-t¡-ï-Xm-W-óm-Wv BZm-b \n-Ip-Xn h-Ip-¸n-sâ \n-e-]mSv. F-ómð, C-Xv ]-e-cpw Aw-Ko-I-cn-¨n-cp-ónñ. C-Xp-kw-_-Ôn-¨v [m-cm-fw tI-kp-I-fpw tIm-S-Xn-I-fn-epïv. {Sn-_yq-Wð Xo-cp-am-\w \n-Ip-Xn h-Ip-¸n-\v Iq-Sp-Xð B-ß-hn-izm-kw ]-I-cp-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category