1 GBP = 97.60 INR                       

BREAKING NEWS

skbv-³-kv-_-dn-bpsS Hm¬-sse³ tjm-¸n-Mv ssk-änð c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xmð B-gv-N-bnð 55 ]u-ïv em-`n-¡mw; B-Zy tjm-¸n-Mv 100 ]u-ïnð- Iq-Sp-w; {^o-bm-bn hn-h-c-§Ä A-dn-bm\pw A-\p-h-Zn¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm¬-sse³ tjm-¸n-Mv ssk-änð c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xmð B-gv-N-bnð 55 ]u-ïph-sc em-`n-¡m-hp-ó ]pXn-b Uo-en-\v kq-¸À-amÀ¡-äv `o-a-òmcm-b sk-bv³-kv_-dn Xp-S-¡-an«p. c-Pn-kv-äÀ sN-¿p-ó-hÀ-¡v C-sa-bn-eq-sS A-b-¨p-In-«p-ó hu-¨À D-]-tbm-Kn-¨m-Wv Cf-hv t\-Sm³ km-[n-¡p-ó-Xv. 100 ]u-ïnð- Iq-Sp-Xð apS-¡n BZyw tjm-¸v sN-¿p-t¼mÄ Cu hu-¨-dn-eq-sS 15 ]u-ïv em-`n-¡m-\m-hpw.

c-Pn-ÌÀ sN-¿p-t¼mÄ, sk-bv-³-kv-_-dn-bpsS Hm-^-dp-I-sf-¡p-dn¨pw tk-h-\-§-sf-¡p-dn¨pw A-dn-bm³ Xm-Xv-]-cy-ap-sï-óv ¢n-¡v sN-bv-Xn-«p-sï-¦nð ti-jn-¨ 40 ]u-ï-p-Iq-Sn \n-§Ä-¡v e-`n-¡pw. A-Sp-¯ \m-ev tjm-¸n-§p-I-fnð 10 ]u-ïp-Iq-Sn \n-§Ä-¡v sk-bv³-kv-_-dn-bnð-\n-óv C-f-hm-bn e-`n-¡pw. 12 am-k-s¯ sU-enh-dn ]m-kn-s\m-¸w 15 ]u-ïv th-sdbpw I-¼-\n hm-Kv-Zm-\w sN-¿póp.

sk-bv³-kv-_-dn-bp-sS F-\n ssSw sU-enh-dn ]m-Ên-\v 12 am-k-t¯-¡v 60 ]u-ïm-Wv hn-e. an-Uv-ho-¡v sU-enh-dn ]m-Ên-\v 30 ]u-ïpw. C-X-nð-\n-óm-Wv 15 ]u-ïv Cf-hv e-`n-¡pI. Cu-ÌÀ tjm-¸n-§n-\v C-d-§p-t¼mÄ \-sñm-cp kw-Jy em-`-ap-ïm-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó Uo-em-Wv sk-bv³-kv_-dn A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-ó-Xv.

Hmtcm k-a-b-b-s¯-bpw C-f-hp-I-sf-bpw Hm-^-dp-I-sfbpw Ip-dn-¨v sk-bv³-kv-_-dn-bnð-\n-óv A-dn-bn-¸v e-`n¨p-sIm-ïn-cn-¡pw. C-Xn-\m-bn Xp-S-¡-¯nð¯-só tk-h-\-§-sf-bpw Hm-^-dp-I-sfbpw Ip-dn-¨-dn-bm³ Xm-Xv-]-cy-ap-sï-óv ¢n-¡v sN-bv-X-n-cn-¡-W-sa-óv am-{Xw.. B-Zy tjm-¸n-§nð 15 ]uïpw Xp-SÀ-óp-Å \m-ev tjm-¸n-§p-I-fnð 10 ]u-ïv ho-X-hp-am-Wv e-m-`n-¡m-\m-hp-I. B-Zy tjm-¸n-§n-\p-ti-jw ]-¯p-Znh-kw I-gn-ªm-em-Wv A-Sp¯ tjm-¸n-§n-sâ hu-¨À sa-bn-enð A-b-¨p-In-«p-I. ]n-óo-Sv c-ïm-gv-Nbn-sem-cn-¡ð F-ó {I-a-¯nð hu-¨-dp-IÄ sa-bn-enð e-`n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category