1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

A-{]-Xo-£n-X-am-bn A-hmÀ-Uv \n-i-bnse¯n-b Inj³ ]qa-c-¯n-sâ kpK-Ôw ]-SÀ-¯n \n-d-ªp \n-óp; Kn-ämdn-s\m-¸w ln-äv Km-\-hpw ]mSn Cu bp-hm-hv Ac-§p Io-gS-¡n

Britishmalayali
APn¯v ]mentb-¯v

A-{]-Xo-£n-X-am-bm-Wv In-j³ F-ó kwKo-X {]Xn-` {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv th-Zn-bnð F-¯n-b-Xv. c-ïp Znh-kw ap³-]v am-{X-am-Wv Inj-s\ A-hmÀ-Uv ss\-äv th-Zn-bnð F-¯n-bv-¡m³ I-gn-bp-sa-ó Im-cy-¯nð Dd-¸p e-`n-¨-Xv. A-hmÀ-Uv ss\-äv th-Zn-bn-te-¡v ]q-a-c-am-bn ]q-¯nd-§n kw-Ko-X kpK-Ôw hn-SÀ¯n-b Cu {]-Xn-`-bp-sS I-gn-hv t\-cn-«v A-\p-`-hn-¨-dn-bp-I-bm-bn-cp-óp Im-WnIÄ. H-scm-ä ]m-«neq-sS tI-c-f-¡-c-bn-se bp-hm-¡-fp-sS lr-Z-b-¯n-en-Sw t\Sn-b In-j³ X-só-bm-bn-cp-óp {_n«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀUp ss\-än-se {][m-\ ssl-sse-äp-I-fnð H-óv.
Injsâ ]m«pIfneq-sS-bmWv Bbncn¡pw AhmÀUv ss\-änsâ Xmfw D-WÀ-ó-Xv. B kwKo-X kz-c¯n-s\m-¸w Kn-ämÀ F-ó D-]I-c-W kw-Ko-X hm-b-\ Iq-Sn A-\p-`-hn-¨v A-dn-bp-hm-\pw t{]-£-IÀ-¡v `m-Ky-ap-ïmbn. Kn-äm-dnse Hmtcm {ip-Xn ao-«epw t{]-£-I-cp-sS lr-Z-b-¯n-te-¡v B-gv-ón-d-§p-óXm-bn-cpóp. k-Z-kn-\v B-th-iw ]-I-cm³ C-S-¡n-sS tÌ-Pn-ð I-bdn-b In-j-t\m-Sv hoïpw ho-ïpw ]m-Sm³ A-`yÀ-°n-¡p-I-bm-bn-cp-óp Im-WnIÄ. tI-«mepw tI-«mepw a-Xn-h-cm-¯ kw-Ko-Xw AhmÀUv ss\-äv ]-IÀ-óp \-ðInb AXym-th-iw hf-sc h-ep-Xm-bn-cpóp. \yq sP\tdj³ hn`mK§sf I¿nseSp¯p Inj³ ]qacw ]mSnbt¸mÄ kZkpw Injs\m¸w ]mSn BSpIbmbn-cpóp.

Rm\pw Rm-\p-saâmfpw B \mð]-Xp t]cpw F-ó Km-\w Kn-äm-dn-sâ A-I-¼Sn-tbm-sS ]m-Sn A-h-km-\n-¨-t¸m-Ä kZ-kv B-\-µ \nÀ-hr-Xn-bn-te-¡v h-gp-Xn hoWp. In-j-s\m-¸w \mð-]-Xñ, \membncw t]À H-cp-an-¨p \n-óp ]m-Sp-ó A-\p-`-ham-bn-cp-óp t{]-£-I-cp-sS {]-Xn-I-c-W-¯n-eq-sS a-\-kn-em-¡m³ km-[n-¨-Xv. "kwKoXta Aac kñm]ta'.. Fó Km-\-am-Wv In-j³ ]n-óo-Sv ]m-Sn-b-Xv. B bp-hm-hn-\p-Ån-se kw-Ko-X {]Xn-` F-{X-t¯m-f-ap-sï-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xm-bn-cp-óp Cu A-h-X-c-Ww. Im-Wn-IÄ A-\p-`-hn-¨-dn-ª Cu {]-Xn-`-bp-sS I-gn-hn-\v ]I-cw \ð-Im³ a-säm-óp-an-sñ-óv hy-àam-Ip-ó {]-Xn-I-c-W-am-Wv t{]-£-I-cnð \nópw e-`n-¨Xv.
 
Xm³ Hcnbv¡epw C{Xbpw ImWnIfpw henb tÌPpw _n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\änð Dïmhpsaóv Icp-Xn-bnñm-sb-óp-amWv {_n«ojv aebm-fn¡p thïn APn¯v ]m-entb¯v \S¯nb sse-hv CâÀhyq-hnð In-j³ {]-Xn-I-cn-¨-Xv. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-änð C-\nbpw ]-s¦-Sp-¡m³ Xmð-]-cy-ap-sï-ópw In-j³ ]-d-bp-óp. bp-sI-bn-se Gtgmfw tÌPpIfnepw Cu kwKo-X hn-kv-a-b-hp-am-bn In-j³ F¯p-óp-ïv. Ign-R Unkw-_dnð bpsIbnð \Só lmky kÔybnð Inj³ Hcp Xmcambn Xnf§nbn-cp-óp.

Pbdmansâ aI³ ImfnZmk³ ]mSn A`n\bn¡pó ]qac¯nsâ {][m\ inð-¸nbm-b In-j³ Nn-{X-¯nð ]mSp-I am{X-añ A-`n-\-bn-¡p-Ibpw In-j³ sN-bv-Xn-«p-ïv. a-e-bm-f-¯nð ]p-d-¯n-d-§m-\n-cn-¡p-ó Nn-{X-amb ]q-a-c-¯nð a-e-bm-fn kn-\n-am \-S³ P-b-dm-an-sâ a-I³ \m-b-I-\m-bn F-¯p-ó B-Zy a-ebm-f Nn-{X-sa-ó {]-tXy-I-Xbpw C-Xn-\p-ïv.

XriqÀ kztZinbmb Cu _ntImw hnZymÀ°n¡v Hcp ayqknIv _m³Upw kz´am-bp-ïv. kn\na Cd§póXn\papt¼ ]m«psImïv lnämb Cu kn\nabnse Km\w e£¡W¡n\v BfpIfmWv Iï-Xv. tIcf¯n-se Xr-iqÀ sN{´m¸nón kztZinbmb Inj³ _ntImw hnZymÀ°nbm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category