1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

lmð-t^mÀ-Unð h-¼³ Un-kv-Iu-ïv; BÀ-tKm-knð 40 i-X-am-\w h-sc hn-e-¡p-dhv; k-½À Xp-S-§n-b-tXm-sS kq-¸À amÀ-¡-äp-I-fnð km-[-\-§Ä¡v hn-e-¡pd-hv

Britishmalayali
kz´wteJI³

k-½À Xp-S-§n-b-tXm-sS kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fnð hn-e-¡p-d-hn-sâ ta-f-IÄ Xp-S§n. _m-¦v tlm-fn-tU Iq-Sn ap³-\nÀ-¯n lmð-t^mÀ-Uv-knepw AÀ-tK-m-knepw hen-b hn-e-¡p-d-hp-I-fm-Wv {]-Jym-]n-¨n-«p-ÅXv.

lmð-t^mÀ-Uv-knð 20 i-X-am-\w h-sc-bm-Wv hn-e-¡p-dhv. Fñm Un-kv-Iu-ïp-Ifpw sa-bv H-óph-sc e-`y-amWv. {]m-b-]qÀ-¯n-bm-b-hÀ¡pw Ip-«n-IÄ-¡p-ap-Å D-Xv-]-ó-§Ä-¡v hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¨n-«pïv. ImÀ ¢o-\n-Mv In-äpIÄ, Um-jv Im-a-dIÄ, I-fn-¸m-«-§Ä Xp-S-§n-b-h-bv¡pw Un-kv-Iu-ïpïv. C-Xn-sâ hn-i-Z-hn-h-c-§Ä sh_v-ssk-änð e-`y-amWv.

A-t¸mtgm CâÀ-tkm¬ Pq-\n-bÀ au-ï³ ss_-¡n-\v 160 ]u-ïp-ïm-bn-cp-ó-Xv 128 ]u-ïm-bn Ip-d-¨p. sN-dn se-bv³ In-Uv-kv ss_-¡n-\v 95 ]u-ïnð-\n-óv 76 ]u-ïmbpw hn-e-Ip-d-ªp. 179 ]u-ïp-ïm-bn-cp-ó s\-Iv-Ìv-t_-kv Um-jv Im-an-\v 139 ]u-ïm-Wv ]pXn-b hn-e. 200 `m-K-§-fp-Å kv-]m-\À-sk-än-\v 350 ]u-ïnð-\n-óv 150 ]u-ïmbpw hn-e-Ip-d-ªn-«pïv.

]q-t´m-«-¯n-te-¡p-ÅXpw Hu«v-tUmÀ FâÀ-sS-bv³-saân-\p-Å-Xpam-b D-Xv-]-ó-§Ä-¡v 40 i-X-am-\w h-sc-bm-Wv AÀ-tKm-knð hn-e-¡pd-hv {]-Jym-]n-¨n-«p-ÅXv. Hm¬-sse³ tjm-¸n-§n-\pw Cu ku-I-cyw e-`y-amWv. Iym-jv-_m-¡v sskäm-b IznUv-tIm-bn-eq-sS AÀ-tKm-knð-\n-óv tjm-¸v sN-¿p-ó-hÀ-¡v 12 ]u-ïv ssk\-¸v sN-¿p-t¼mį-só e-`n-¡pw.

tIm-Uv-se-kv lm³-Uv-kv-än-¡v hmIzw ¢o-\-dn-\v 379.99 ]u-ïnð-\n-óv 219.99 ]u-ïm-bn hn-e-Ip-dªp. a-bm-an kv] tlm-«v S-ºn-\v 429.99 ]u-ïnð-\n-óv 299.99 ]u-ïmbpw hn-e Ip-d-ªp. ^n-en-]v-kn-sâ t^mÀ-sI AÄ-{S F-¨v-Un Sn-hn-¡v 449.99 ]u-ïnð-\n-óv 399 ]u-ïmbpw hn-e-¡p-d-hpïv. hnhn-[ D-Xv-]-ó-§-fp-sS hn-e-¡pd-hv AÀ-tKm-kn-sâ sh_v-ssk-änð e-`y-am-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category