1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

]mÀ-¡n-Mv Sn¡-äv In-«n-bm-ep-S³ \n-§Ä ]n-g A-S-¡m-dp-tïm? ]-e ]mÀ-¡n-Mv ss^-\p-Ifpw \n-b-a-hn-cp-²-am-bn-cn-¡pw; B-tem-Nn-¨p-am{Xw ssI-Im-cyw- sN-bv-Xv A-\mh-iy sNe-hv H-gn-hm-¡m-\p-Å h-gn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

ss{U-hÀ-am-cnð-\n-óv ]mÀ-¡n-Mv ss^³ C-\-¯nð kz-Im-cy G-P-³-kn-Ifpw Iu¬-kn-ep-Ifpw Hmtcm hÀ-jhpw Cu-Sm-¡pó-Xv e-£-¡-W-¡n-\v ]u-ïmWv. ]mÀ-¡n-Mv sN-bvX-Xv i-cnbm-b Ø-e-¯m-bn-cptóm F-óv ]p-\x-]cn-tim-[n-¡m³-t]mepw X-¿m-dm-ImsX, In«nb t\m-«o-kv A-\p-k-cn-¨v ]n-g-bS-¨v t]m-hp-I-bm-Wv ]-e-cp-sSbpw coXn. F-ómð, Np-a-¯-s¸-Sp-ó ]-n-g-bn-te-sd-bpw \n-b-a-hn-cp-²-am-bn-cn-¡p-sa-ó Imcyw Bcpw ]-cn-K-Wn-¡m-dnñ.

Im-dn-sâ \-¼À D-]-tbm-Kn-¨v- ss{U-h-dp-sS tað-hn-em-kw I-sï-¯n `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bm-Wv C-t¸mÄ ]-e ImÀ-]mÀ-¡n-Mv G-P³-kn-Ifpw ss^-\-S-¸n-¡p-óXv. ss{U-hÀ B³-Uv sh-ln-¡nÄ sse-k³-kn-Mv G-P³-kn-bnð-\n-óm-Wv C-hÀ¡v Cu hn-h-c-§Ä In-«p-óXv. B-ip-]-{Xn-I-fnepw tjm-¸n-Mv skâ-dp-I-fnepw sd-tÌm-dâp-I-fnepw ImÀ-]mÀ-¡n-Mv \-S-¯p-ó G-P³-kn-IÄ 100 ]u-ïph-sc ]n-g B-h-iy-s¸-«v I-¯-b-¡m-dpïv.

]n-g-bm-h-iy-s¸«p-sIm-ïp-Å I-¯p-I-Ä-¡v ]-e-t¸mgpw `o-j-Wn-bp-sS kz-c-am-bn-cn-¡p-sa-óv BÀ.F.kn. ^u-tï-j-\n-se ^n-en-¸v tKmw ]-d-bpóp. sNdn-b ]n-g-hp-IÄ¡p-t]mepw hen-b Xp-I-bm-Wv ]n-g-bm-bn tNm-Zn-¡p-óXv. G-Xm-\pw an-\n-äp-IÄ ImÀ-]mÀ-¡nð A-_-²-¯nð Iq-Sp-Xð ka-bw sN-e-hn-Sp-ó-Xn\p-t]m-epw ss^³ Cu-Sm-¡p-óp-sï-óv A-t±-lw ]-d-bp-óp. 

kz-Im-cy G-P³-kn-IÄ H-cp-hÀ-jw 50 tIm-Sn ]u-tïm-fw C-¯-c-¯nð kz-´-am-¡p-óp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. Iu¬-kn-ep-I-fnð-\n-óp-Å hy-àam-b IW-¡v e-`y-a-sñ-¦n-epw 75 tIm-Sn ]u-tïm-fw A-h-cp-sSbpw t]m-¡-än-se-¯p-ópïv. C-Xn-te-sdbpw F-´m-Wv Im-cy-sa-ó-t]m-epw-Xn-c-¡m-sX A-S-bv-¡pó ss^-\p-I-fmWv.

ss^-\-S-b-¡-W-sa-óv t\m-«o-kv In-«n-bm-ep-S³ ]n-g-b-S-¡msX, A-Xn-sâ Im-cy-sa-s´-óv Xn-c¡n, th-W-sa-¦nð A-¸oð \ð-Ip-I-bm-Wv BZyw sN-t¿-ïXv. C-¯-c-¯nð \ð-Ip-ó A-¸o-ep-I-fnð ]mXn-tbm-fw hnP-bw Im-Wm-dp-sï-óv hm-l-\ \n-b-a-cwK-¯v {]-hÀ-¯n-¡p-ó sP{^n anñÀ tkm-fn-kn-tä-gv-kn-se Pm\-äv anñ-À ]-d-ªp.

kz-Im-cy-Øe-¯v ]mÀ-¡v sN-bv-XXn-t\m, ]mÀ-¡n-Mv G-cn-b-bnð \nÀ-tZ-in-¨n-«p-Å k-a-b-¯n-\-¸p-dw ]mÀv-¡v sN-bv-XXnt\m Nn-e-t¸mÄ t\m-«o-kv In-«m-dpïv. C-Xnð A-¸oð \ð-Iv-W-sa-¦nð {]-tXy-Iw Im-cy-§Ä a-\-Ên-em-¡-Ww. ]n-g Np-a¯n-b ]mÀ-¡n-Mv G-P³-kn {_n-«o-jv- ]mÀ-¡n-Mv A-tkm-kn-tb-j-\nð Aw-K-am-sW-¦nð, ]mÀ-¡nMv Hm¬ ss{]h-äv em³-Uv A-¸oð-knð 28 Zn-h-k-¯n\-Iw A-¸oð \ð-IWw.

]mÀ-¡n-Mv G-P³-kn Câ-À-\m-j-Wð ]mÀ-¡n-Mv I-ayq-Wn-än-bp-sS `m-K-am-sW-¦nð A-¸oð \ð-tIï-Xv C³-Un-s¸³Uâv A-¸oð-kv kÀ-ho-kn-\mWv. C¯-cw Aw-KoIr-X kw-L-S-\-I-fnð Aw-K-añm-¯ ImÀ ]mÀ-¡n-Mv G-P³-kn-IÄ-¡v \n§-sf ]n-g Np-a-¯p-ó-Xn-\m-bn ]n-´p-Scp-I F-fp-¸-am-hnñ.

Iu¬-kn-ep-I-fp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å Øe-¯v ]mÀ-¡v sN-bv-X-Xn-\v Np-a-¯-s¸-Spó ss^-\m-Wv s]-\mð-«n NmÀ-Pv t\m-«o-kv. Iu¬-kn-ep-am-bn A-¸oð \ð-Im³ 14 Zn-hk-s¯ Im-e-b-f-hm-Wv BZyw e-`n-¡p-I. \n-b-a-bp-²w Xp-S-c-W-sa-óp-Å-hÀ-¡v hoïpw Iu¬-knð t\m-«o-kv \ð-Ipw. A¯-cw L-«-§-fnð 28 Zn-hk-s¯ Im-e-bf-hv e-`n-¡pw. A-hn-sS ]-cm-P-b-s¸-«mð 't\m-«okv Hm-^v dn-P£³' e-`n-¡pw. 

A-Xp-In-«n-bmð A-Sp-¯ L-«-¯n-te-¡v I-S-¡mw. BÀ-_n-t{Sä-sd k-ao-]n-¡p-I-bm-Wv th-ï-Xv.Cw-¥-ïnepw sh-bvð-knepw {Sm-^n-Iv s]-\mð-«n {Sn-_yq-Wepw kv-tIm-«v-e³-Unð ]mÀ-¡n-Mv B³-Uv _-kv se-bv³ {Sn-_yq-Wepw t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Unð {Sm-^n-Iv s]-\mð-«n {Sn-_yq-W-ep-am-Wv D-ÅXv.

ss^-\n-s\ sN-dp-¡m-hp-ó a-äp Nn-e Im-cy-§Ä Iq-Sn-bp-ïv. ]mÀ-¡nMvv kn-á-ep-IÄ hm-bn-¡m³ ]-äm-¯ co-Xn-bnð tc-J-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ï-¦nð A-¡m-cyw t_m-[y-s¸-Sp-¯m-hp-ó-XmWv. ]m-À-¡n-Mv ss^³ Np-a-¯n-s¡m-ïpÅ t\m-«o-kv \n-§Ä-¡v Im-Wm-\m-hm-¯ X-c-¯n-em-Wv In-S-ón-cp-ó-sX-¦nð AXpw t_m-[n-¸n-¡mw.

ImÀ-]mÀ-¡nð aq-óp-an-\n-änð-¯m-sg-bm-Wv ssh-In-sb-¯n-b-sX-¦nð A-¡mcyw t_m-[n-¸n-¡mw. ImÀ ]mÀ-¡n-Mv G-cn-b-bn-se sa-jo-\v tI-Sp-]m-Sv ]-än-bn-«p-sï-¦nepw ss^³ Cu-Sm-¡p-ó-Xnð-\n-óv c-£-s¸-Smw. A-Sn-b-´-c km-l-N-cy-¯nð-s¸-«Xp-sIm-ïv ]mÀ-¡n-Mv ka-bw ]m-en-¡m³ I-gn-ªn-sñ-¦nð A-¡m-cyhpw t_m-[n-¸n-¡m-hp-ó-XmWv.

kz-Im-cy-ta-J-e-bn-ep-Å ]mÀ-¡n-Mv Øm-]-\-§Ä-¡v \n-§-tfm-Sv ss^³ B-h-iy-s¸-Sm³ Hu-tZymKn-I A-[n-Im-c-anñ. AXp-sIm-ïpX-só ss^³ Cu-Sm-¡m-\p-Å A-h-cp-sS A-[n-Im-cw tNmZyw sN-¿m-hp-ó-XmWv. kÀ-¡m-cpamtbm Iu-¬-kn-epamtbm D-Å I-cm-dn-sâ hn-i-Zmw-i-§fpw tX-Smw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category