1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

tkm-fn tkm-Wn-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó am-ô-kv-ä-dn-se tkm-fn tkm-Wn-¡v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\-cpóp.{_n-«o-jv a-e-bm-fn So-aw-Kw tkm-Wn Nm-t¡m-bp-sS `m-cy-bm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam