1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

15 sImñ-s¯ tPm-enþbm-{X hn-h-c-§fpw t^m¬ \-¼-dp-Ifpw C-sa-bnð hn-em-k-§fpw \ð-IWw; A-ôp-hÀ-js¯ tkm-jyð ao-Un-b- {]-hÀ-¯-\-§-sfñmw tIm-¸n-sb-Sp-¯v \ð-IWw; A-ta-cn-¡³ hn-k e-`n-¡m-\p-Å ]pXn-b \n-_-Ô-\-IÄ C-sXm-s¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡³ hn-k B-h-iy-s¸-Sp-ó Nn-e hntZ-i k-ôm-cn-I-fnð-\n-óv A-ôp-hÀj-s¯ tkm-jyð aoUn-b C-S-s]-S-ep-I-fp-sS N-cn-{X-apÄ-s¸-sS-bp-Å-h A-ta-cn-¡³ tÌ-äv Un-¸mÀ-«v-saâv B-h-iy-s¸-Spóp. tkm-jyð ao-Un-b-bnð t]m-kv-äv sN-bv-X-Xpw sj-bÀ sN-bv-XXpw sse-¡v sN-bv-X-Xpam-b Im-cy-§-fp-sS tIm-¸n-sb-Sp-¯v \ð-Im-\m-Wv B-h-iy-s¸-«n-«p-ÅXv. C-Xn-\v ]p-dsa, tPm-enþbm-{X hn-h-c-§fpw C-sa-bnð hn-em-k-§fpw tIm¬-Sm-În-epÅ t^m¬ \-¼-dp-Ifp-sam-s¡ \ð-In-bm-te hn-k ]-cn-K-Wn¡q.

k-ôm-cn-I-sfbpw Ip-Sn-tb-ä-¡m-scbpw \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn {Sw-]v `-c-W-Iq-Sw GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xm-Wv ]pXn-b \n-_-Ô-\IÄ. C-¡m-cy-¯nð s]m-Xp-P-\m-`n-{]m-bw tX-Sp-ó-Xm-bn hym-gm-gv-N ]p-d-¯n-d¡n-b A-dn-bn-¸nð ]-d-bpóp. F-ómð, s]m-Xp-P-\m-`n-{]m-bw F-´m-bm-epw- sa-bv 18 ap-Xð B-dp-am-k-t¯¡v Cu \n-_-Ô-\-IÄ ]m-en-¡m³ tÌ-äv Un-¸mÀ-«v-saâv Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv.

`o-I-c-cp-sS \n-b-{´-W-¯n-ep-Å ta-J-e-I-fn-eq-sS bm-{X sN-bv-Xn-«p-Å-hÀ-¡m-Wv hn-k ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xn-\v C¯-cw hn-i-Zmw-i-§Ä \ð-tI-ïn-h-cn-I. kpc-£m ]cn-tim-[-\-bp-sS `m-K-am-bm-Wv C-sX-óv kv-tä-äv Un-¸mÀ-«v-saâv hy-à-am¡n. tem-I-sa-¼m-Sp-\nópw A-ta-cn-¡³ hn-k-bv-¡m-bn A-t]-£n-¡p-ó A-c-i-X-am-\w t]-sc am-{X-ta ]pXn-b Xo-cp-am-\w _m-[n-¡q-shópw Un-¸mÀ-«v-saâv hy-à-am¡n.

tkm-jyð aoUn-b hn-h-c-§Ä tIm-¸n-sb-Sp-¯v \ð-In-bmð a-Xn-bm-Ipw. ]m-kvthtUm atäm sj-bÀ sN-t¿-ï Im-cy-anñ. B-cp-sSbpw kz-Im-cy-X-bv-¡v C-Xv `o-j-Wn-bm-In-sñ-óv bp.F-k. tIm¬-kp-eÀ A-[n-Ir-XÀ hy-à-am¡n. I-gn-ª-hÀ-jw ap-Xð Nn-e hn-k A-t]-tI-j-I-cnð-\n-óv tkm-jyð aoUn-b hn-h-c-§Ä A-[n-Ir-XÀ B-h-iy-s¸-Sm-dp-ïv.
]pXn-b \n-_-Ô-\-I-f-\p-k-cn-¨v hn-h-c-§Ä ssI-am-td-ï-hÀ, 15 hÀj-s¯ tPm-enþbm{Xm hn-h-c-§fpw k-aÀ-¸n-¡Ww. A-Xn-\v ]p-dsa, _-Ôp-¡-fp-Sbpw aäpw t]cpw P-\-\-¯o-b-Xnbpw \ð-IWw. C-t¸m-g-s¯bpw ap-¼-s¯bpw ]-¦m-fn-I-fp-sS hn-h-c-§fpw Ip-«n-I-fp-sS hn-h-c-§fpw C-tXm-sSm-¸w tNÀ-¡-Ww. kwi-bw tXm-óp-ó-h-cp-sS Ip-Spw-_m-´-co-£w a-\-Ên-em-¡p-ó-Xn-\m-Wn-sX-óv A-[n-Ir-XÀ ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category