1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS

tPmÀ-Öv F-S-Xzm þ knPn-tamÄ tPmÀ-Öv Z-¼-Xn-IÄ-¡v 17þmw hnhm-l hmÀ-jn-I aw-K-fm-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

17þmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó se-bv-k-kv-ä-dn-se tPmÀ-Öv F-S-Xzm þ knPn-tamÄ tPmÀ-Öv Z-¼-Xn-IÄ-¡v I-em-lmw-]v-sj-b-dn-sâbpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâbpw hnhm-l hmÀ-jn-Im-iw-k-IÄ.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ tPm-bnâ-v sk-{I-«-dn-bpw {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-äv F-Iv-kn-Iyq-j³ I-½n-än-bp-sS {][m-\ L-S-I-am-bn-cpóp tPmÀÖv F-S-Xzm. Iem lmw]v-sjbdnsâ kPoh {]hÀ¯I\pw kwLmSI t\Xmhpw Iq-SnbmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category