1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

tPm-lv-óm Pn-Pn-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

]¯mw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó tPm-lv-óm Pn-Pn-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv ]¸m, a½n, tPm-kn³ tN-«mbn, tPm-hn-\n F-ónhÀ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam