1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

hgn-sb \-S-óp-t]m-Ip-t¼mÄ H-cmÄ \n§-sf Ip-¯m³ h-ómð F§-s\ t\-cn-Spw? `o-I-cm-{I-aWw A-Sn¡-Sn hÀ-[n-¡p-t¼mÄ Fñm-hcpw A-dn-ªn-cn-t¡-ï Nn-e Im-cy-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

G-Xp-\n-an-jhpw `o-I-cm-{Ia-Ww D-ïm-tb-¡m-hp-ó \n-e-bn-em-Wv bq-tdm-¸n-se ]-«-W§Ä. H-ä-bv-¡v B-{Ia-Ww B-kq-{X-Ww sN-¿p-Ibpw A-Xv \-S-¸n-em-¡p-Ibpw sN-¿p-ó X-c-¯n-te-¡v `o-I-cÀ {]-hÀ-¯-\ co-Xn am-än-bn-cn-¡póp. e-ï-\nð A-Sp-¯n-sS-bpïm-b B-{I-a-a-§Ä A-Xm-Wv sX-fn-bn-¡p-óXv. Xn-c-t¡dn-b \-K-c-ho-Yn-bnð \n-c-]-cm-[nfm-b a-\p-jy-sc Ip-¯n-ho-gv-¯nbpw hm-l-\ C-Sn-¸n-¨pw `o-I-cÀ Xm-Þ-h-am-Sp-t¼mÄ C-Xnð-\n-óv F-§-s\-bm-Wv c-£-s¸-tS-ïXv? h-gn-sb \-Sóp-t]m-Ip-t¼mÄ H-cmÄ \n-§Ä-¡p-t\-sc I-¯n-bp-am-bn h-ómð F-´p-sN-¿Ww?

C¯-cw I-¯n-bm-{I-a-W§-sf t\-cn-tSï-Xv F-§-s\-sb-óv ]-d-ªp-X-cn-I-bm-Wv ssh-äv-lu-knð kp-c-£m-hn-`m-K-¯nð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó amÀ-«n³ {_uWpw a-säm-cp kpc-£m hn-Z-Kv-[\m-b am-äv ^n-Uv-kpw. I-¯n-bp-]-tbm-Kn-¨p-Å B-{I-a-W-§-fnð-\n-óv F§-s\ H-gn-ªp-am-d-W-sa-óv A-hÀ D-Zm-l-c-W-k-ln-Xw hn-i-Zo-I-cn-¡p-ó hoUn-tbm-bm-Wv ]p-d-¯p-hn-«n-cn-¡p-óXv. hoUn-tbm-bnð ^n-Uv-km-Wv I-¯n-bp-am-bn B-{I-an-¡m-s\-¯p-óXv. {_u¬ A-Xnð-\n-óv H-gn-ªp-am-td-ï hn-[hpw ]-cn-io-en-¸n-¡póp.

A-Sn¡-Sn B-{I-a-W-§Ä D-ïm-Ip-ó ]-Ým-¯-e-¯nð Cu hoUn-tbm-¡v {]-k-àn-tb-sd-bmWv. I-gn-ª-am-kw hy-Xykv-X kw-`-h-§-fn-em-bn 30 t]-cm-Wv {_n-«-\nð sImñ-s¸-«Xv. sa-bv 22þ\v bp.Fkv. t]m-¸v Kmbn-I A-cnbm-\ {K³-sU-bp-sS kw-Ko-X-]-cn-]m-Sn-¡n-sS-bpïmb t_mw-_v kv-t^m-S-\-¯nð 22 t]À sImñ-s¸-Sp-Ibpw \q-dn-te-sd t]À-¡v ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp. c-ïm-gv-N-bv-¡p-ti-jw e-ï³ {_n-Uv-Pnepw t_mtdm amÀ-¡-än-ep-apïm-b B-{I-a-W-§-fnð F-«p-t]cpw a-cn-¨p.

A-kzm-`m-hn-I-sa-óv tXm-ón-¸n-¡p-ó km-l-Ncyw D-S-se-Sp-¯mð B Ø-e-¯p-\n-óv t]m-hp-I-sb-ó-Xm-Wv {]m-Y-an-I-am-bn sN-t¿-ï-sX-óv {_u¬ ]-d-bp-óp. A¯-c-sam-cp km-l-N-cy-¯nð A-I-s¸-«mð ssI-bn-ep-Å F-´p-h-kvXp-sImïpw A-{I-an-sb {]Xn-tcm-[n-¡m³ {i-an-¡Ww. kz-bw ap-dn-s¸-Spw-ap-¼v A-{I-an-sb th-Z-\n-¸n-¨v c-£-s¸-Sp-I-bm-Wv th-ï-sXópw {_u¬ ]-d-bp-óp. kz-b-c-£-bv-¡p-th-ïn sN-¿p-ó C¯-cw {]Xn-tcm-[ {i-a-§Ä-¡v \n-b-a-¯n-sâ ]n-´p-Wbpw e-`n-¡pw.

28 hÀ-j-am-bn H-t«-sd sk-en-{_n-än-I-fp-sS kp-c-£-bv-¡p-th-ïn {]-hÀ-¯n-¨n-«p-Å-bm-fm-Wv {_u¬. t]m-]v Km-b-I³ ssa-¡ð Pm-Iv-k-Wn-sâ t_m-Un KmÀ-Um-bn {]-hÀ-¯n-¨n-«p-Å-bm-fm-Wv ^n-Uvkv. A-Sp-¯n-sS ]m-co-knð-sh-¨v tam-ãm-¡-fp-sS ]n-Sn-bnð-s¸« Inw IÀ-Zm-jn-bm-s\-Xn-\v kpc-£m D-]-tZ-i-§Ä \ð-In-bXpw C-t±-l-am-Wv.

A-{I-an-I-fnð Iq-Sp-Xð t]cpw h-eXpssI D-]-tbm-Kn-¡p-ó-h-cm-sW-óv C-Xn\-Iw \-S-ó B-{I-a-W-§-fnð-\n-óv hy-à-am-bn-«p-ïv. sIm-sñ-s¸-« `q-cn-`m-Kw t]-cp-sSbpw i-co-c-¯nð C-S-Xp-`m-K-¯m-bm-Wv ap-dn-hp-ïm-bn-«p-ÅXv. H-gn-ªp-am-dp-t¼mÄ i-co-c-¯n-sâ {][m-\ A-h-b-h-§Ä-¡v ]-cn-t¡ð-¡m-¯-X-c-¯nð th-Ww A-Xp-sN-¿m-s\-óv C-hÀ ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category