1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

Im³-kdpw am-\knI tcm-K-§fpw Cñm-Xmhp-tam? a-cW-s¯ A-Xn-Po-hn-¡m³ I-gnbp-tam? ssh-Zyp-Xnbpw s]-t{Smfpw h-än-t¸mhp-tam? `q-an-bnð-\nópw Xma-kw amäp-tam? 100 sImñw I-gn-ªv \-S-¡m³ C-S-bp-Å Im-cy-§Ä G-sXms¡?

Britishmalayali
kz´wteJI³

km-t¦Xn-I hnZy Hm-tcm \n-an-jhpw \-s½ ]n-ón-em-¡n-s¡m-ïn-c-n-¡p-I-bmWv. ]-¯p-hÀ-jw ap-¼v A-km-[y-sa-óv I-cp-Xn-bn-cp-ó Im-cy-§Ä ]-eXpw C-óv \-½p-sS Po-hn-X-¯n-sâ `m-K-am-bn-¡-gnªp. B-i-b-hn-\n-a-b-¯nð tem-Iw A-Xv-`p-Xm-h-lam-b ]p-tcmK-Xn ssI-h-cn-¨p-I-gnªp. C-Xn-\-¸p-dw C\n-sbmópw D-ïm-Im-\n-sñ-óv I-cp-Xn-bn-cp-ó ]-eXpw C-óv \nÊm-c Im-cy-§-fm-bn am-dn-¡-gnªp. A-t¸mÄ H-cp \qdp-sImñw I-gn-ªme-s¯ A-h-Ø-sb-´m-bn-cn-¡pw? Nn-´n-¨n-«p-tïm?

ssh-Zyp-Xn Cñm-Xmhp-tam?
sh-Å-¯nð-\n-tóm Xo-bnð-\ntóm B-Wv ssh-Zyp-Xn D-Xv-]m-Z-\-¯n-te-sdbpw \-S-¡p-óXv. Cu cïv DuÀP-t{km-X-Êp-Ifpw Cñm-Xm-bmð F-´mIpw ssh-Zyp-Xn-¡p-Å amÀKw. Im-em-h-Ø-bn-se am-äw ku-tcmÀ-P-s¯-bpw B-{i-bn-¡m³ ]-äm-¯ \n-e-bn-em-Ipw. A-t¸mÄ, tem-Iw ap-gp-h³ Im-äm-Sn-b-{´-§Ä \n-dbp-tam?

Im³-kÀ Cñm-Xm-Ip-tam?
a-\p-jy-s\ C-¡m-e-a-{Xbpw `-b-s¸-Sp-¯n-b a-säm-c-kp-J-anñ. Po³ sX-dm-¸n-bn-eq-sS \-S-¡p-ó ]-co-£-W-§Ä eq-¡o-anb-sb Nn-In-Õn-¨v t`-Z-am-¡m-sa-óv C-t¸mį-só I-sï-¯n-bn-«pïv. tcm-Kn-I-fp-sS Po-t\mw F-Un-äv sN-bv-Xv Im³-kÀ tIm-i§-sf I-sï-¯n \-in-¸n-¡p-ó Po-\pI-sf I-S-¯n-hn-«v tcm-K_m-[ X-só Cñm-Xm-¡p-ó Im-ew hcp-tam?

a-t\m-tcm-K-§Ä Cñm-XmIp-tam?
a-t\m-ssh-I-ey-§-fnñm¯ tem-Iw hcp-tam? e-ï-\n-se skâv tXma-kv B-kv-]-{Xn-bn-se K-th-j-IÀ X-e-t¨m-dn-sâ Fw-BÀ-sF kv-Im-\n-§n-eq-sS A¯-c-sam-cp km-[y-X-sb-¡p-dn-¨v ]Tn¨p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. Hm-«n-k-s¯bpw kvIo-tkm-{^o-\n-b-sbbpw C-Xph-gn t\-cn-Sm-\m-Ip-sa-óv A-hÀ I-cp-Xpóp.

b-{´-§Ä a-\p-jy-s\ k-lm-bn¡p-tam?
ssIbpw Im-ep-anñm-sX Po-hn-t¡-ïn-h-cp-ó a-\p-jy-sc b-{´-k-lm-b-t¯m-sS km-[m-c-W a-\p-jy-sc-t¸m-se Po-hn-¡m³ k-lm-bn-¡p-ó Im-ew hcp-tam? hÀ-Wm-ÔX t]m-ep-Åh-sb im-kv-{X-¯n-\v Io-g-S-¡m-\mhp-tam?

a-cW-s¯ tXmð-]n¡p-tam?
P-\n-¨mð H-cn-¡ð a-cn¡pw F-ó-Xm-Wv a-\p-jy-\n-baw. F-ómð, B-bpÀ-ssZÀ-Ly-ta-dn-h-cpó-Xv a-\p-jy³ hn-Nm-cn-¨mð a-c-W-s¯bpw tXmð-]n-¡m-\mIpw F-ó-Xn-\v sX-fnhm-tWm? Im³-k-dnñm-¯ Ime-¯v a-\p-jy-\v a-c-W-s¯bpw tXmð-]n-¡m-\m-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bp-óp.

`q-an-bnð Po-h³ ti-jn¡p-tam?
Im-emh-Øm hy-Xn-bm-\hpw B-tKm-f Xm-]-\hpw `q-an-sb hm-k-tbm-Ky-añm-Xm¡ptam F-ó B-i-¦ ]-eÀ-¡p-ap-ïv. 2030þHm-sS ]-e Po-hn-Ifpw hw-i-\m-iw hóp-t]m-Ip-saópw A-hÀ I-cp-Xpóp. `q-an-bnð Po-h³ ti-jn-¡p-sa-¦nepw C-ópÅ-{X ssh-hn[yw D-ïm-I-W-sa-ón-sñ-óm-Wv _-tbm-f-Pn-kv-äv B-Zw dp-YÀ-^-Un-sâ A-`n-{]mbw.

\-s½ tdm-t_m-«p-IÄ `-cn¡p-tam?
C-óv a-\p-jyÀ sN-¿pó tPm-en-I-fnð `q-cn-]-£hpw tdm-t_m-«p-IÄ G-sä-Sp-t¯-¡mw. F-ómð, Nne tPm-en-IÄ-¡v a-\p-jyÀ X-só th-ïn-h-cp-sa-óXp-sIm-ïv sXm-gn-enñmbv-a cq-£-am-bn am-dnñ.
Im-dp-IÄ ]-d¡p-tam?

tdm-Un-eq-sS ]mªp-t]m-Ip-ó-Xn-\v ]I-cw Im-dp-IÄ ]-dóp-t]m-Ip-ó Im-ew hcp-tam? Po-hn-X-¯n-se Xn-c-t¡-dp-t¼mÄ, A-Xn-th-K-¯nð k-ô-cn-¡m³ ]än-b ]pXn-b hm-l-\-§Ä tX-Sn a-\-jyÀ t]m-Ip-sa-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp. A-t¸mÄ, hn-am-\-§-fp-sS sN-dp-cq-]-§Ä ]-e-X-c-¯nepw D-ïm-tb-¡m\pw km-[y-X-bp-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category