1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

{^m³-kn-kn\pw tam-fn-¡pw 24þmw hnhm-l hmÀ-jn-I B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ ap³ sN-bÀ-am\pw C-t¸mg-s¯ {S-kv-än-bpam-b sSð-t^mÀ-Un-se {^m³-kn-kv Bâ-Wn¡pw `m-cy tam-fn-¡pw 24þmw hnhm-l hmÀ-jn-I- B-iw-k-IÄ t\-À-ópsIm-ïv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Sow...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category