1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

bqtdm-]y³ cm-Py-§-fn-eq-sS Im-tdm-Sn¨p-t]m-Im³ B-{K-ln-¡p-óp-tïm? F-¦nð a-d-¡-msX Cu BÀ-«n-¡nÄ hm-bn-¨n-cn¡-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ \-K-c-§-fn-eq-sS Im-tdm-Sn-¨p-t]m-Im³ B-{K-ln-¡p-ó-h-tc-sd-bp-ïm-Ipw. F-ómð, Hmtcm cm-Py-¯n-sebpw ss{U-hn-Mv \n-b-a-§Ä hy-à-am-b-dn-ªn-sñ-¦nð A-Xv s]mñm-¸m-Ipw. ]-e cm-Py-§-fn-sebpw {Sm-^n-Iv \n-b-a-§-sf-¡p-dn-¨v hy-àam-b [m-c-W k-½m-\n-¡p-ó C³-t^m-{Km-^n-Iv-kv bq-tdm-¸n-se hm-l-\-Ip-Xp-In-IÄ-¡v A-\p-{K-l-am-Wv. kn-än-t_-kv A-¸mÀ-«v-saâv-km-Wv C-Xv X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-óXv.

A-\p-h-Z-\o-bam-b ]-c-amh-[n th-Kw ap-X-ð ]-e Im-cy-§-fnepw ]-e cm-Py-§fpw hy-Xy-kv-X-amWv. C-ä-en-bnð, a-g-sbm-óp-anñm-¯ sX-fn-ª Znh-kw \n-§Ä-¡v a-Wn-¡q-dnð 80 ssað th-K-¯nðh-sc t]m-Im-\m-Ipw. a-g-bnð \-\-ª Zn-h-k-am-sW-¦nð ]-c-amh-[n th-Kw 68 ssa-e-n-\-¸p-dw I-S-¡-cp-Xv.

CXp-t]m-se hy-Xy-kv-X-§-fm-b \n-b-a§Ä Hmtcm cm-Py-¯p-ap-ïv. \n-§Ä a-Zy-]n-¡m-sX-bm-Wv Im-tdm-Sn-¡p-ó-sXóv- sX-fn-bn-¡p-ó-Xn-\v H-cp {_o-¯-sse-kÀ hm-l-\-¯nð \nÀ-_-Ô-am-sW-ó-Xm-Wv {^m³-kn-se \n-b-a-sa-¦nð, A-bÀ-e³-Uv dn-¸-»n-¡nð tlm-W-Sn-¡p-ó-Xn-\m-Wv hn-e¡v. cm-{Xn 11.30þ\pw cm-hn-se G-gn-\p-an-S-bnð tlm-W-Sn-¨mð ]-Wn-In-«pw.

Hmtcm cm-Py¯pw hml-\-tam-Sn-¡m³ A-\p-h-Z-\o-bam-b {]mbw, Im-dnð Iq-sS-¡-cp-tX-ï- h-kv-Xp-¡Ä, hnhn-[ Ø-e-§-fn-se kv-]o-Uv en-anäv, sse-än-Sp-ó-Xn-se \n-b-{´Ww, F-s´m-s¡ sN-¿mw, sN-¿-cpXv, {Sm-^n-Iv \n-b-a-¯n-se ]p-Xp-a-IÄ, F-an-j³ tdäv XpS§n Hmtcm cm-Py¯pw v A-dn-ªn-cn-t¡-ï Fñm Im-cy-§fpw C-Xnð-\n-óv e-`y-amWv.
 

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category