1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS

KpUv-hp-Uv a-támen-b I-¸n-\pÅ tPm-¡n Un-ssk³ ]p-c-kv-Im-cw am-ô-Ì-dnse a-e-bm-fn s]¬-sImS-n¡v; h¼³ Un-ssk-\À- t\Sp-ó ]p-c-kv-Im-c- \n-d-hnð sk-knenb

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\n-se Ip-«nÄ-¡p- th-ïn-bp-Å Po-h-Im-cp-Wy {]-Øm-\am-b t¹-kv Sp-_n-bp-sS [-\-ti-J-cm-WmÀ-Yw \-S-¯p-ó Ip-Xn-c-¸-´-b-am-Wv a-támen-b I¸v. J-¯À Kp-Uv-hp-Uv s^-Ìn-h-en-sâ `m-K-am-bn Kp-Uv-hp-Uv td-kv tIm-gv-knð Hm-K-kv-äv aq-ón-\v \-S-¡p-ó Ip-Xn-c-¸´-bw C-¡p-dn {_n-«-\n-se a-e-bm-fn-IÄ¡pw B-Ëm-Zw ]-I-cp-ó H-ómWv. Ip-Xn-c-¸-´-b-¯n-\p-Å tPm-¡n-IÄ-¡p-Å h-kv{Xw C-¡p-dn Un-ssk³ sN-bv-Xn-cn-¡pó-Xv bp-sI-bnse H-cp a-e-bm-fn s]¬-Ip-«n-bmWv. AXpw H-cp 11þImcn.

am-\kn-I h-fÀ-¨-bn-ð X-I-cm-dp-Å Ip-«n-I-fp-sS D-ó-a-\-¯n-\m-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó Po-h-Im-cp-Wy kw-L-S-\-bm-Wv t¹-kv-Sp-_n. 280 kv-Iq-fp-I-fn-em-bn H-tó-Imð e-£-t¯m-fw Ip-«n-I-sf k-lm-bn-¡p-ó t¹-kv-Sp-_n-bp-sS {]-hÀ-¯-\-§Ä G-sd Çm-L-\o-b-amWv. Ggmw hÀ-j-¯n-te-¡v I-S-¡p-ó a-támen-b I-¸v t¹-kv-Sp-_n-¡p-th-ïn C-Xn\-Iw ]-¯pe-£w ]u-sï-¦nepw ti-J-cn-¨n-«pïv.

km-[m-c-W K-Xn-bnð hen-b Un-ssk-\À-am-cm-Wv hmÀjn-I Ip-Xn-c-¸-´-b-¯n-sâ tPm-¡n-am-cp-sS h-kv-{X-§Ä Un-ssk³ sN-¿p-óXv. C-Xnð a-Õ-cn-¡pó-Xv b-YmÀ-Y Ip-Xn-c-tbm-«-¡m-c-sñ-ó-Xm-W-v th-sdm-cp k-hn-tij-X. te-Uo-kv tU-bnð \-S-¡p-ó a-Õ-c-¯nð {_n-«-\n-se hnhn-[ ta-J-e-I-fnð t]-sc-Sp-¯ h-\n-X-I-fm-Wv a-Õ-cn-¡m-s\-¯p-I. ap³-Im-e-§-fnð hn-hn-b³ sh-Ìv-hp-Un-s\bpw sI-bv-äv tam-kn-s\-bpw Pm-kv-an³ Kn-ó-kn-s\bpw t]m-ep-Å-hÀ C-Xnð ]-s¦-Sp-¯n-cp-óp.

C-hÀ-¡m-bp-Å Un-ssk-\À tPm-¡n h-kv{Xw cq-]-Ið-]-\ sN-¿p-ó-Xn-\v C¯-h-W B-Zy-am-bn Ip-«n-I-fnð-\n-ópw t¹-kv-Sp-_n F³-{Sn-IÄ £-Wn¨p. sk-en-{_n-än Un-ssk-\À kp-¡n hm-«À-lu-kv A-Xnð-\n-óv Xn-c-sª-Sp¯-Xv sk-knen-b hnð-k¬ Fó 11þIm-cn cq-]-Ið-]-\ sNbv-X Un-ssk-\m-Wv. am-ô-Ì-dn-se tam-kv ssk-Unð-\n-óp-Å sk-k-n-en-b-bp-sS Un-ssk³, ap-XnÀ-ó-h-sc-t¸mepw A-Xn-i-bn-¸n-¡p-ó-Xm-sW-óv ^-ew {]-Jym-]n¨p-sIm-ïv kp-¡n ]-dªp.

am-ô-Ì-dn-se Un-ssh³ ta-gv-kn BÀ.kn. ss{]a-dn kv-IqÄ hn-ZymÀ-Yn-\n-bm-Wv sk-kn-enb. Cu kv-Iq-fp-am-bn _-Ô-s¸-«v ]-¯p-hÀ-j-t¯m-f-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó t¹-kv-Sp_n, am-ô-Ì-dn-se-bpw t{K-äÀ am-ô-Ì-dn-se-bpw 14 kv-Iq-fp-I-fn-se 5400þHm-fw Ip-«nI-sf k-lm-bn-¡p-óp-ïv. C-¡p-dn sk-knen-b Un-ssk³ sNbv-X h-kv-{Xw [-cn¨p-sIm-ïm-bn-cn¡pw H-fn-¼n-Iv Nm-¼y³ km-d A-bv-«-W-S-¡-ap-Å-hÀ a-Õ-cn-¡pI.
hn-Jym-X Un-ssk-\À-amcm-b A-am³-U hm-s¡en, A-\ujv-I A-bv«¬, sI-bv-äv lm-^v-s]ón, s_ñ {^qUv, H-enhnb thm¬ sl-bvð, Fñn sse³kv, ta-gv-kn sUð-ä Xp-S-§n-b-h-cm-Wv ap³-Im-e-§-fnð tPm-¡n h-kv{Xw Un-ssk³ sN-bv-Xn-«p-ÅXv. A-h-cp-sS \n-c-bn-te-¡m-Wv sk-kn-en-bbpw C-tXm-sS F-¯n-t¨-cpI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category