1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

t\-l tamÄ-¡v Ggmw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv Ggmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó e-ï-\n-se t\-l-bv-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A-ѳ eotUm tPmÀÖv, A-½ dm-Wn eo-tUm, k-tlm-Z-c-§Ä F-ón-hÀ.. H-¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-apw...

{_n-«o-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv ss\-än-ð \yq-kv t]-gv-k-Wm-bn sX-c-sªSp-¡-s¸-« hy-àn-bpw, Pnñm Iu¬-kn-ente-bv¡pw {]m-tZin-I Iu¬-kn-en-te-bv¡pw H-tc-k-ab-w sX-c-sª-Sp-¡-s¸-« G-I a-e-bm-fnbpw Iq-Sn-bm-Wv eo-tUm tPmÀÖv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam