1 GBP = 99.40INR                       

BREAKING NEWS

\n§Ä-¡v th-ïm-¯ amÀ-¡-än-Mv tIm-fp-IÄ hoïpw h-cp-tóm? Cu B-¸v Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xmð ieyw Xo-cpw; i-ey-¡mÀ-¡v ]-Wnbpw In«pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

C³-jp-d³-kv I-¼-\n-I-fnð-\nópw sS-en-t¡mw I-¼-\n-I-fn-I-fnð-\nópw aäpw i-ey-s¸-Sp-¯p-ó co-Xn-bnð amÀ-¡-än-Mv tIm-fp-IÄ h-cp-óp-tïm? F-¦nð, A-Xn-s\ sN-dp-¡m³ B-¸v sd-Un-bmbn. Sn-]nF-kv s{]m«-Îv F-ó B-¸m-Wv i-ey-s¸-Sp-¯pó tIm-fp-I-fnð-\n-óv \n§-sf c-£n-¡p-I. sS-en-t^m¬ {]n-^-d³-kv k-À-hokv (Sn-]n-Fkv) F-ó c-Pn-Ì-dn-te-¡v \n-§-fp-sS \-¼À tem-Kv sN-¿p-Ibpw B-¸v Uu¬-tem-Uv sN-bv-Xv D-]-tbm-Kn-¡p-Ibpw sN-bv-Xmð am{Xw aXn.

amÀ-¡-än-Mv tIm-fp-Ifpw sk-bvð-kv tIm-fp-Ifpw A-\p-h-Z-\o-b-añm-¯ \-¼-cp-I-fm-Wv Sn-]nF-kv c-Pn-Ì-dn-ep-ÅXv. \n-§Ä-¡p-h-cp-ó A-\mh-iy tIm-fp-IÄ C-Xnð c-Pn-kv-äÀ sN-¿p-I-bp-am-hmw. H-óp-ap-Xð A-ôp-h-sc-bpÅ t]m-bâ-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv tIm-fp-I-fp-sS hn-izmky-X C-Xnð tc-s¸-Sp-t¯-ïXv. tIm-sf-Sp-¡tWm th-ïtbm F-ó-Xn-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-emWv Cu amÀ-¡n-Sð. dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-Sp-Itbm t»m-¡v sN-¿p-Itbm sN-¿p-ó \-¼-dp-I-fnð-\n-óp-Å hn-fnIÄ Cu amÀ-¡-\p-k-cn-¨mIpw `m-hn-bnð \n-b-{´n-¡-s¸-Sp-I.
 
U-bd-Îv amÀ-¡-än-Mv A-tkm-kn-tb-j-\m-Wv Sn-]nF-kv s{]m«-Îv B-¸n-\v ]n-ónð. B³-t{Um-bvUv, B-¸nÄ F-óo t^m-Wp-IÄ-¡v A-\p-tbm-Pyam-b X-c-¯nð B-¸v e-`y-amWv. B-¸v Uu¬-tem-Uv sN-bv-X-ti-jw A-Xnð tem-Kn³ sN-bv-Xmð Sn-]nF-kv s{]m«-Îv {]-hÀ-¯n-¨p-Xp-S-§pw. C-Xn-eq-sS kvImw tIm-fp-Ifpw i-ey-s¸-Sp-¯pó tIm-fp-Ifpw c-Pn-k-v-äÀ sN-¿mw.

i-ey-s¸-Sp-¯p-ó amÀ-¡-än-Mv tIm-fp-I-fnð-\n-óv D-]-t`m-àm¡-sf c-£n-¡m-\pev-f Hu-tZymKn-I kw-hn-[m-\-am-WnXv. C-Xnð c-Pn-kv-äÀ sN-¿p-ó-tXmsS, Nm-cn-änIÄ, cm-{ão-b ]mÀ-«n-IÄ, shm-fï-dn kw-L-S-\-IÄ F-ón-hn-S-§-fnð-\n-ópÅ tIm-fp-Ifpw \n-b-{´n-¡-s¸-Spw. D-]-t`m-àm-hn-sâ k-½-X-an-ñm-sX C¯-cw t^m¬-hn-fn-IÄ A-\p-h-Zn-¡nñ.

B-dp-am-kw-Iq-Sp-t¼mÄ Sn-]nF-kv c-Pn-ÌÀ A-]v-tU-äv sN-¿pw. ]p-Xn-b-Xm-bn h-cp-ó kvImw tIm-fp-IÄ C§-s\ X-S-b-s¸-Sp-Ibpw sN-¿pw. \n-§-fp-sS t^m¬-_p-¡n-ep-Å \-¼-cp-IÄ tNmÀ-¯n-sñ-óXpw Sn-]n-F-kn-s\ Iq-Sp-Xð kzo-Im-cy-am-¡póp. kvImw tImÄ h-cn-I-bm-sW-¦nð, Cu \-¼À tIm-¸n-sN-bv-Xv Sn-]n-F-kn-te-¡v t]-Ìv sN-bv-Xmð A-Xv \n-b-{´n-¡-s¸-Spw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category