1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

shbÀ-lu-knð 90 i-X-am-\w h-sc Un-kv-Iuïv; A-ôp-]u-ïn-\v Iym-ad t^m¬; 12 ]u-ïn-\v 10000 Fw-FF-¨v ]-hÀ-_m-¦v; 29 ]u-ïn-\v HmÄ C³ h¬ ssh ss^ {]nâÀ; 40 ]u-ïn-\v tem ¬ aq-hÀ; 151 ]u-ïn-\v {U-bÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fnð C-t¸mÄ Un-kv-Iu-ïv sk-bn-en-sâ Im-e-am-Wv. D-Xv-]-ó-§Ä-¡v A-Ûp-X-s¸-Sp-¯p-ó hn-e-¡p-d-hm-Wv ]-e kq-¸À-amÀ-¡-äp-I-fn-epw.

sh-bÀ-lu-knð ¢n-b-d³-kv sk-bnð
sh-bÀ-lu-kn-sâ dn-Km-ä Hu-«v-se-äp-I-fnð hn-ä-gn-¡ð ta-f-bm-Wv. 75 ap-Xð 90 i-X-am-\w h-sc hn-e-¡p-d-hnð C-hn-sS D-Xv-]-ó-§Ä e-`y-amWv. h-kv-{X-§fpw sN-cn-¸p-Ifp-sam-s¡ hn-e-¡p-d-hnð C-hn-sS e-`y-am-Wv. hn-ä-gn-¡ð ta-f-bn-se D-ð-]-ó-§Ä hm-§m³ C-hn-sS ¢n-¡v- sN¿pI

A-kv-U-bnð A-ôv ]u-ïn-\v t^m¬
sNdn-b Iym-a-d-bp-sS km-[m-cW t^m¬ kz-´-am-¡m³ B-{K-ln-¡p-óp-sï-¦nð Akv-U k-µÀ-in-¡p-I. shmUm-t^m-Wp-am-bn tNÀ-óv Að-¡m-sSð A-h-X-cn-¸n-¨n-cn-¡p-ó Að-¡m-sSð 10.54 t^m-Wn-\v A-ôv ]u-ïv am-{X-am-Wv hn-e. t^m¬ kz-´-am-¡p-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v- sN¿pI

]-hÀ-_m-¦n-\v kq¸À Hm^À
sam-ss_ð t^m-Wp-]-tbm-Kn-¡p-ó-hÀ-¡v ]-hÀ-_m-¦nñm-sX h-gn-bnñ. 10000Fw-FF-¨v ti-jn-bp-Å ]-hÀ-_m-¦v sh-dpw 11.61 ]u-ïn-\v e-`n¨m-tem? A¯-c-sam-cp Hm-^-dm-Wv \ð-Ip-óXv. j-thm-an ]-hÀ-_m¦pw N-mÀ-Pdpw hm-§p-ó-Xn-\v C-hn-sS ¢n-¡v- sN¿pI

{]nâ-dn-\v 29 ]u-ïv
F-¨v-]n sU-kv-Iv-sPäv Hm¬ C³ h¬ h-bÀ-se-kv {]nâ-dn-\v 29 ]u-ïv am-{Xw. F-¨v-]n 302 »m-¡v C-¦v Im-äv-dn-UvPv, ss{S I-fÀ Im-äv-dn-UvPv, tkm-^v-äv-thÀ knUn, ]-hÀ-ImÀUv, bp-F-kv-_n tI-_nÄ F-ón-h-sbñmw tPm¬ eq-bn-knse Hm-^-dn-eq-sS e-`n-¡póp. {]n-âÀ hm-§p-ó-Xn\v C-hn-sS ¢n-¡v- sN¿pI

F-]v-k¬ sshss^ {]nâÀ
F-]v-k-Wn-sâ sshss^ {]nâÀ 39.99 ]u-ïn-\v kz-´-am-¡m-\p-Å A-h-k-c-am-Wv AÀ-tKm-kv ap-tóm-«p-sh-¨n-cn-¡p-óXv. kv-amÀ«v-t^m-Wnð-\n-óv t\-cn-«v Nn-{X-§Ä {]nâv sN-¿p-ó-Xn-\v C-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. sshss^ {]nâdn\m-bn C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI

thm-Iv-kn-sâ tem¬ aqhÀ
thm-Iv-kn-sâ tem¬ aq-hdpw {Sn-½dpw tNÀ-óv 39.99 ]u-ïn-\v kz-´-am-¡m³ hn-s¡kn-se-¯p-I. 70 ]u-ïn-sâ D-Xv-]-ó-am-Wv 40 ]u-ïv em-`-¯nð In-«p-óXv. tem¬ aq-hÀ hm-§p-ó-Xn-\mbn C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI

151 ]u-ïn-\v {UbÀ
C³-sU-kn-äv C-t¡m-ssSw I-ï³-kÀ Sw-_nÄ {U-b-À 151.20 ]u-ïn-\v sSkv-tIm U-b-d-Înð-\n-óv hm-§mw. tam-t«m-dn\pw a-äp-`m-K-§Ä¡pw ]-¯p-hÀj-s¯ Kym-cân-bp-apïv. sU-enh-dn ku-P-\yw. {U-bÀ kz-´-am-¡p-hm³ C-hn-sS ¢n-¡v sN¿pI

F se-hð ]-co-£m dn-kÄ-«nð anI¨ \ne-hmcapÅ hnPbw kz´am¡nbhÀ¡p aäp Ip«nIÄ¡v IqSn t{]mÕml\amIm³ {_n«ojv aebmfnbneqsS hnPbw BtLmjn-¡m³ R-§-fp-sS te-J-I³ sI BÀ ssjPp-tam\p-am-bn _-Ô-s¸-SpI þ+447727611689, 7727611689

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category