1 GBP =99.20INR                       

BREAKING NEWS

sk]v-äw-_À H-ón-\v `q-an-¡v k-ao-]w I-Sóp-t]m-Ip-ó -Akv-t{Smbn-Un-sâ hymkw 2.7 ssað; Zn-i sX-än `q-ansb-sXm-«mð Fñmw X-hnSp-s]m-Sn; 125 sImñ-¯n-\p-ti-jw `q-an-¡v C-{X-b-Sp-¯v F-¯pó-Xv BZyw

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-Im-h-km-\-ap-ïm-Ip-sa-óv {]-Xo-£n-¨n-cn-¡p-ó-hÀ-¡v B-i-¦-s¸-Sm³ H-cp-Zn-h-kw-IqSn. sk-]v-äw-_À H-ón\v 2.7 ssað hym-k-ap-Å ]-Sp-Iq-ä-³ £p-{Z-{K-lw `q-an-¡v A-cn-In-eq-sS I-Sóp-t]m-Ipw. A-_-²-h-im-se-§m\pw C-Xv `q-an-bnð- ]-Xn-¨mð A-Xv hen-b Zp-c-´-¯n-\mIpw C-S-h-cp-¯p-I. F-ómð, A-Xn-\p-Å km-[y-X XoÀ-¯pw hn-c-f-am-sW-óv \m-k-bn-se im-kv-{X-ÚÀ ]-d-bpóp.

^v-tfm-d³-kv F-óv hn-fn-t¸-cp-Å £p-{Z-{K-lw `q-an-bnð-\n-óv 44 e-£w ssað A-I-e-¯n-eq-sS-bm-Wv I-Sóp-t]m-Ip-óXv. `q-anbpw N-N-{µ\pw X-½n-ep-Å A-I-e-¯n-sâ 18 a-S-§p-h-cp-an-Xv. `q-an-¡-cn-In-eq-sS I-Sóp-t]m-Ip-ó h-kv-Xp-¡-sf-¡p-dn-¨v \m-k ]T-\w Xp-S-§n-b-ti-jw C-{X-b-Sp-¯p-Iq-Sn I-Sóp-t]m-Ip-ó B-Zy £p-{Z-{K-l-am-Wn-Xv. 1890þ\p-ti-jw H-cp-h-kv-Xp-hpw C-{X-b-Sp-¯p-Iq-Sn I-Sóp-t]m-bn-«nñ. 2500 h-sc C-\n a-säm-cp £p-{Z-{K-lw C-{X-b-Sp-¯v F-¯p-I-bp-anñ.

1981þem-Wv ^v-tfm-d³-kn-s\ \m-k-bn-se im-kv-{X-ÚÀ BZyw I-sï-¯n-bXv. ap¼pw ]-e £p-{Z-{K-l-§fpw `q-an-bp-sS A-cn-In-eq-sS I-Sóp-t]m-bn-«p-sï-¦nepw C-{X h-en-¸-ap-Å H-óv C-Xm-Zy-amWv. Hm-K-kv-äv H-Sp-hnð-ap-Xð sk-]v-äw-_À B-Zy B-gv-Nh-sc sNdn-b sS-enkv-tIm-¸p-I-fn-eq-sS C-Xn-s\ Im-Wm-\m-hp-saópw \m-k-bn-se im-kv-{X-ÚÀ ]-d-ªp.

Dð-¡IÄ-t]m-ep-Å _-ln-cmIm-i h-kv-Xp-¡Ä ]-Xn-¨v `q-an-bnð a-lm-Zp-c-´-ap-ïm-Ip-sa-óv im-kv-{X-ÚÀ t]mepw k-½-Xn-¡p-óp-sï-¦nepw A-sX-óv kw-`-hn-¡p-sa-óv ]-d-bm³ A-hÀ-¡m-Ip-ónñ. AXp-sIm-ïmWv Hmtcm £p-{Z-{K-l-§-sfbpw k-kq-£v-aw \n-co-£n-¡m³ \m-k Xo-cp-am-\n-¨Xv. A-¯-c-¯nð `qan-tbm-Sv A-Sp-¯p-\nð-¡p-ó h-kvXp-¡-sf-¡p-dn-¨v ]Tn-¡m³ Xp-S-§n-b-ti-jw, `q-an-¡-cn-In-te-¡v F-¯p-ó G-ähpw hen-b h-kv-Xp-hm-Wv ^v-tfm-d³-kv.

F se-hð ]-co-£m dn-kÄ-«nð anI¨ \ne-hmcapÅ hnPbw kz´am¡nbhÀ¡p aäp Ip«nIÄ¡v IqSn t{]mÕml\amIm³ {_n«ojv aebmfnbneqsS hnPbw BtLmjn-¡m³ R-§-fp-sS te-J-I³ sI BÀ ssjPp-tam\p-am-bn _-Ô-s¸-SpI þ+447727611689, 7727611689

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category