1 GBP =99.20INR                       

BREAKING NEWS

\n§-fp-sS t]-cnð hoUn-tbmbpw C-tam-Pn-bp-sam-s¡ sa-Ê-ô-dnð \n-§-fp-sS kp-lr-¯p-¡Ä A-b-¨mð-t¸mepw Hm-¸¬ sN-¿-cpXv; c-ïp-Zn-h-k-am-bn Iw-]yq-«-dpI-sf sIm-sóm-Sp-¡m³ sshd-kv ]-S-cpó-Xv kp-lr-¯p-¡-fp-sS t]-cnð

Britishmalayali
kz´wteJI³

s^-bv-kv-_p-¡v sa-k-ô-dnð D-d-kp-lr-¯v A-b-s¨m-cp hoUntbm ¢n-¸nð B-cm-Wv ¢n-¡v sN-¿m-Xn-cn-¡p-I? ssk-_À A-{I-an-IÄ ap-X-se-Sp-¡p-óXpw D-]-t`m-àm-hnsâ Cu kulr-Z a-t\m-`m-h-s¯-bm-Wv. {^-ïv en-Ìn-ep-Å kp-lr-¯p-¡-fp-sS t]-cnð hoUntbm en-¦p-I-fm-bpw C-tam-Pn-I-fmbpw Iw-]yq-«À sshd-kv ]-SÀ-¯p-I-bm-Wv A-h-cp-sS e-£yw.

c-ïp-Zn-h-k-ambn Cu X-c-¯n-epÅ ssk-_À B-{Ia-Ww tem-I-sa-¼mSpw \-S-¡p-ópïv. C-Xn-s\ t\-cn-Sm³ G-ähpw \ñ {]-Xn-hn-[n B en-¦p-I-fn-te-¡v t]m-Im-Xn-cn¡p-I F-ó-XmWv. kp-lr-¯p-¡-fp-sS k-tµ-iw In-«n-bmð, H-óp-Inð B kp-lr-¯n-s\ hn-fn-¨v D-d-¸m-¡n-b-ti-jw am{Xw Xp-d¡p-I F-sñ-¦nð, k-tµ-iw Un-eo-äv sN-¿p-I.

C¯-cw sshd-kv sa-tk--Pp-IÄ a-\-Ên-em-¡m\pw F-fp-¸-amWv. \n-§-fp-sS sa-k-ô-dn-te-¡v k-tµ-iw h-cp-t¼mÄ, BZyw \n-§-fp-sS t]cv, hoUn-tbm, \-Sp-¡-¯n-sâ C-tam-Pn ]n-só en-¦v F-ón-§-s\-bm-Wv D-ïm-hp-I. A¯-c-sam-cp k-tµ-iw In-«n-bmð kw-i-bn-t¡-ï-X-Xnñ. A-Xnð-s¯m-«mð \n-§-fp-sS Iw-]yq-«-dn-\v B-]-¯m-Ipw.

Cu en-¦nð ¢n-¡v sN-bv-Xmð \n§-sf H-cp hym-P bp-Syq-_v t]-Pn-te-¡m-Wv sImïp-t]m-hp-I. A-hn-sS hoUntbm Im-W-ó-Xn-\v A-Uv-sh-bÀ Uu¬-tem-Uv sN-¿m³ \nÀ-tZ-i-ap-ïm-Ipw. Uu¬-tem-Uv sN-¿p-I-bm-sW-¦nð, sshd-kv A-S§nb tkm-^v-äv-sh-bÀ \n-§-fp-sS kn-Ì-¯nð I-S-óp-Iq-Spw. N-e-Xnð ^v-fm-jv t¹-bÀ C³-ÌmÄ sN-¿m-\p-Å k-tµ-i-am-Ipw. a-äp Nn-e k-tµ-i-§Ä H-cp Kq-KnÄ tUm-Iyp-saân-te-¡m-hpw. F-´p-X-só-bm-bmepw A-Xv ssh-d-km-sW-óv I-cp-Xp-I. {_u-k-dn-s\bpw Hm-¸-td-än-Mv kn-Ì-s¯bpw Iw-]yq-«-dp-I-fn-se \nÀ-Wm-b-I hn-h-c-§-sfbpw A-Xv _m-[n-¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category