1 GBP =99.20INR                       

BREAKING NEWS

kpµ-c-òmcpw B-tcm-Ky-hm-òm-cp-am-b Im-ap-I-tcm `À-¯m-¡òmtcm D-ïm-bn«pw F-´p-sIm-ïm-Wv kv-{Xo-IÄ th-en-Nm-Sp-óXv? ]-¦m-fnI-sf ]-än-¡p-ó kv-{Xo-IÄ-¡v ]-d-bm-\pÅ-Xv

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-{X kp-µ-c-\pw B-tcm-Ky-hm-\pam-b ]-¦m-fn-bp-sï-¦nepw Nn-e kv-{Xo-IÄ th-en Nm-Sn-bn-cn-¡pw. F-´m-Wv C-Xn-\v ]n-ón-ep-Å a-\-im-kv-{X-saó-Xv A¯-cw th-en-Nm-«-¡mÀ X-só ]-d-bp-óp. ]-¦m-fn-bñm-¯- ]p-cp-j-òm-cp-am-bn InS-¸-d ]-¦n-Sp-I-sb-ó A-S-¡m-\m-hm¯ tam-l-am-Wv ]-e-scbpw A-Xn-te-¡v \-bn-¡p-ó-sX-óm-Wv dn-t¸mÀ«v.

Nn-eÀ-¡v A-hÀ sN-¿p-ó-Xnð Ip-ä-t_m-[w tXm-óm-dpïv. a-äp-]-eÀ¡pw A-Xnð sXñpw \m-W-t¡tSm Ip-ä-t_m-[tam Cñ. CX-cp io-ew t]m-se sN-¿p-ó-hcpw G-sd-bm-sW-óv ]-¦m-fnI-sf ]-än-¡p-ó kv-{Xo-I-fp-am-bn kw-km-cn-¨v X-¿m-dm¡n-b dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. hn-kv-]À F-ó sh_v-ssk-äm-Wv Iu-Xp-I-I-cam-b Cu dn-t¸mÀ-«v ]p-d-¯p-hn-«Xv.

X-sâ t_m-bv-{^-ïn-t\m-Sv A-Km-[am-b {]-W-b-ap-sï-¦nepw Cu ]-än-¡ð A-h-km-\n-¸n-¡m³ ]-äp-ónsñ-óv H-cp bph-Xn ]-d-bpóp. Xm-\-Xn-\v A-Sn-a-s¸-«Xp-t]m-se tXm-óp-óp-sh-óm-Wv A-h-cp-sS hn-e-bn-cp¯ð. Nn-e Im-cy-§-fnð Iq-Sp-Xð Iq-Sp-Xð l-cw tX-Sn-bm-Wv C¯-cw bm-{X-I-sfópw A-hÀ ]-d-bpóp.

Xm³ sN-dp-¸-am-sWópw Po-hn-Xw B-kz-Zn-¡p-ó-Xnð bm-sXm-cp sX-äp-an-sñ-óp-am-Wv a-säm-cp bp-h-Xn-bp-sS A-`n-{]mbw. ]-¦m-fn-bñm-sX a-säm-cm-fp-am-bn sk-Iv-kv sN-¿p-ó-Xnð Ip-ä-t_m-[w tXm-tó-ï-Xn-sñópw A-hÀ ]-d-bpóp. Xm³ `À-¯m-hn-s\ an-¡-hmdpw h-ôn-¡p-óp-sï-¦nepw A-t±-l-t¯m-Sv kv-t\-l-anñ F-óñ A-Xn-\À-Y-sa-óv a-säm-cp bph-Xn hn-i-Zo-I-cn-¡póp. Xm-\m-{K-ln-¡p-óXp-t]m-se sk-Iv-kv \ð-Im³ `À-¯m-hn-\v km-[-n-¡m-¯Xp-sIm-ïv a-säm-cm-sf tX-Sn-t¸m-Ip-óp F-tó-bp-Åq-shópw A-hÀ ]-d-bpóp.

H-ä-a-¡-fm-bn h-f-À-ó-h-cm-Wv C-¯-c-¯nð ]-¦m-fn-sb h-ôn-¡p-ó-Xnð ap-ón-«p-\nð-¡p-ó-sX-óv H-ón-te-sd kÀ-th-IÄ I-sï-¯n-bn-«pïv. k-tlm-Z-c-§Ä-s¡m-¸w h-f-À-ó-h-cnð _v-\-[-§-fp-sS C-g-b-Sp-¸w Iq-Sp-X-em-bn-cn-¡pw. C-ñn-kn-äv F³-Iu-tï-gv-kv F-ó sh_v-ssk-äv \-S¯n-b kÀ-th-bnð, ]-¦m-fn-sb h-ôn-¨p-sh-óv Xp-d-óp-]-d-ª-h-cnð 34 i-X-am-\hpw H-ä-a-¡-fm-bn h-fÀ-ó-h-cm-sW-óv I-sï-¯n-bn-cp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category