1 GBP = 95.10 INR                       

BREAKING NEWS

dmw-kv-tK-äv Un-ssh³ [ym-\-tI-{µ-¯nð B-´cn-I ku-Jy-[ym-\w 15 ap-Xð 17 h-sc; ^m tPmÀ-Öv ]-\-bv-¡epw ^m tPmk-^v G-Sm-«pw ap-Jy-ImÀ-anIÀ

Britishmalayali
tPm¬-k¬ Du-cmw-th-enð

dmw-kv-tK-äv Un-ssh³ [ym-\-tI-{µ-¯nð B-´cn-I ku-Jy-[ym-\w 15, 16, 17 Xn-b-Xn-I-fnð \-S-¡pw. ^m tPmÀ-Pv ]-\-bv-¡-e¨pw ^m tPmk-^v G-Sm«pw ap-Jym-ImÀ-an-I-cm-Ipw. sh-Ån-bm-gv-¨ cm-hnse 8.30 \v B-cw-`n-¨v Rm-b-dm-gv¨ ssh-Ip-tócw 5.00 \v k-am-]n-¡p-ó X-c-¯n-em-Wv [ym-\w {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óXv.

Xm-a-k-ku-I-cy-§fpw `-£-W-{I-ao-I-c-W-§fpw ]mÀ-¡n-Mv ku-I-cyhpw [ym-\-tI-{µ-¯nð \nópw sN-¿p-ó-XmWv. [ym-\m-h-k-c-¯nð Ip-¼-km-cn-¡p-ó-Xn-\pw Iu¬-kn-en-Mn\pw ku-I-cy-ap-ïm-bn-cn-¡pw.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
^m tPmk-^v G-Sm-«v; 07548303824, 01843586904, 0786047817

A-{U-kv: Divine Retreat Centre, St Augustines Abbey, ST Augustines Road Ramsgate Kent- CT 11 9PA

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category